1,8 miljard voor bestrijding milieuverontreiniging verkeer

Het verkeer draagt flink bij aan de milieuverontreiniging in Nederland. Zo veroorzaken het wegverkeer en de luchtvaart onder meer luchtverontreiniging en geluidhinder. Om deze bijdrage te beperken, worden bijvoorbeeld katalysatoren in personenauto’s aangebracht en is het lood- en zwavelgehalte in brandstoffen verlaagd. Ook wordt aandacht besteed aan milieuverantwoorde sloop van autowrakken. Verder wordt aan woningen rond luchthavens geluidsisolatie aangebracht en worden langs wegen voorzieningen voor de fauna getroffen.

Kosten ter beperking milieuverontreiniging door het verkeer, naar maatregel

Kosten ter beperking milieuverontreiniging door het verkeer, naar maatregel
Tussen 1995 en 1997 is in Nederland voor bijna 2 miljard gulden geïnvesteerd in de bestrijding van de milieuverontreiniging door het verkeer. Dit bedrag bestond voor meer dan de helft uit aanpassingen van personenauto’s. Vooral katalysatoren vergen veel geld. In 1997 werd daarin bijna 300 miljoen gulden geïnvesteerd.

Kosten ter beperking milieuverontreiniging door het verkeer, 1997.
Maatregelen aan personenauto's (totaal: 375 miljoen gulden)

Kosten ter beperking milieuverontreiniging door het verkeer, 1997.
In totaal kostten in 1997 de maatregelen om de milieuverontreiniging door het verkeer te beperken bijna 1,8 miljard gulden. Dit is een toename van 13% ten opzichte van 1995. De hoogste kosten werden gemaakt bij de bestrijding van luchtverontreiniging (1,0 miljard) en geluidhinder (0,4 miljard).Het grootste deel van de kosten, ca. 60%, kwam voor rekening van het bedrijfsleven. De overige kosten kwamen voor rekening van de huishoudens.

Kosten ter beperking milieuverontreiniging door het verkeer, naar gebied

Kosten ter beperking milieuverontreiniging door het verkeer, naar gebied
Cor van Bruggen