Auteur: Jaap Walhout, Lisa van der Storm, Bertina Ransijn

Plausibiliteitsanalyses Risico-indicator Onderwijsachterstanden Scholen

Over deze publicatie

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het basisonderwijs tussen de jaren 2022 en 2023, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken van leerlingen over de jaren 2020 tot en met 2023.

1. Inleiding

In het kader van het in 2019 in werking getreden nieuwe onderwijsachterstandenbeleid, publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks per basisschoolvestiging (hierna: school) een onderwijsachterstandsscore (hierna: achterstandsscore). Deze achterstandsscores drukken de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het onderwijsachterstandenbudget over scholen verdeelt. Om de juistheid van deze scores vast te stellen, voert het CBS jaarlijks plausibiliteitsanalyses uit. Dit rapport is een weergave van deze analyses gebaseerd op gegevens voor de jaren 2020 tot en met 2023. 

Het CBS spreekt van een verwachte onderwijsachterstand als leerlingen door ongunstige omgevingskenmerken slechter presteren op school dan ze bij een gunstigere situatie zouden kunnen. Het CBS berekent ieder jaar per leerling een onderwijsscore die de onderwijsachterstand weergeeft gegeven diverse omgevingskenmerken. Deze omgevingskenmerken betreffen het opleidingsniveau van zowel de moeder als de vader, het land van herkomst van de ouders, of ouders in de schuldsanering zitten, de verblijfsduur van de moeder in Nederland, en het gemiddelde opleidingsniveau van moeders van leerlingen op school. 

Het CBS vertaalt onderwijsscores van leerlingen met behulp van een in de wet1) vastgelegde formule naar achterstandsscores voor scholen. Het CBS telt per school de scores op van de leerlingen van die school die landelijk gezien tot de vijftien procent laagst scorende leerlingen behoren. Dit is de bruto achterstandsscore. Op die bruto achterstandsscore wordt een drempelwaarde in mindering gebracht, om versnippering van het budget tegen te gaan. Hierdoor ontvangen alleen de scholen met een relatief hoge achterstandsscore middelen. De drempelwaarde is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen op school: hoe meer leerlingen, hoe hoger de drempel. Na aftrek van de drempel heeft elke school een netto achterstandsscore. Netto achterstandsscores kleiner dan nul worden vervangen door nul.

Deze publicatie beschrijft en analyseert de ontwikkeling van onderwijsachterstanden, onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken. Hierbij besteden we in het bijzonder aandacht aan veranderingen in de verdelingen over de jaren heen. Een nadere uitleg over de berekening van de achterstandsscores en hoe die van jaar op jaar kunnen variëren is te lezen in de brochure “Fluctuaties achterstandsscores scholen”2).

In hoofdstuk 2 worden de gebruikte data en methoden uiteengezet. Hoofdstuk 3 beschrijft ontwikkelingen in de omgevingskenmerken en frequentie en type imputatie van onderwijsscores. Veranderingen in onderwijsscores staan centraal in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 presenteert ontwikkelingen in onderwijsachterstanden. Hoofdstuk 6 geeft een samenvatting en conclusies. 

1) Artikel 27 Besluit Bekostiging WPO.
2) Zie: Fluctuaties achterstandsscores scholen.

2. Data en methoden

2.1 Selectie en afbakening onderzoeksdata

Voor het uitvoeren van deze plausibiliteitsanalyses gebruiken we hetzelfde databestand als voor de jaarlijkse berekening van de achterstandsscores per school. Dit bestand bevat de gegevens van alle bekostigde basisschoolleerlingen op 1 oktober 2020, 1 oktober 2021, 1 februari 2022 en 1 februari 2023. 

2.2 Gebruikte methoden

Om ontwikkelingen in de verschillende variabelen in kaart te brengen, maken we voornamelijk gebruik van frequentieanalyses. 

Bij deze analyses bekijken we in hoeverre de frequentieverdelingen over de jaren heen dezelfde patronen volgen. We laten de frequentieverdelingen zien voor de onderwijs- en achterstandsscores en voor de gebruikte omgevingskenmerken. We kijken voornamelijk naar de relatieve frequentie omdat groepen van verschillende grootte daarmee makkelijk zijn te vergelijken. Bij de analyse van de achterstandsscores wordt ook gekeken naar de verschillen per school tussen de jaren 2022 en 2023.

2.3 Herijking Risico-indicator Onderwijsachterstanden

In de voorgaande jaren van de plausibiliteitsanalyse vertoonden de resultaten weinig fluctuatie. Dit was het gevolg van het gebruik van hetzelfde model en de berekening op hetzelfde peilmoment in elk jaar. Echter, in de recente jaren hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden. Allereerst is het peilmoment van de analyses veranderd. Vanaf 2022 ligt dit in februari, waar de voorgaande peilmomenten in oktober lagen. Ten tweede is er een herijking van het gebruikte model uitgevoerd in 2022. Het doel van de herijking is het actueel houden van het model en dat het gebruikte model ontwikkelingen in de populatie in de tijd blijft volgen. Bij deze herijking stonden vooral de coëfficiënten en schaalwaarden van het model van de risico-indicator onderwijsachterstanden voor het basisonderwijs centraal. Daarnaast is gekeken naar het effect van het meenemen van extra asielinstroom gegevens voor de identificatie van asielzoekers en statushouders. Doordat in het herijkte model de coëfficiënten en schaalwaarden zijn veranderd, treden er daardoor ook grotere verschillen op in 2022 ten opzichte van de voorgaande jaren. 

3. Analyse verklarende variabelen

In dit hoofdstuk bekijken we de relatieve frequentie van de gebruikte omgevingskenmerken. We bekijken eveneens hoe vaak de onderwijsscores zijn geïmputeerd.

3.1 Opleidingsniveau van ouders

Het opleidingsniveau van ouders is een belangrijk kenmerk voor het berekenen van de onderwijsscores. Voor het opleidingsniveau wordt gebruikgemaakt van bestaande onderwijsregistraties zoals die in het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS aanwezig zijn.

De onderwijsregistratie in het SSB is echter incompleet voor een deel van de Nederlandse bevolking. Het opleidingsniveau is vaker onbekend voor oudere mensen, mensen met een lager opleidingsniveau en mensen die (een deel van) hun opleiding in het buitenland hebben gevolgd. De onbekende opleidingsniveaus worden alsnog bepaald met een statistische methode die imputatie wordt genoemd. Bij het imputeren wordt gebruik gemaakt van andere kenmerken die wel bekend zijn uit registraties en die samenhangen met het opleidingsniveau van een persoon, zoals het inkomen en (indien bekend) het opleidingsniveau van de partner. Op basis van een aantal kenmerken wordt een voorspelling gemaakt van de onbekende opleidingsniveaus. Op individueel niveau zal deze voorspelling niet altijd kloppen, maar gemiddeld over grotere groepen mensen geven de imputaties een betrouwbare schatting van de werkelijke verdeling van het opleidingsniveau. 

De figuren 3.1.1 en 3.1.2 geven de relatieve frequentie weer van de opleidingsniveaus van ouders uitgesplitst naar jaar. De verdeling van het opleidingsniveau wordt getoond van boven, het hoogste opleidingsniveau (Hbo-, wo-master, doctor), naar beneden, het laagste opleidingsniveau (Basisonderwijs). De figuren laten zien dat ouders, vooral moeders, in de loop der jaren vaker een Hbo-, wo-master of doctor titel hebben behaald en minder vaak mbo-4 opgeleid zijn. Wat opvalt is dat de aandelen van vaders en moeders met opleidingsniveau onbekend iets zijn toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Hier liggen twee mogelijke oorzaken aan ten grondslag. Eén daarvan is dat er nieuwkomers, zoals Oekraïense vluchtelingen, naar Nederland zijn gekomen. Van deze personen hebben we vaak (nog) niet alle achtergrondkenmerken tot onze beschikking. De tweede mogelijke verklaring is de verschuiving van het peilmoment (zoals beschreven in paragraaf 2.3). De registerbestanden die het CBS gebruikt om de koppeling te kunnen maken tussen de leerling en de ouder zijn verder uit elkaar komen te liggen.

3.1.1 Opleidingsniveau vader
Opleidingsniveau vader2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
Onbekend omdat deze ouder onbekend is, of het kind niet voorkomt in de BRP5,15,15,46,3
Hbo-, wo-master, doctor14,514,814,714,7
Hbo-, wo-bachelor23,123,423,323,2
Havo, vwo5,75,65,75,5
Mbo419,719,11918,3
Mbo2 en mbo317,117,217,217,3
Vmbo-g/t, avo onderbouw2222
vmbo-b/k, mbo17,277,17
Basisonderwijs5,75,85,75,7

3.1.2 Opleidingsniveau moeder
Opleidingsniveau moeder2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
Onbekend omdat deze ouder onbekend is, of het kind niet voorkomt in de BRP1,21,31,62,6
Hbo-, wo-master, doctor16,817,217,217,4
Hbo-, wo-bachelor28,228,328,328,2
Havo, vwo4,64,64,54,4
Mbo419,719,319,218,8
Mbo2 en mbo314,914,914,914,8
Vmbo-g/t, avo onderbouw2,42,32,32,2
vmbo-b/k, mbo16,25,85,85,7
Basisonderwijs66,36,25,9

3.2 Herkomst

De figuren 3.2.1 en 3.2.2 tonen de relatieve frequenties van de herkomstcategorie uitgesplitst naar jaar. Hierbij krijgt een kind waarvan één van de ouders als herkomst Nederland heeft, ook Nederland als herkomst. Het aandeel kinderen met “Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns-Amerika” als herkomst is de afgelopen jaren geleidelijk gestegen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de instroom van kinderen vanuit Syrië en de instroom van kennismigranten uit onder meer India. Ook het aandeel kinderen uit “Nieuwe EU-landen en economieën in transitie” is gestegen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de instroom van vluchtelingen vanuit Oekraïne en de verschuiving van het peilmoment van de analyses. Door deze stijgingen daalt het aandeel kinderen met Nederlandse herkomst. De aandelen kinderen in de overige herkomstcategorieën bleven grofweg gelijk.

3.2.1 Herkomst
Herkomst2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
Nederland78,177,477,175,7
EU-15, andere ontwikkelde economieën1,61,71,71,7
Nieuwe EU-landen en economieën in transitie2,82,933,9
Noord-Afrika4,44,44,44,4
Oost-Azië1,51,51,51,5
Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns Amerika5,86,16,36,8
Suriname en (voormalige) Nederlandse Antillen2,42,52,52,5
Turkije3,13,23,23,3
Onbekend0,30,20,30,3

3.2.2 Herkomst (zonder Nederland)
Herkomst2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
EU-15, andere ontwikkelde economieën1,61,71,71,7
Nieuwe EU-landen en economieën in transitie2,82,933,9
Noord-Afrika4,44,44,44,4
Oost-Azië1,51,51,51,5
Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns Amerika5,86,16,36,8
Suriname en (voormalige) Nederlandse Antillen2,42,52,52,5
Turkije3,13,23,23,3
Onbekend0,30,20,30,3

3.3 Verblijfsduur van de moeder 

Figuur 3.3.1 geeft de relatieve frequentie van de verblijfsduur van de moeder van het kind uitgesplitst naar jaar weer. Het aandeel moeders met een verblijfsduur van 0 tot 5 jaar en 5 tot 10 jaar is door de eerder beschreven stijging van de instroom van migranten licht toegenomen. Hierdoor is het aandeel verblijfsduur langer dan 10 jaar gedaald.

3.3.1 Verblijfsduur moeder
Verblijfsduur moeder2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
>10jr90,4909088,6
5-10jr4,655,25,7
0-5jr554,85,7

3.4 Ouders in de schuldsanering

Figuur 3.4.1 toont het percentage leerlingen met ouders in de schuldsanering uitgesplitst naar jaar. Het aandeel kinderen met ouders in de schuldsanering is de afgelopen jaren gedaald. Dit is waarschijnlijk het gevolg van dat het economisch de laatste jaren tot aan de coronacrisis steeds beter ging en de werkloosheid steeds verder is gedaald, daarbovenop kan het lang duren voordat dergelijke veranderingen zich manifesteren in de cijfers.

3.4.1 Leerlingen met ouders in de schuldsanering
Leerlingen met ouders in de schuldsanering2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
0,60,50,50,3

3.5 Gemiddeld opleidingsniveau van moeders op school

Figuur 3.5.1 laat de relatieve frequentie zien van het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school uitgesplitst naar jaar. Het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school is de laatste jaren gestegen. Dit is in lijn met de eerdere geconstateerde stijging van het opleidingsniveau van moeders.

3.5.1 Gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school
Gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school2020 (dichtheid)2021 (dichtheid)2022 (dichtheid)2023 (dichtheid)
00,004020,0003800,00501
0,01076320939334640,004430,000300,00529
0,02152641878669280,00480,000230,000010,00544
0,03228962818003910,005120,000170,000020,00547
0,04305283757338550,005370,000140,000040,00539
0,05381604696673190,005540,000130,000070,00519
0,06457925636007830,005640,000150,000120,00493
0,07534246575342470,005660,00020,00020,00461
0,0861056751467710,005630,00030,000330,00427
0,09686888454011740,005530,000450,000520,00394
0,1076320939334640,00540,000660,000790,00366
0,118395303326810,005250,000970,001160,00344
0,1291585127201570,005090,001370,001660,0033
0,1399217221135030,004960,001880,002290,00326
0,1506849315068490,004890,002510,003040,00331
0,1614481409001960,004910,003260,003890,00348
0,1722113502935420,005060,00410,004820,00374
0,1829745596868880,005380,005020,005780,00409
0,1937377690802350,005880,005970,006720,00452
0,2045009784735810,006550,006910,00760,00499
0,2152641878669280,007390,007810,008370,00548
0,2260273972602740,008340,008610,0090,00597
0,236790606653620,009330,009280,009490,00641
0,2475538160469670,01030,009790,009840,00678
0,2583170254403130,011160,010120,010050,00708
0,269080234833660,011830,010260,010160,00727
0,2798434442270060,012260,010220,01020,00736
0,2906066536203520,012430,010010,01020,00734
0,3013698630136990,012340,009640,010190,00723
0,3121330724070450,012010,009160,010190,00702
0,3228962818003910,011490,008590,010220,00675
0,3336594911937380,010840,007990,010290,00643
0,3444227005870840,010130,007380,010390,00608
0,3551859099804310,009420,006790,010510,00573
0,3659491193737770,008780,006270,010640,00541
0,3767123287671230,008250,005840,010740,00514
0,387475538160470,00790,005530,010780,00492
0,3982387475538160,007740,005350,010730,00477
0,4090019569471620,00780,005310,010550,00469
0,4197651663405090,008080,00540,010230,00466
0,4305283757338550,008580,005610,009780,00469
0,4412915851272020,009280,005890,009230,00475
0,4520547945205480,010170,006210,008640,00483
0,4628180039138940,011240,006530,008030,00491
0,4735812133072410,012480,006810,007480,00499
0,4843444227005870,013840,007040,007040,00507
0,4951076320939330,015290,007240,006750,00514
0,505870841487280,016780,007420,006660,00521
0,5166340508806260,018240,007610,006810,00531
0,5273972602739730,019610,007850,007230,00545
0,5381604696673190,020840,008170,007930,00567
0,5489236790606650,021870,008590,008910,00597
0,5596868884540120,022640,009120,010180,00637
0,5704500978473580,023170,009770,011690,00689
0,5812133072407040,023450,010520,013360,00751
0,5919765166340510,023520,011370,015130,00823
0,6027397260273970,02340,012280,016880,00902
0,6135029354207440,023140,013250,018520,00985
0,624266144814090,022770,014240,019950,0107
0,6350293542074360,022330,015230,021090,01154
0,6457925636007830,021890,01620,021910,01237
0,6565557729941290,021470,017140,02240,01317
0,6673189823874750,021140,018010,02260,01395
0,6780821917808220,020960,018830,022570,01471
0,6888454011741680,020990,019610,022420,01546
0,6996086105675150,02130,020360,022250,01619
0,7103718199608610,0220,021140,022180,01691
0,7211350293542070,023120,021970,022270,0176
0,7318982387475540,024710,022920,022570,01826
0,74266144814090,026760,024020,023080,01887
0,7534246575342460,029230,025260,023770,01944
0,7641878669275930,032010,026620,024580,01999
0,7749510763209390,034960,028050,025430,02055
0,7857142857142860,037890,029460,026230,02117
0,7964774951076320,040550,030770,026870,0219
0,8072407045009780,042740,031880,027280,02278
0,8180039138943250,044250,032710,027370,02384
0,8287671232876710,044930,03320,027130,02511
0,8395303326810180,044720,033320,026570,02656
0,8502935420743640,043620,03310,025730,02815
0,861056751467710,041790,032590,024740,02981
0,8718199608610570,039480,031890,023770,03145
0,8825831702544030,036970,031110,022950,03297
0,8933463796477490,034550,030410,022450,03423
0,9041095890410960,032470,029920,022380,03518
0,9148727984344420,030960,029750,022830,03579
0,9256360078277890,030160,030,023840,03605
0,9363992172211350,030140,030710,025380,03602
0,9471624266144810,030920,03190,027380,0358
0,9579256360078280,03240,033540,029710,0355
0,9686888454011740,03450,035550,032190,03528
0,979452054794520,037060,037830,034660,03527
0,9902152641878670,039960,040250,036940,03563
1,000978473581210,043060,042660,038880,03647
1,011741682974560,046210,044940,040450,03789
1,022504892367910,049340,046950,041680,03995
1,033268101761250,052370,048640,042670,04261
1,04403131115460,055230,049980,043580,04576
1,054794520547950,057890,050990,044560,04925
1,065557729941290,060310,051720,045760,05292
1,076320939334640,062460,052240,047280,05655
1,087084148727980,064320,052630,049150,05996
1,097847358121330,065890,052990,051340,06295
1,108610567514680,067170,05340,053740,06538
1,119373776908020,068150,053940,056250,06716
1,130136986301370,068830,05470,058750,06825
1,140900195694720,069240,055750,061140,06869
1,151663405088060,06940,057140,063420,06856
1,162426614481410,069390,058910,065640,06802
1,173189823874760,069310,061050,067890,06728
1,18395303326810,069260,063490,070270,06651
1,194716242661450,069370,066110,072860,06586
1,205479452054790,069780,068760,075660,06544
1,216242661448140,070590,071290,078630,06529
1,227005870841490,071860,073540,081640,06544
1,237769080234830,073620,075380,084530,06585
1,248532289628180,075850,076760,087130,06647
1,259295499021530,078450,077660,089270,06724
1,270058708414870,081320,078140,090860,06808
1,280821917808220,084340,078340,091890,06895
1,291585127201570,087390,078420,092430,06987
1,302348336594910,090370,078590,09270,07085
1,313111545988260,093250,079110,092990,07196
1,32387475538160,095990,080170,093550,07326
1,334637964774950,09860,081930,094640,07482
1,34540117416830,101080,084510,096410,07669
1,356164383561640,103460,087950,098960,07893
1,366927592954990,105740,092240,102240,08153
1,377690802348340,107940,097270,106130,0845
1,388454011741680,110070,102880,11040,08784
1,399217221135030,112130,108840,114780,09152
1,409980430528380,114140,114890,118970,09554
1,420743639921720,116080,120770,122730,09988
1,431506849315070,117960,126220,125820,10454
1,442270058708410,119760,131050,128080,10947
1,453033268101760,121490,135090,129540,11463
1,463796477495110,123130,138310,130280,11995
1,474559686888450,124680,140750,130420,12534
1,48532289628180,126130,142520,130120,13071
1,496086105675150,127480,143720,129570,13595
1,506849315068490,128710,144470,128950,14095
1,517612524461840,129790,144880,128440,14562
1,528375733855190,130710,145060,128190,14987
1,539138943248530,131440,14510,128340,15366
1,549902152641880,131990,145080,128980,15697
1,560665362035220,132380,145070,130120,15975
1,571428571428570,132690,145110,131740,16209
1,582191780821920,133030,145220,133690,16401
1,592954990215260,133550,145380,135750,16555
1,603718199608610,134390,145530,137610,16676
1,614481409001960,135640,14560,138970,16766
1,62524461839530,137370,145470,139570,1683
1,636007827788650,139580,145080,139210,16871
1,6467710371820,142250,144410,137850,16895
1,657534246575340,145320,143480,135580,16906
1,668297455968690,148750,142370,132650,16911
1,679060665362040,152530,141240,129470,16917
1,689823874755380,15670,140270,126540,16932
1,700587084148730,161360,139660,124430,1696
1,711350293542070,166640,139640,123680,17005
1,722113502935420,172680,140430,124780,17068
1,732876712328770,179610,14220,128220,17147
1,743639921722110,187370,145220,134040,1724
1,754403131115460,195780,149610,142120,17346
1,765166340508810,20460,155390,152210,17461
1,775929549902150,213450,162590,163950,17585
