Minder jongeren verdacht van misdrijven

In 2011 registreerde de politie 262 duizend personen een of meer keer als verdachte van een misdrijf. Dat waren er 20 procent minder dan in 2007. Er werden vooral minder jongeren en autochtonen verdacht.

Grootste daling bij 12- tot 18-jarigen

Onder de 25 jaar worden relatief de meeste verdachten geregistreerd, maar de verschillen met de oudere leeftijdsgroepen zijn de laatste jaren wel kleiner geworden. De grootste daling sinds 2007, van 36 procent, is te zien bij de 12- tot 18-jarigen. In 2011 werden 27 per duizend in deze leeftijdsgroep door de politie als verdachte geregistreerd, in 2007 waren dat er nog 43. Het aandeel verdachten is met 38 per duizend nog altijd het hoogst onder 18- tot 25-jarigen. Dit is overigens wel 20 procent minder dan in 2007. Bij de andere leeftijden was de daling minder sterk. In dezelfde periode daalde de totale geregistreerde criminaliteit met 8 procent.

Geregistreerde verdachten naar leeftijd

Geregistreerde verdachten naar leeftijd

Sterkste daling bij autochtone en westers allochtone jongeren

Het aandeel jongeren dat van een misdrijf wordt verdacht, is de afgelopen vijf jaar bij alle herkomstgroeperingen gedaald. De afname was echter niet overal even groot. Bij autochtone 12- tot 18-jarige jongeren was de daling ten opzichte van 2007 met 41 procent het sterkst, gevolgd door die bij westerse allochtonen. In de Marokkaanse herkomstgroep daalde het aandeel verdachten met 23 procent het minst. Van de Antilliaanse jongeren werd in 2011 een kwart minder verdacht dan in 2007. Het hogere aandeel verdachten onder niet-westerse allochtonen kan maar gedeeltelijk verklaard worden door verschillen in bijvoorbeeld opleiding, inkomen of woonomgeving.

Geregistreerde 12- tot 18-jarige verdachten, naar herkomst

Geregistreerde 12- tot 18-jarige verdachten , naar herkomst

Marokkaanse jongens blijven het vaakst verdachte

In 2007 registreerde de politie nog een op de vijf Marokkaanse jongens van 12 tot 18 jaar als verdachte van een misdrijf. In 2011 is dit gedaald naar een op de zes. Bij autochtone jongens daalde het aandeel van een op de twintig in 2007 naar een op de drieëndertig in 2011.
Doordat de criminaliteit onder Marokkaanse jongens minder sterk is gedaald dan bij de andere herkomstgroepen, blijven zij in 2011 naar verhouding het vaakst verdachte van een misdrijf. Dat geldt het sterkst voor vermogensmisdrijven, zoals diefstal en inbraak, waarvan 103 per duizend Marokkaanse jongens in 2011 werden verdacht. Bij geweldsmisdrijven en vernieling/openbare orde misdrijven waren dat er 37.

Geregistreerde verdachte jongens (12- tot 18-jarigen), naar herkomst en delictgroep, 2011

Geregistreerde verdachte jongens (12- tot 18-jarigen), naar herkomst en delictgroep, 2011

Harry Eggen en Rob Kessels

Bron: