Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging op 1 oktober 2020 na verwerking eerste lichting bezwaren.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen.

De tabellen geven de achterstandsscores per basisschoolvestiging op 1 oktober 2020, inclusief een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw. De oorspronkelijk achterstandsscores zijn gepubliceerd op 5 februari 2020 (zie Relevante links). De nu gepubliceerde tabel geeft de achterstandsscores per school weer na verwerking van de eerste lichting bezwaren.