1,78669275929550,221950,171120,176840,17721
1,797455968688850,22970,180770,190360,17874
1,808219178082190,236330,191260,203950,18051
1,818982387475540,241580,202180,217070,18263
1,829745596868880,245310,21310,229260,18529
1,840508806262230,247520,223530,24010,18859
1,851272015655580,248390,233060,249260,19266
1,862035225048920,248210,241390,256510,19759
1,872798434442270,247440,248350,261690,20345
1,883561643835620,246650,253930,264690,21023
1,894324853228960,246430,258250,265740,21785
1,905088062622310,247220,261720,265060,22618
1,915851272015660,249340,264660,262930,235
1,9266144814090,252910,267330,259740,24406
1,937377690802350,257880,269910,255930,25307
1,948140900195690,263980,272450,251980,26177
1,958904109589040,270840,274880,248390,26983
1,969667318982390,277980,277020,245640,27711
1,980430528375730,284920,278630,244140,28356
1,991193737769080,291240,279480,244190,28917
2,001956947162430,296610,279360,245980,29401
2,012720156555770,300870,278120,249560,29817
2,023483365949120,303930,275750,254870,30175
2,034246575342470,305920,272270,26160,30483
2,045009784735810,307080,267990,269290,30744
2,055772994129160,307670,263260,277460,30956
2,06653620352250,307940,258520,28560,31114
2,077299412915850,308150,254220,293210,31211
2,08806262230920,308560,250850,299840,31239
2,098825831702540,309360,248810,305150,31198
2,109589041095890,31070,248440,308940,31102
2,120352250489240,312680,249960,311190,30968
2,131115459882580,315330,253440,312090,30821
2,141878669275930,318630,258810,311960,3069
2,152641878669280,322470,265860,311270,30604
2,163405088062620,326760,274290,310540,30588
2,174168297455970,331350,283730,310350,30662
2,184931506849320,336050,293760,311090,30835
2,195694716242660,340710,303940,312990,31109
2,206457925636010,345180,313940,316070,31474
2,217221135029350,349320,32350,320230,31909
2,22798434442270,353010,33240,325210,32389
2,238747553816050,356150,340530,330710,32872
2,249510763209390,358670,347790,33640,33326
2,260273972602740,360540,354170,342020,33718
2,271037181996090,361810,359690,347420,34025
2,281800391389430,362560,36440,352580,3423
2,292563600782780,362960,368370,357550,3433
2,303326810176130,363220,371680,362490,34334
2,314090019569470,363620,374430,367570,34265
2,324853228962820,364490,376670,372910,34155
2,335616438356160,366110,378540,37850,34041
2,346379647749510,368740,380170,384220,33967
2,357142857142860,372570,381730,389910,33977
2,36790606653620,377680,383390,395350,341
2,378669275929550,384080,385380,400350,34349
2,38943248532290,391610,387920,404790,34723
2,400195694716240,400040,391190,408640,35215
2,410958904109590,408990,395290,411930,35804
2,421722113502940,418060,400210,414790,36467
2,432485322896280,426770,405790,417370,37178
2,443248532289630,434720,411670,41980,37912
2,454011741682970,441570,417390,422130,38647
2,464774951076320,447020,422350,424360,39367
2,475538160469670,451090,425890,426360,40062
2,486301369863010,453960,427660,427980,40727
2,497064579256360,45590,427470,429060,41363
2,507827788649710,457270,425420,429520,4198
2,518590998043050,458490,421850,429370,42589
2,52935420743640,459970,417310,428740,43201
2,540117416829750,462070,41250,427880,43823
2,550880626223090,465070,40810,427110,44462
2,561643835616440,46910,404730,426760,45116
2,572407045009780,474130,40280,427140,45777
2,583170254403130,479960,402520,428440,46429
2,593933463796480,486220,403870,430770,4705
2,604696673189820,492370,406630,434110,47616
2,615459882583170,497710,410570,438410,48099
2,626223091976520,501690,415260,443420,48463
2,636986301369860,503850,420540,449020,48698
2,647749510763210,503970,426340,455120,48797
2,658512720156560,502070,432770,461680,48763
2,66927592954990,498420,440,468680,48607
2,680039138943250,493580,448180,476070,48356
2,690802348336590,488250,45740,483770,48041
2,701565557729940,483250,467560,491610,47702
2,712328767123290,479380,478390,499340,47381
2,723091976516630,477310,489390,506630,47119
2,733855185909980,477530,499920,513130,46952
2,744618395303330,480280,509270,51850,46904
2,755381604696670,485610,516680,522380,46992
2,766144814090020,493190,521610,524540,47206
2,776908023483370,502440,523960,524990,47509
2,787671232876710,512780,52380,523720,47863
2,798434442270060,523590,521460,520810,4822
2,80919765166340,534230,51740,516410,48531
2,819960861056750,544060,512190,510680,48752
2,83072407045010,552490,506410,503870,48849
2,841487279843440,558980,500530,496270,48802
2,852250489236790,563070,494920,488180,48601
2,863013698630140,564490,489770,479960,48253
2,873776908023480,563130,48510,471980,47774
2,884540117416830,559110,480820,464570,47188
2,895303326810180,552750,476740,458030,46522
2,906066536203520,544490,47260,452680,45818
2,916829745596870,535120,468220,448560,45106
2,927592954990220,525220,463480,445690,44414
2,938356164383560,515270,458370,444040,43765
2,949119373776910,505550,452970,443520,43176
2,959882583170250,496130,447420,444060,42663
2,97064579256360,486950,441970,445570,42234
2,981409001956950,477830,436850,448010,41892
2,992172211350290,468570,432360,451310,41637
3,002935420743640,459020,428750,455430,41467
3,013698630136990,449160,426270,460330,41374
3,024461839530330,439090,425110,465910,41355
3,035225048923680,429110,425410,472090,41396
3,045988258317030,419630,427330,478750,41487
3,056751467710370,411190,430820,485710,41619
3,067514677103720,404190,435760,49280,41783
3,078277886497060,398960,441990,499830,41974
3,089041095890410,395660,449350,506620,42186
3,099804305283760,394340,45760,512970,42413
3,11056751467710,394860,466510,518660,42653
3,121330724070450,396930,475760,523460,42902
3,13209393346380,400180,484990,527130,43156
3,142857142857140,404150,493770,529440,43412
3,153620352250490,408390,501590,53020,43663
3,164383561643840,412450,507920,529280,43904
3,175146771037180,4160,512210,526630,4413
3,185909980430530,41880,513920,522280,44337
3,196673189823870,420710,512560,516290,44523
3,207436399217220,421770,508280,508920,4469
3,218199608610570,422120,50130,500430,4484
3,228962818003910,421860,492110,491090,44978
3,239726027397260,421060,481350,481130,45108
3,250489236790610,419710,469750,470840,45237
3,261252446183950,417730,458040,460470,45366
3,27201565557730,414940,446790,450320,45494
3,282778864970650,411160,43640,440660,45614
3,293542074363990,40620,427070,431720,45711
3,304305283757340,399940,418770,423690,45768
3,315068493150680,392310,411390,416640,45762
3,325831702544030,383390,40470,410560,4567
3,336594911937380,373310,398570,405330,45467
3,347358121330720,362280,392890,400820,45132
3,358121330724070,35070,387670,396760,44648
3,368884540117420,338910,382990,392940,44001
3,379647749510760,327280,378910,389220,43187
3,390410958904110,316160,375460,385460,42208
3,401174168297460,305910,372540,381530,41076
3,41193737769080,296850,369940,377290,39811
3,422700587084150,289270,367340,372570,38441
3,433463796477490,283360,364390,36720,37015
3,444227005870840,279240,360720,3610,35584
3,454990215264190,276890,356080,353850,34202
3,465753424657530,27620,350350,345710,32921
3,476516634050880,27690,343530,336650,31789
3,487279843444230,278660,335860,326850,30845
3,498043052837570,281040,327740,316660,30121
3,508806262230920,283560,31950,30650,29633
3,519569471624270,285870,311470,296770,29383
3,530332681017610,287710,303850,28780,2936
3,541095890410960,288970,296770,279840,29541
3,551859099804310,289630,290240,273020,29892
3,562622309197650,28980,284230,267340,30372
3,5733855185910,289650,278670,262710,30914
3,584148727984340,289360,273470,258980,31463
3,594911937377690,289060,268560,255940,31962
3,605675146771040,288820,263890,253390,32357
3,616438356164380,288610,259430,251180,32598
3,627201565557730,288280,255160,249180,32645
3,637964774951080,28760,251010,247320,3247
