Een miljoen zaken voor de burgerrechter

Hoewel strafzaken in de media en bij het publiek de meeste aandacht trekken, is het de burgerrechter die de meeste zaken behandelt. In 2008 ging het om 1 miljoen burgerlijke zaken, ruim 1,5 keer zoveel als in 2001.

Meer dagvaardingen dan verzoekschriften

In 2008 werden bij de rechtbanken 998 duizend burgerlijke zaken. Ruim de helft van deze zaken waren dagvaardingsprocedures. Voor het overige ging het om verzoekschriften. Zaken bij de burgerrechter gaan meestal over financiële kwesties of over familieaangelegenheden, zoals echtscheidingen, omgangsregelingen en voogdij.

Bij de rechtbanken ingediende burgerlijke zaken

Bij de rechtbanken ingediende burgerlijke zaken

Meeste vonnissen bij verstek

Een dagvaardingszaak bij de rechtbank leidt in de regel tot een vonnis. Het aantal vonnissen is sinds 2001 met twee derde toegenomen tot bijna 500 duizend in 2008. Dat is voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door een stijging van het aantal incassozaken.

Dagvaardingen en vonnissen rechtbanken

Dagvaardingen en vonnissen rechtbanken

Ruim 4 op de 5 vonnissen zijn verstekvonnissen. Het gaat hier voor het grootste deel om incassozaken.

Veel familiezaken

Een verzoekschriftprocedure eindigt doorgaans met een beschikking. Het aantal beschikkingen van de burgerrechter is tussen 2001 en 2008 met bijna de helft toegenomen tot ruim 388 duizend. Ruim drie kwart van de beschikkingen heeft betrekking op familiezaken, zoals echtscheiding, voogdij en ondertoezichtstelling van minderjarigen. Ook ontslagen en faillissementen worden door middel van een verzoekschrift geregeld.

Verzoekschriften en beschikkingen rechtbanken

Verzoekschriften en beschikkingen rechtbanken

Hoger beroep: gerechtshof en Hoge Raad

Gerechtshoven behandelen het hoger beroep tegen een door een lagere rechter genomen beslissing. Het hoogste rechtscollege is de Hoge Raad. Bij de Hoge Raad kan men in cassatie gaan tegen beslissingen van een lagere rechter.

De gerechtshoven handelden in 2008 in hoger beroep 11,5 duizend civiele zaken af met een arrest of een beschikking. De civiele kamer van de Hoge Raad heeft in datzelfde jaar ruim 500 cassatiebesluiten genomen.

Arno Sprangers

Bron: Rechtspleging Civiel en Bestuur