Transformaties in de woningvoorraad, eerste halfjaar 2021

staafdiagram
De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het eerste halfjaar van 2021 weer.

De tabel geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, coropgebied, gemeentegrootte en gemeente.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).