Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020

Lwoo achterstandsscores en achterstandsbedragen per samenwerkingsverband, 2017-2020. Bijlage bij het rapport over de verkenning naar een nieuw verdeelmodel voor het lwoo.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd een verkennend onderzoek (zie Relevante links) uit te voeren naar mogelijke nieuwe verdeelsleutels voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Het bleek mogelijk voor het lwoo een indicator te ontwikkelen die in de toekomst gebruikt zou kunnen worden als verdeelsleutel. Voor het pro was dat niet het geval. Inmiddels verkent OCW middels een onderzoek van KBA of het pro direct kan worden bekostigd. Dit Excel-bestand en het bijbehorende rapport (zie Referenties) richten zich daarom enkel op het lwoo.

Met behulp van de ontwikkelde indicator worden onderwijsscores per leerling berekend, welke met een bepaalde formule (zie Achterstandsscores) opgeteld worden tot achterstandsscores per samenwerkingsverband. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand in samenwerkingsverbanden uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over samenwerkingsverbanden kan verdelen.