Kleinbedrijf in de bouw floreert

Sinds 2000 is de jaaromzet van het kleinbedrijf binnen de bouwnijverheid met ruim 50 procent gestegen. Het aantal kleine bedrijven nam ook toe. De groei van het aantal kleine bedrijven komt geheel voor rekening van bedrijven zonder personeel.

Omzetontwikkeling bouw, voortschrijdend jaargemiddelde

Omzetontwikkeling bouw, voortschrijdend jaargemiddelde

Omzetgroei middenbedrijf blijft achter

Van 2000 tot midden 2007 is de jaaromzet van de bouw als geheel met ruim een kwart gestegen. Daarbij vond de sterkste omzetgroei, ruim 50 procent, plaats in het kleinbedrijf. De omzet van de grote bouwbedrijven liet in diezelfde periode een stijging zien van bijna 24 procent. Met een groei van 15 procent bleef de omzetontwikkeling van het middenbedrijf in de bouw sterk achter.

Belang van het kleinbedrijf gestaag groter

Door de omzetgroei van de kleine bedrijven is hun aandeel in de totale bouwomzet toegenomen van ruim 19 procent in 2002 tot ruim 22 procent halverwege 2007. Het omzetaandeel van het kleinbedrijf steeg vooral binnen de installatiebedrijven en de bedrijven die zich bezighouden met de afwerking van gebouwen. Inmiddels realiseren de kleine bedrijven een derde van de omzet in deze branche.

Omzetverdeling bouw

Omzetverdeling bouw

Veel meer kleine bedrijven

Tussen 2000 en 2006 is het aantal bedrijven in de bouw met bijna een derde gestegen tot bijna 82 duizend. Deze sterke toename komt geheel voor rekening van de kleine bouwbedrijven. Het aantal middelgrote en grote bouwbedrijven nam in deze periode met ongeveer een vijfde af.

Binnen het kleinbedrijf is vooral het aantal bedrijven zonder personeel sterk gestegen. In 2006 waren in de bouw ruim 53 duizend van deze bedrijven (zzp’ers) actief. Dit is ruim 75 procent meer dan in 2000. De zzp’ers maakten in 2006 ruim 70 procent uit van het kleinbedrijf in de bouw. Exclusief de zzp’ers nam het aantal bedrijven binnen het kleinbedrijf in de periode 2000-2006 met 12 procent af.

Ontwikkeling aantal bedrijven in de bouw

Ontwikkeling aantal bedrijven in de bouw

Ron Duijkers, Rian van Gulijk-Boon en Wilco de Jong

Bron: StatLine, Omzetontwikkeling bouw naar bedrijfsomvang