Jongeren steeds langer in het onderwijs

Steeds meer leerlingen blijven na afloop van de volledige leerplicht in het onderwijs of keren daarin terug. Dit komt vooral door de toegenomen populariteit van het hoger onderwijs. Het aantal 16-plussers in het voortgezet onderwijs is echter in de periode 1995/’96–2007/’08 afgenomen.

Krimp in voortgezet en groei in hoger onderwijs

Het aantal leerlingen en studenten van 16 jaar en ouder was in het schooljaar 2007/’08 15 procent hoger dan in het schooljaar 1995/’96. Per onderwijssoort zijn er forse verschillen. Het aantal leerlingen van 16 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs nam, met 11 procent, sterk af. In het hoger onderwijs nam het aantal leerlingen daarentegen flink toe, met 29 procent. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ten slotte groeide met 18 procent.

De ontwikkeling van het aantal leerlingen heeft te maken met verandering van de omvang van de bevolking en van het percentage van de bevolking dat deelneemt aan onderwijs. Het effect van deze twee factoren verschilt sterk bij de diverse onderwijssoorten.

Ontwikkeling aantal leerlingen (16 jaar e.o.), ‘95/’96-‘07/’08

Ontwikkeling aantal leerlingen (16 jaar e.o.), ‘95/’96-‘07/’08

Snellere doorstroom in voortgezet onderwijs

De krimp van 11 procent in het voortgezet onderwijs blijkt het gevolg van een fors afgenomen percentage deelnemers. Dit komt vooral doordat leerlingen sneller doorstromen, door minder diploma’s te stapelen en minder te blijven zitten. Doordat tegelijkertijd de bevolking van 16–19 jaar toenam, is de afname van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs beperkt gebleven.

Deelname aan het hoger onderwijs is in de periode 1995–2007 zeer populair geworden. De forse groei van het aantal studenten in het hoger onderwijs had nog veel hoger kunnen uitvallen als de bevolking in de voor het hoger onderwijs relevante leeftijdsjaren niet was afgenomen. De krimp bedroeg 10 procent.

Verwachte onderwijsduur voor 16-jarige flink gestegen

In 2007/’08 was de verwachte verblijfsduur van een 16-jarige in het voltijdonderwijs gemiddeld bijna 6,5 jaar. Dat is aanzienlijk langer dan twaalf jaar eerder. Toen bedroeg de gemiddelde onderwijsverwachting in het voltijdonderwijs voor een 16-jarige vijfenhalf jaar. In bijna alle onderwijssoorten is de verwachte verblijfsduur toegenomen. Alleen in het voortgezet onderwijs verblijft een 16-jarige nu minder lang dan voorheen.

Gemiddelde verwachte onderwijsduur voor een 16-jarige

Gemiddelde verwachte onderwijsduur voor een 16-jarige

Dick Takkenberg

Bron: Jaarboek onderwijs in cijfers 2009