Cao-lonen stijgen in 2012 met 1,6 procent

In 2012 zijn de cao-lonen met 1,6 procent gestegen en dat is 0,5 procentpunt meer dan in 2011. De inflatie kwam in 2012 uit op 2,5 procent en ligt hiermee al tweeënhalf jaar boven de cao-loonstijging. De contractuele loonkosten namen in 2012 met 2,2 procent toe.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Loonontwikkeling per bedrijfstak dicht bij elkaar

De stijging van de cao-lonen verschilt nauwelijks per bedrijfstak. Met uitzondering van de horeca ligt de loonstijging per bedrijfstak tussen de 1,3 en 1,8 procent. Vergeleken met een jaar eerder zijn er wel grote verschillen aan te wijzen. Zo hield in 2011 het hele openbaar bestuur nog vast aan de nullijn terwijl in 2012 de lonen binnen deze bedrijfstak toenamen met 1,5 procent. Dit komt vooral omdat in de cao voor gemeenten twee loonsverhogingen en een eenmalige beloning zijn afgesproken. Ook voor de bouwnijverheid is het verschil met een jaar eerder relatief groot. In 2011 namen de lonen in deze bedrijfstak met 0,8 procent toe, in 2012 was dit 1,8 procent.

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Contractuele loonkosten met 2,2 procent toegenomen

De contractuele loonkosten stegen in 2012 met 2,2 procent. Dit komt zowel door de cao-loonstijging als door verhoging van premies. De werkgeverspremie voor de werkloosheidswet is in 2012 gestegen van 4,20 naar 4,55 procent. Verder waren er veranderingen in de werkgeversbijdrage in de ziektekosten. Bij de cao-sector overheid stegen de contractuele loonkosten relatief veel, met 2,6 procent. Dit komt vooral door de gestegen premies voor het ABP-pensioenfonds.

Contractuele loonkostenstijging naar cao-sector

Contractuele loonkostenstijging naar cao-sector

Per sector verschil in aandeel afgesloten cao’s

In 2012 was 80 procent van de cao’s afgesloten. Dat aandeel verschilt per sector. Bij de gesubsidieerde sector en de particuliere bedrijven zijn de ontwikkelingen voor respectievelijk 97 en 84 procent van de cao’s bekend. Voor de overheid gold dit pas voor de helft van de cao’s. Hiertoe behoren onder andere de cao’s van defensie, politie en het gemeentepersoneel.

Monique Hartog en Dick ter Steege

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)