Neveninkomens naar sociaaleconomische categorie

Technische toelichting

Het volgende overzicht toont de samenstelling van de vijf verschillende inkomensbronnen.

T.1 Samenstelling inkomensbronnen
Bron(Sub)groepJaarinkomenBekende maandbedragen
Loon als werknemerWerknemerLoon werknemer Loon werknemer
Loon ambtenaar Loon ambtenaar
Werkgeverspremies
Loon in natura (a)
Inkomen als zelfstandigeDirecteur-
grootaandeelhouder (dga)
Loon dga Loon dga
Loon in natura (a)
Zelfstandig ondernemerWinst zelfstandigeOnbekend (b)
Overige zelfstandige of
meewerkend gezinslid
Inkomen uit overige arbeidOnbekend (b)
PensioenPensioenontvangerUitkering AOW Uitkering AOW
Pensioen Pensioen
Nabestaandenpensioen Nabestaandenpensioen
Levensloop
Overdrachten
Premies (c)
Studiefinanciering/-leningScholier of studentUitkering studietoelageUitkering studietoelage
Overige uitkeringWerkloosUitkering WW Uitkering WW
Wachtgeld
Premies (c)
ArbeidsongeschiktUitkering ziekte Uitkering ziekte
Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid
Particuliere ziekteverzekering
BijstandUitkering bijstand Uitkering bijstand
Premies (c)
OverigUitkering overige
sociale voorzieningen
Uitkering overige
sociale voorzieningen
Premies (c)

De genoemde inkomenscomponenten zijn afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) (CBS, 2017). Maandstaten worden zodanig opgeteld dat de jaartotalen aansluiten op de definitie van het Integrale inkomens- en vermogensonderzoek (IIV) (CBS, 2020). De maandbedragen worden gebruikt om voor elke afzonderlijke maand te achterhalen welke bron het voornaamste neveninkomen vormt. Dit is het hoogste bedrag van de bronnen die niet horen bij de sociaaleconomische categorie van de betreffende maand (SECM) of het hele jaar (SECJ). Hierbij gelden de volgende aannames:
a. Loon in natura. Denk hierbij vooral aan gebruik van een auto van de zaak. Het is niet expliciet bekend bij welke inkomensbron dit hoort. Het gehele bedrag wordt toegekend aan de bron die overeenkomt met de sociaaleconomische categorie op jaarbasis (SECJ).
b. Zelfstandigen. De onbekende maandbedragen worden geschat als het jaarinkomen gedeeld door 12.
c. Premies. Door uitkeringsinstanties betaalde premies voor verzekering tegen ziekte(ZVW), werkloosheid (WW) en arbeidsongeschiktheid (WAO) zijn niet direct gekoppeld aan inkomensbronnen. Deze jaarbedragen worden over de bronnen verdeeld naar rato van de som van de overige componenten aldaar.
d. Zelfde hoofd- en nevenbetrekking. Wanneer er simultaan geregistreerd inkomen is voor meerdere sub-bronnen, kan een persoon in dezelfde categorie worden ingedeeld voor zowel hoofd als neveninkomen; dit kan voorkomen bij zelfstandigen en uitkeringsontvangers. Iemand kan bijvoorbeeld hoofdinkomen hebben als directeur-grootaandeelhouder, en neveninkomen als zelfstandig ondernemer.

De opgetelde maandcijfers zijn vervolgens de verdeelsleutel voor het opsplitsen van het jaarinkomen. Op deze wijze worden bedragen die wel voor het hele jaar maar niet per maand bekend zijn (zie overzicht) alsnog toegewezen aan de bijbehorende inkomensbron.Dus:

Bruto persoonlijk jaarinkomen = hoofdinkomen + voornaamste neveninkomen +restinkomen

De drie jaarbedragen tellen samen op tot het bruto persoonlijke inkomen, een van de kernconcepten van de inkomensstatistiek. Het restinkomen bevat de eventuele derde,vierde en vijfde inkomensbronnen, en in gevallen waarbij een persoon gedurende het jaar van sociaaleconomische categorie wisselt, het bijbehorende transitie-inkomen.

Als een bron van neveninkomen van een persoon gedurende geen enkele maand van het jaar ook als hoofdinkomen is geclassificeerd, dan kan er geen sprake zijn van eentransitiesituatie, en wordt het neveninkomen in kwestie als eenduidig gemarkeerd.