3,648727984344420,28630,246960,245530,32061
3,659491193737770,284190,242990,243720,31422
3,670254403131120,281120,239070,24180,30574
3,681017612524460,277010,235230,239650,29556
3,691780821917810,271850,23150,237110,28414
3,702544031311150,265720,227920,234060,27221
3,71330724070450,258720,224550,230440,26037
3,724070450097850,251050,221440,226240,24914
3,734833659491190,242940,218660,221590,23893
3,745596868884540,234680,216250,21670,22998
3,756360078277890,226570,214220,211840,22241
3,767123287671230,218970,212570,207340,2162
3,777886497064580,21220,211240,203520,21122
3,788649706457930,206620,21010,200650,20728
3,799412915851270,20230,209020,198790,20415
3,810176125244620,199230,207850,19790,20161
3,820939334637960,197310,206520,197880,19952
3,831702544031310,196320,204970,19850,19773
3,842465753424660,196010,203250,199560,19616
3,8532289628180,196110,201470,20080,19476
3,863992172211350,19640,199790,2020,19351
3,87475538160470,196690,198380,202990,19234
3,885518590998040,196880,197340,203630,19118
3,896281800391390,19690,196720,203830,18992
3,907045009784740,196720,196480,203560,18842
3,917808219178080,196280,196490,202790,18653
3,928571428571430,195480,196560,201540,1841
3,939334637964770,194150,196550,199870,18103
3,950097847358120,192130,196390,197830,17729
3,960861056751470,189230,196090,195470,17289
3,971624266144810,185320,195740,192840,16805
3,982387475538160,18030,195470,189960,16302
3,993150684931510,174230,19540,186840,15808
4,003913894324850,167250,19560,183490,15353
4,01467710371820,159630,196050,179910,1496
4,025440313111550,151760,196630,176080,14646
4,036203522504890,144050,197110,171950,14418
4,046966731898240,136930,197220,167490,14271
4,057729941291590,130760,196580,162620,14192
4,068493150684930,12580,194870,15730,1416
4,079256360078280,122240,191930,151470,14149
4,090019569471620,119940,187680,145170,14131
4,100782778864970,118690,182140,138510,14083
4,111545988258320,118230,175480,131670,13993
4,122309197651660,118320,167930,124890,13857
4,133072407045010,118790,159820,118450,13682
4,143835616438360,119540,151480,112670,13478
4,15459882583170,120570,143270,107840,13263
4,165362035225050,121970,13550,104190,13053
4,176125244618390,123830,128430,101890,12868
4,186888454011740,126230,122250,100980,1272
4,197651663405090,129150,117060,101380,12621
4,208414872798430,132470,11290,102910,12579
4,219178082191780,135910,109630,105290,12596
4,229941291585130,139050,107090,108120,12679
4,240704500978470,141470,105130,110950,12821
4,251467710371820,142830,103620,113410,1302
4,262230919765170,142950,102470,115220,13271
4,272994129158510,141810,101610,116170,13567
4,283757338551860,139580,101070,116210,13895
4,294520547945210,136610,10090,115420,14239
4,305283757338550,133330,101190,114020,14579
4,31604696673190,130190,102020,11230,1489
4,326810176125240,127570,103460,110610,15149
4,337573385518590,125720,105540,109260,15331
4,348336594911940,124720,108260,108510,15415
4,359099804305280,124460,111470,108450,15376
4,369863013698630,124680,114940,109060,15213
4,380626223091980,124990,118420,110060,14928
4,391389432485320,125040,121590,11110,14531
4,402152641878670,124560,124160,111770,14037
4,412915851272020,123430,125820,111720,13465
4,423679060665360,12160,126340,110670,12842
4,434442270058710,119160,12560,108470,12192
4,445205479452050,116220,123560,105110,11542
4,45596868884540,112910,120290,10070,10914
4,466731898238750,109320,115990,095480,10326
4,477495107632090,105490,110890,089740,09788
4,488258317025440,101420,105260,083810,09307
4,499021526418790,097070,099410,0780,08875
4,509784735812130,092420,093590,072590,08478
4,520547945205480,087440,087990,06780,08102
4,531311154598830,082170,082720,063680,07731
4,542074363992170,076690,077870,060230,07356
4,552837573385520,07110,073480,057370,0697
4,563600782778860,065480,069560,055010,06573
4,574363992172210,059910,06610,053030,06173
4,585127201565560,054470,063060,051340,0578
4,59589041095890,049220,060390,049910,0541
4,606653620352250,044220,058050,048740,05082
4,61741682974560,039510,055980,047880,04815
4,628180039138940,035180,054160,047380,04634
4,638943248532290,03130,052580,047310,04545
4,649706457925640,027960,05130,047710,04555
4,660469667318980,025270,050360,048580,04666
4,671232876712330,023350,049860,049830,04874
4,681996086105680,02220,04990,051350,05168
4,692759295499020,021840,050530,053050,05534
4,703522504892370,022240,051780,054840,05953
4,714285714285710,023350,053610,056720,06405
4,725048923679060,02510,055960,058690,06869
4,735812133072410,027380,058660,060830,07328
4,746575342465750,03010,061570,063180,07766
4,75733855185910,033150,064480,065780,08169
4,768101761252450,036430,067250,06860,08534
4,778864970645790,039830,069710,071530,08858
4,789628180039140,043250,071760,074420,09141
4,800391389432480,046580,073380,077040,09384
4,811154598825830,049680,074570,079120,09581
4,821917808219180,052420,075380,08050,09729
4,832681017612520,054690,075850,081110,09818
4,843444227005870,05640,076010,0810,09837
4,854207436399220,057490,075940,080290,09774
4,864970645792560,057930,075680,079190,09618
4,875733855185910,057760,075290,077950,09365
4,886497064579260,057040,074850,07680,09011
4,89726027397260,055880,074430,075890,08562
4,908023483365950,05440,07410,07530,08044
4,91878669275930,052750,073910,074970,07481
4,929549902152640,051070,07390,074760,06901
4,940313111545990,049470,074010,074430,06334
4,951076320939330,048070,074130,07370,05808
4,961839530332680,046950,074130,072290,05345
4,972602739726030,046120,073860,070080,04961
4,983365949119370,045580,073180,067070,04665
4,994129158512720,04530,071980,063380,0446
5,004892367906070,045220,070250,059220,04342
5,015655577299410,045260,0680,054880,04301
5,026418786692760,045340,065350,050670,04333
5,037181996086110,045370,062440,046870,0442
5,047945205479450,045230,059450,043710,04554
5,05870841487280,044870,056540,041320,04728
5,069471624266140,04420,053850,03980,04936
5,080234833659490,043210,051490,039140,05172
5,090998043052840,041910,049450,03930,05431
5,101761252446180,040320,047740,040210,05704
5,112524461839530,038550,046320,041740,05981
5,123287671232880,03670,045150,043710,06248
5,134050880626220,034890,04420,045940,06491
5,144814090019570,03320,043450,048240,06694
5,155577299412920,031680,04290,050380,0684
5,166340508806260,030330,042540,052150,06915
5,177103718199610,029160,042370,053330,06915
5,187866927592950,028120,042380,053770,0684
5,19863013698630,027170,042570,053370,06693
5,209393346379650,026270,042910,052110,06481
5,220156555772990,025420,043370,050070,06215
5,230919765166340,024630,043910,04740,05908
5,241682974559690,023940,044450,044310,05572
5,252446183953030,023430,044940,041090,0522
5,263209393346380,023120,045280,0380,04862
5,273972602739730,023040,045430,035250,04509
5,284735812133070,023170,045330,032960,04166
5,295499021526420,023490,044950,031170,03841
5,306262230919760,023920,044320,029860,03535
5,317025440313110,024380,043480,028930,03249
5,327788649706460,024780,042490,028210,02982
5,33855185909980,025020,041440,027570,02733
5,349315068493150,025020,040370,026850,02499
5,36007827788650,024730,039320,025940,02278
5,370841487279840,02410,038270,024760,02067
5,381604696673190,023130,037180,023320,01865
5,392367906066540,021840,0360,021640,01672
5,403131115459880,020280,034680,019770,01489
5,413894324853230,018570,033210,017820,01317
5,424657534246570,01680,031570,015860,01161
5,435420743639920,015060,029820,013930,01026
5,446183953033270,013430,0280,012090,00915
5,456947162426610,011950,026170,010350,0083
5,467710371819960,010660,024380,008740,00773
5,478473581213310,009550,022660,007270,00743
5,489236790606650,008630,021030,005930,00737
5,50,007860,019460,004750,00751

