Uitstoot broeikasgassen verder gedaald

In 2008 is voor het vierde opeenvolgende jaar de uitstoot van broeikasgassen in ons land verminderd. De emissie lag met 206 miljard kg CO2-equivalenten ruim 3 procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol.

Kyotoprotocol

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland in de periode 2008–2012 de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van 1990. Een deel van deze reductie mag met inzet van Nederlands geld in het buitenland worden gerealiseerd. Nederland kan bijvoorbeeld emissierechten opkopen in andere landen of projecten financieren die emissiereducties in het buitenland opleveren.

De uitstoot in het basisjaar is vastgesteld op 213 miljard kg CO2-equivalenten. In 2005 kwam de uitstoot van broeikasgassen in Nederland voor het eerst onder dit niveau.

Emissie van broeikasgassen

Emissie van broeikasgassen

Vooral minder lachgas

De daling is vooral toe te schrijven aan de vermindering van de uitstoot van lachgas (N2O) door reductiemaatregelen bij de salpeterzuurfabrieken. Hierdoor kwam 4 miljard kg CO2-equivalenten minder in de lucht. Deze maatregelen zijn in de tweede helft van 2007 ingevoerd. Het totale effect is daardoor pas in 2008 zichtbaar geworden.

Uitstoot kooldioxide licht gestegen

De uitstoot van kooldioxide (174 miljard kg) is in 2008 met 2 miljard kg CO2-equivalenten voor het tweede opeenvolgende jaar licht toegenomen. Dat komt door een hoger aardgasverbruik voor de verwarming van huizen en werkplekken in de relatief koude maanden aan het begin en het einde van het jaar. Ook de tuinbouw verbruikte meer aardgas door het toegenomen aantal warmtekrachtinstallaties voor kasverwarming en elektriciteitsopwekking.

Kooldioxide-emissies per sector

Kooldioxide-emissies per sector

Lager verbruik van aardolie en steenkool

In de industrie en de energiesector is in 2008 aanzienlijk minder aardolie en steenkool verbruikt. De grootste daling deed zich voor in het vierde kwartaal. De kooldioxide-emissies zijn hierdoor afgenomen met 3 miljard kg CO2-equivalenten. Deze afname kon de toename van de kooldioxide-uitstoot in andere sectoren echter niet volledig compenseren.
 
Kees Olsthoorn (CBS) en Kees Peek (Planbureau voor de Leefomgeving)

Bronnen: