Eén miljoen huishoudens ontvingen huurtoeslag

In 2006 ontvingen bijna 1 miljoen huishoudens een huurtoeslag op grond van de nieuwe Wet op de huurtoeslag, opvolger van de Wet individuele huursubsidie. In totaal keerde de belastingdienst 1,8 miljard euro uit. Huurders die voor een toeslag in aanmerking kwamen, ontvingen gemiddeld 150 euro per maand.

40 procent van de huurlasten gecompenseerd

De bijna 1 miljoen huishoudens die in 2006 een huurtoeslag ontvingen, ruim 30 procent van alle huurders, betaalden gemiddeld 380 euro huur per maand. Zij ontvingen gemiddeld 150 euro per maand aan huurtoeslag. Daarmee droeg de Nederlandse Staat voor bijna 40 procent bij in hun huurlasten. Het gemiddelde inkomen van de huishoudens met een huurtoeslag bedroeg 12,2 duizend euro. Van de 1,8 miljard euro werd ruim 700 miljoen euro gebruikt voor de huurtoeslag aan 65-plus huishoudens. Zij ontvingen gemiddeld 155 euro toeslag.

Huishoudens met een huurtoeslag, 2006

Huishoudens met een huurtoeslag, 2006

Bijna de helft van de niet-westerse huurders ontving huurtoeslag

Het aandeel ontvangers van een huurtoeslag onder niet-westerse huurders was bijna de helft (ruim 190 duizend), van de autochtone huurders was dit 30 procent.
Twee van de drie niet-westerse huishoudens die huurtoeslag ontvingen waren meerpersoonshuishoudens, hun gemiddeld inkomen bedroeg 12,6 duizend euro. Bij een gemiddelde huurlast van 380 euro per maand ontvingen zij gemiddeld 165 euro toeslag. Bij de autochtone huishoudens die een huurtoeslag kregen, was twee derde alleenstaand. Zij hadden gemiddeld 370 euro per maand aan huurlasten, kregen een toeslag van 140 euro en hun gemiddeld inkomen was 12,3 duizend euro.

Amsterdam en Rotterdam goed voor 400 miljoen euro huurtoeslag

De stadsgewesten Amsterdam en Rotterdam waren samen goed voor 400 miljoen euro aan huurtoeslag. Dit was ruim 22 procent van de totale uitgaven aan huurtoeslag. In de stadsgewesten  Rotterdam en Heerlen ontving bijna een op de vijf huishoudens een huurtoeslag.

Huishoudens met huurtoeslag per stadsgewest, 2006

Huishoudens met huurtoeslag per stadsgewest, 2006

Hans Kasperski en Peter Meuwissen