Auteur: Math Akkermans, Rianne Kloosterman
Gediscrimineerd gevoeld?

Referenties

Andriessen, I., J. Hoegen Dijkhof, A. van der Torre, E. van den Berg, I. Pulles, J. Iedema en M. de Voogd-Hamelink (2020). Ervaren discriminatie in Nederland II. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I., H. Fernee en K. Wittebrood (2014). Ervaren discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Branscombe, N.R., M.T. Schmitt en R.D. Harvey (1999). Perceiving pervasive discrimination among African Americans: Implications for group identification and well-being. In: Journal of personality and social psychology, jg. 77, nr. 1, p. 135.

CBS (2022). Nieuwe indeling bevolking naar herkomst. Vervanging van indeling naar migratieachtergrond en westers/niet-westers. CBS-reeks Statistische Trends.

CBS StatLine (2022a). Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari. CBS

CBS StatLine (2022b). Bevolking met migratieachtergrond; geslacht, leeftijd, 1 januari. CBS

Cijfers en trends – werknemers. NEA Benchmarktool. TNO

Klonoff, E.A., H. Landrine en R. Campbell (2000). Sexist discrimination may account for well-known gender differences in psychiatric symptoms. In: Psychology of Women Quarterly, jg. 24, nr. 1, p. 93-99. 

Köbben, A.J.F. (1985). Oordeel en discriminatie. In: J. Sperna Weiland en J.H.P. Paelinck (red.), Etnische minderheden (p. 53-67). Amsterdam: Boom.

Liebkind, K. en I. Jasinskaja-Lahti (2000). The influence of experiences of discrimination on psychological stress: A comparison of seven immigrant groups. In: Journal of Community & Applied Social Psychology, jg. 10, nr. 1, p. 1-16.

Nationale politie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2022). Discriminatiecijfers in 2021. Rotterdam/Den Haag: Art. 1.

Schmitt, M.T., N.R. Branscombe, D. Kobrynowicz en S. Owen (2002). Perceiving discrimination against one’s gender group has different implications for well-being in women and men. In: Personality and Social Psychology Bulletin, jg. 28, nr. 2, p. 197-210.

TK (2020). Kabinetsaanpak van discriminatie. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020, 362426. 

Swim, J.K., L.L. Hyers, L.L. Cohen en M.J. Ferguson (2001). Everyday sexism: Evidence for its incidence, nature, and psychological impact from three daily diary studies. In: Journal of Social Issues, jg. 57, nr. 1, p. 31-53.

Veenman, J. (1990). De arbeidsmarktpositie van allochtonen in Nederland, in het bijzonder van Molukkers. Groningen: Wolters-Noordhoff. 

Veenman, J. (2003). Discriminatie op de arbeidsmarkt. De resultaten van Nederlands onderzoek. In: Beleid en Maatschappij, jg. 30, nr. 2, p. 90-99.