3.6 Imputatie van de onderwijsscore

Als niet alle omgevingskenmerken van leerlingen bekend zijn, dan kunnen we niet direct een onderwijsscore vaststellen. In deze gevallen wordt de onderwijsscore geïmputeerd. Figuur 3.6.1 toont voor de geïmputeerde onderwijsscores de methode van imputatie uitgesplitst naar jaar als percentage van het totaal aantal leerlingen. De methode van imputatie hangt af van welke gegevens ontbreken. Voorgaande jaren was ongeveer zeven procent van de onderwijsscores geïmputeerd. Dit jaar is dit iets toegenomen naar ongeveer acht procent van de onderwijsscores. Deze toename is deels te verklaren doordat er meer kinderen zijn waarvan beide ouders onbekend zijn. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de peildata van de registerbestanden die het CBS gebruikt om de koppeling te kunnen maken tussen de leerling en de ouder verder uit elkaar zijn komen te liggen.

3.6.1 Methode van imputatie onderwijsscores
Methode van imputatie onderwijsscores2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
Score kind geïmputeerd, want moeder is onbekend2,52,62,52
Score kind geïmputeerd, want vader is onbekend55,253,751,944,2
Score kind geïmputeerd, want NOAT 2-kind niet in BRP1,81,51,81,9
Score kind geïmputeerd, want NOAT 1-kind niet in BRP1,81,31,21,4
Score kind geïmputeerd, want beide ouders zijn onbekend8,910,212,621,7
Score kind geïmputeerd, want kind in COA- of IND-bestand29,830,83028,9

3.7 Percentage geïmputeerde onderwijsscores per school

Figuur 3.7.1 laat de relatieve frequentie van het percentage geïmputeerde onderwijsscores per school uitgesplitst naar jaar zien. Het percentage geïmputeerde scores per school is in 2023 gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Er is een lichte toename van het aandeel scholen waarbij meer dan 20% van de onderwijsscores wordt geïmputeerd. Dit komt enerzijds door een stijging van het aantal leerlingen die zijn geregistreerd als asielzoeker en/of een verblijfsvergunning hebben gekregen, en anderzijds door een stijging van het aantal leerlingen waarvan beide ouders onbekend zijn. Dit wordt veroorzaakt door de verschuiving van het peilmoment en de instroom van leerlingen uit Oekraïne.

