Het SEEA EEA ecosysteem conditie rapport voor Nederland

© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH
Het ecosysteem conditie rapport beschrijft de toestand of kwaliteit van ecosysteemtypen in Nederland en drukfactoren die deze kwaliteit kunnen beïnvloeden volgens het raamwerk van de VN SEEA EEA.
Dit rapport is gebaseerd op ruimtelijke data en modellen die een weergave geven van de huidige toestand van lucht, water, biodiversiteit, bodem en vegetatie van ecosystemen in Nederland. Ook aan drukfactoren zoals verzuring en vermesting wordt aandacht besteedt. Het rapport is een onderdeel van de serie Natuurlijk Kapitaalrekeningen. De conditie van ecosystemen, tezamen met hun omvang, zijn bepalend voor de mate waarin zogenaamde ecosysteemdiensten kunnen worden gegenereerd. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de WU en in opdracht van de ministeries van LNV en EZK.