Hoogste bijzondere beloningen in delfstoffenwinning en financiële dienstverlening

In 2010 was de delfstoffenwinning de bedrijfstak met de hoogste bijzondere beloningen. Deze bedroegen 17 duizend euro per arbeidsjaar, waarvan twee derde bestond uit bonussen en dergelijke. Een goede tweede was de financiële dienstverlening met ruim 12 duizend euro aan bijzondere beloningen.

Grote variatie in bijzondere beloningen

De bijzondere beloningen per arbeidsjaar variëren aanzienlijk tussen de branches. Werknemers in de delfstoffenwinning ontvingen in 2010 bijna 17 duizend euro, tegen bijna 2 duizend euro voor werknemers in de horeca.

De delfstoffenwinning en de financiële dienstverlening vallen op door de hoge incidentele toeslagen, met respectievelijk bijna 11 duizend en ruim 6 duizend euro per arbeidsjaar. Ook in 2008 en 2009 had de delfstoffenwinning hogere incidentele toeslagen dan de financiële dienstverlening. De bedrijfstakken energievoorziening, informatie en communicatie, en de specialistische zakelijke dienstverlening hadden relatief veel incidentele toeslagen, maar weinig overeengekomen toeslagen.

Bijzondere beloningen per arbeidsjaar, 2010

Bijzondere beloningen per arbeidsjaar, 2010

Weinig overeengekomen toeslagen in de bouw, industrie en transport

De grote verschillen tussen de bedrijfstakken ontstaan niet door het vakantiegeld. Dit is doorgaans een vast percentage van het loon. De overeengekomen en incidentele toeslagen maken het verschil. Grote bedrijfstakken als de bouw, industrie, transport en horeca betalen relatief weinig aan overeengekomen toeslagen. Onderwijs en openbaar bestuur hebben een eindejaarsuitkering, maar bescheiden incidentele toeslagen. Landbouw en horeca hadden in 2010 de laagste bijzondere beloningen.

Duidelijke afname bonussen bij financiële dienstverlening en onroerend goed

Sinds 2008 zijn voor alle bedrijfstakken samen de bonussen licht afgenomen. Vooral in de financiële dienstverlening en het onroerend goed zijn de bonusbetalingen tussen 2008 en 2010 gedaald. De daling bedroeg ruwweg een vijfde. Ook voor transport, cultuur en overige zakelijke dienstverlening was er een afname, zij het beperkter.

Daarentegen was er voor informatie, horeca, water en zorg een continue, zij het lichte, toename van de bonussen. Een bedrijfstak waar wel een duidelijke stijging van de bonussen is waargenomen, is de energievoorziening. Hier werd in 2009 een relatief groot bedrag aan  bonussen betaald. Dit hield verband met overnames in de branche. 

Incidentele beloning per arbeidsjaar, 2008-2010

Incidentele beloning per arbeidsjaar, 2008-2010

Marjolijn Trijssenaar en Lona Verkooijen

Bron: Bijzondere beloningen per arbeidsjaar naar bedrijfstak, 2010