3.7.1 Percentage geïmputeerde onderwijsscores per school
Percentage geïmputeerde onderwijsscores per school2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
20% of meer77,27,49,5
10 tot 20%14,114,214,414,9
5 tot 10%23,723,724,125,3
2,5 tot 5%25,32525,825,1
1 tot 2,5%17,918,11716
minder dan 1%5,55,65,54,5
0%6,46,25,74,7
 

3.8 Asielstatus

Voor leerlingen die zijn geregistreerd als asielzoeker en/of een verblijfsvergunning3) hebben gekregen (hierna: asielleerlingen) zijn de omgevingskenmerken vaak onbekend. Omdat hier het risico op onderwijsachterstand groot is, wordt voor al deze leerlingen een vaste onderwijsscore gebruikt: het gemiddelde van de scores van de 15% laagst scorende leerlingen. Asielleerlingen dragen hierdoor sterk bij aan hoge achterstandsscores. 

Figuur 3.8.1 laat zien dat het aandeel asielleerlingen afgelopen jaren is toegenomen. Dit is in lijn met een instroom van leerlingen vanuit met name Syrië.

3.8.1 Asielleerlingen
Asielleerlingen2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
2,062,142,152,34

3) Dit wordt afgeleid vanuit een bestand van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met kinderen die sinds 2014 zijn geregistreerd als asielzoeker en/of een verblijfsvergunning hebben gekregen.

4. Analyse onderwijsscores

In dit hoofdstuk beschrijven we ontwikkelingen in onderwijsscores door de jaren heen.

4.1 Beschrijvende statistieken onderwijsscores

Tabel 4.1.1 toont beschrijvende statistieken voor onderwijsscores uitgesplitst naar jaar. De gemiddelde onderwijsscore is redelijk stabiel gebleven in vergelijking met vorig jaar. De spreiding van de onderwijsscores is iets toegenomen, er zijn naar verhouding dit jaar iets meer lage onderwijsscores. De grenswaarde, dat wil zeggen de onderwijsscore waar landelijk gezien vijftien procent van de onderwijsscores onder valt, laat een kleine daling zien in vergelijking met vorig jaar. Het gemiddelde van de onderwijsscores onder de grenswaarde is iets toegenomen. Als deze drie statistieken weinig afwijking vertonen, is er sprake van een constante leerlingpopulatie van een school – zowel het leerlingenaantal als omgevingskenmerken van de leerlingen – waardoor de achterstandsscores over de jaren heen vergelijkbaar zijn.

4.1.1 Beschrijvende statistieken onderwijsscores
jaarNgemiddeldestandaard deviatieminimummaximumgrenswaarde (15%)gemiddelde < 15%
20201386026535,363,67523,35543,35531,05529,54
20211370816535,413,67523,47543,34531,08529,59
20221425316535,363,55523,45543,21531,26529,73
20231425726535,373,55522,89543,22531,23529,75

4.2 Verdeling onderwijsscoes

Figuur 4.2.1 geeft de frequentieverdeling van onderwijsscores. De figuur laat zien dat hogere onderwijsscores relatief vaak voorkomen en lagere onderwijsscores relatief weinig voorkomen in de meest recente jaren. De vorm van de verdeling met pieken en dalen wordt veroorzaakt door de manier waarop de onderwijsscores zijn berekend en in het bijzonder doordat de omgevingskenmerken die zijn gebruikt voor het berekenen van onderwijsscores hoofdzakelijk categorische variabelen zijn (zoals herkomst,  opleidingsniveau van de ouder, het hebben van een ouder in de schuldsanering). De combinaties van deze categorische omgevingskenmerken kan leiden tot grotere groepen leerlingen die vergelijkbare scores behalen (wat resulteert in pieken), terwijl andere combinaties van omgevingskenmerken slechts leiden tot kleine groepen leerlingen met een specifieke score (wat resulteert in dalen). Opvallend is dat de verdeling van de onderwijsscores in 2023 en 2022 een enigszins ander patroon volgen ten opzichte van 2021 en 2020. Dit is conform de verwachtingen het gevolg van de beschreven herijking van de gebruikte variabelen in 2022. De verdeling van de onderwijsscores in 2023 volgt wel grotendeels hetzelfde patroon ten opzichte van 2022.

