Burgerlijke of civiele rechtszaken

Het burgerlijk of civiel recht regelt de rechten tussen burgers onderling. Het kan hierbij gaan om natuurlijke personen en/of
rechtspersonen. Naast het burgerlijk recht kunnen we het bestuursrecht en het strafrecht onderscheiden.

De rechtspraak in burgerlijke zaken vindt in Nederland plaats bij negentien rechtbanken, vijf gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden.
Binnen elke rechtbank kunnen we een ‘sector kanton’ en een ‘sector civiel’ onderscheiden. In de beide sectoren worden burgerlijke rechtszaken behandeld. De kantonrechter behandelt daarnaast strafzaken (overtredingen).
De sector kanton van de rechtbank behandelt onder meer arbeidszaken, huurkwesties, familiezaken en vorderingen tot een bedrag van 5 000 euro. De sector civiel van de rechtbank is verantwoordelijk voor handelszaken met een groter financieel belang. Ook faillissementen en schuldsaneringen horen tot de competentie van de sector civiel.
Een civiele procedure start met een dagvaarding of met een verzoekschrift (rekest).

De gerechtshoven behandelen het hoger beroep tegen een door een lagere rechter genomen beslissing.
Het hoogste rechtscollege van de gewone rechterlijke organisatie is de Hoge Raad.