4.2.1 Onderwijsscores
Onderwijsscore2020 (dichtheid)2021 (dichtheid)2022 (dichtheid)2023 (dichtheid)
5230000
523,0391389432490000
523,0782778864970000
523,1174168297460000
523,1565557729940,00001000
523,1956947162430,00001000
523,2348336594910,000010,0000100
523,273972602740,000010,0000100
523,3131115459880,000020,0000100
523,3522504892370,000020,0000100
523,3913894324850,000020,0000200
523,4305283757340,000030,0000200
523,4696673189820,000030,0000200
523,5088062622310,000040,0000200
523,5479452054790,000040,0000300
523,5870841487280,000040,0000300
523,6262230919760,000040,0000300
523,6653620352250,000050,0000300
523,7045009784740,000050,0000300
523,7436399217220,000050,0000400
523,7827788649710,000060,0000400
523,8219178082190,000060,0000400
523,8610567514680,000070,000050,000010
523,9001956947160,000070,000050,000010,00001
523,9393346379650,000080,000060,000010,00001
523,9784735812130,000090,000060,000010,00001
524,0176125244620,000090,000070,000020,00001
524,056751467710,00010,000080,000020,00002
524,0958904109590,000110,000080,000020,00002
524,1350293542070,000110,000090,000030,00003
524,1741682974560,000120,000090,000030,00003
524,2133072407040,000120,000090,000040,00003
524,2524461839530,000120,00010,000040,00004
524,2915851272020,000120,00010,000050,00004
524,330724070450,000120,000090,000050,00005
524,3698630136990,000120,000090,000060,00005
524,4090019569470,000110,000090,000060,00006
524,4481409001960,000110,000090,000060,00006
524,4872798434440,000110,000090,000070,00007
524,5264187866930,000110,000090,000070,00007
524,5655577299410,000110,000090,000070,00007
524,604696673190,000110,00010,000070,00007
524,6438356164380,000120,00010,000070,00007
524,6829745596870,000130,000110,000070,00007
524,7221135029350,000140,000110,000070,00007
524,7612524461840,000150,000120,000080,00007
524,8003913894320,000160,000120,000080,00008
524,8395303326810,000170,000130,000080,00008
524,8786692759290,000180,000130,000090,00008
524,9178082191780,00020,000140,000090,00008
524,9569471624270,000210,000140,00010,00009
524,9960861056750,000220,000150,00010,00009
525,0352250489240,000240,000160,00010,00009
525,0743639921720,000250,000170,00010,00009
525,1135029354210,000260,000180,00010,00009
525,1526418786690,000270,000190,00010,00009
525,1917808219180,000280,00020,00010,00009
525,2309197651660,000290,000220,000090,00009
525,2700587084150,00030,000230,000090,00009
525,3091976516630,00030,000250,000090,00009
525,3483365949120,000310,000260,00010,00009
525,3874755381610,000320,000270,00010,00009
525,4266144814090,000320,000290,000110,00009
525,4657534246580,000330,00030,000110,00009
525,5048923679060,000350,000320,000120,0001
525,5440313111550,000370,000340,000120,0001
525,5831702544030,000390,000360,000130,0001
525,6223091976520,000430,000390,000140,00011
525,66144814090,000480,000430,000160,00012
525,7005870841490,000540,000480,000180,00013
525,7397260273970,000620,000540,000210,00015
525,7788649706460,000710,000620,000260,00019
525,8180039138940,000830,000720,000330,00025
525,8571428571430,000960,000830,000420,00033
525,8962818003910,001110,000950,000540,00043
525,935420743640,001270,001080,000690,00055
525,9745596868880,001430,001220,000870,0007
526,0136986301370,001590,001360,001060,00087
526,0528375733860,001740,00150,001270,00106
526,0919765166340,001880,001620,00150,00126
526,1311154598830,0020,001720,001730,00146
526,1702544031310,002090,001810,001960,00167
526,209393346380,002180,001880,00220,00188
526,2485322896280,002250,001950,002440,00209
526,2876712328770,002330,002010,002680,0023
526,3268101761250,002420,00210,002930,00252
526,3659491193740,002530,00220,003190,00274
526,4050880626220,002690,002340,003450,00296
526,4442270058710,002890,002520,003690,00318
526,4833659491190,003140,002740,003910,00337
526,5225048923680,003440,003010,004080,00353
526,5616438356160,003770,003320,00420,00364
526,6007827788650,004130,003650,004250,00371
526,6399217221140,004480,003980,004230,00372
526,6790606653620,00480,004290,004160,00368
526,7181996086110,005080,004570,004040,00361
526,7573385518590,00530,004790,003890,00351
526,7964774951080,005450,004950,003740,0034
526,8356164383560,005540,005040,00360,00329
526,8747553816050,005580,005070,003490,0032
526,9138943248530,005580,005060,003420,00315
526,9530332681020,005570,005030,003390,00312
526,992172211350,005570,004990,003410,00313
527,0313111545990,005610,004970,003470,00318
527,0704500978470,00570,004990,003550,00324
527,1095890410960,005850,005070,003660,00332
527,1487279843440,006060,00520,003780,00342
527,1878669275930,006330,005390,00390,00352
527,2270058708410,006630,005630,004030,00362
527,266144814090,006960,005910,004160,00372
527,3052837573390,00730,006220,004310,00384
527,3444227005870,007640,006550,004470,00398
527,3835616438360,007980,00690,004670,00414
527,4227005870840,008320,007270,004910,00435
527,4618395303330,008660,007660,00520,00461
527,5009784735810,009020,008080,005530,0049
527,540117416830,009420,008550,005890,00524
527,5792563600780,009880,009070,006270,0056
527,6183953033270,010420,009680,006670,00597
527,6575342465750,011040,010370,007060,00636
527,6966731898240,011770,011160,007460,00675
527,7358121330720,012580,012030,007860,00716
527,7749510763210,013460,012980,008290,00759
527,8140900195690,014390,013980,008770,00807
527,8532289628180,015340,0150,009320,00862
527,8923679060670,016260,015990,009970,00925
527,9315068493150,017120,016930,010720,01
527,9706457925640,017890,017780,01160,01086
528,0097847358120,018550,018510,012610,01185
528,0489236790610,019090,019120,013720,01297
528,0880626223090,019530,019610,014940,01419
528,1272015655580,019870,019980,016230,01551
528,1663405088060,020150,020270,01760,01692
528,2054794520550,02040,020510,019020,0184
528,2446183953030,020650,020730,020440,0199
528,2837573385520,020920,020950,021840,02138
528,32289628180,021220,02120,023150,02277
528,3620352250490,021560,021470,02430,02402
528,4011741682970,021910,021770,025220,02503
528,4403131115460,022280,02210,025860,02576
528,4794520547940,022640,022430,026150,02614
528,5185909980430,022980,022760,026110,02618
528,5577299412920,02330,023090,025730,02587
528,596868884540,023610,023410,025130,02532
528,6360078277890,02390,023730,024390,02463
528,6751467710370,024220,024080,023650,0239
528,7142857142860,024590,024460,0230,02326
528,7534246575340,025030,024910,022550,02281
528,7925636007830,025580,025450,022390,02262
528,8317025440310,026250,026090,022550,02275
528,870841487280,027070,026840,023050,02321
528,9099804305280,028040,027720,023880,02399
528,9491193737770,029190,028730,024970,02503
528,9882583170250,030530,029880,026260,02627
529,0273972602740,032090,031180,027650,0276
529,0665362035230,033930,032670,029020,02893
529,1056751467710,036110,034390,030270,03014
529,144814090020,03870,036420,031340,03116
529,1839530332680,041780,038850,032230,03198
529,2230919765170,045420,041760,032990,03267
529,2622309197650,049630,045280,033770,03334
529,3013698630140,054290,049370,034770,03419
529,3405088062620,059190,053960,036210,03546
529,3796477495110,064030,058850,038340,03739
529,4187866927590,068450,063760,041350,04022
529,4579256360080,072060,068330,045330,04409
529,4970645792560,074520,072140,050240,049
529,5362035225050,075570,074850,055880,0548
529,5753424657530,075110,076170,061860,06118
529,6144814090020,073210,075970,06770,06765
529,6536203522510,07010,074290,072770,07359
529,6927592954990,066140,071360,076470,0783
529,7318982387480,061760,067510,078480,08135
529,7710371819960,057430,063180,078640,08245
529,8101761252450,053560,058870,077030,08157
529,8493150684930,05040,054980,073920,07889
529,8884540117420,048080,051760,069750,0748
529,927592954990,046630,049360,065020,06982
529,9667318982390,045980,047820,060210,0645
530,0058708414870,046020,047080,055760,05934
530,0450097847360,046620,047020,051990,05477
530,0841487279840,047610,047510,049130,0511
530,1232876712330,048870,048410,047280,04852
530,1624266144810,050270,049580,046470,04709
530,201565557730,051720,05090,046640,04679
530,2407045009780,053150,052280,047740,04759
530,2798434442270,054510,053660,049540,04923
530,3189823874760,055740,054970,051850,05151
530,3581213307240,056840,056170,054490,05422
530,3972602739730,057780,057250,057240,05712
530,4363992172210,058560,058170,059910,06
530,475538160470,059150,058910,062330,06266
530,5146771037180,059550,059450,064330,0649
530,5538160469670,059730,059770,065790,06658
530,5929549902150,059670,059830,066620,06759
530,6320939334640,059350,05960,066760,06784
530,6712328767120,058750,059080,066190,06732
530,7103718199610,057870,058240,064940,06605
530,7495107632090,056730,05710,063090,06412
530,7886497064580,055340,055680,060720,06163
530,8277886497060,053760,054020,058010,05879
530,8669275929550,052020,052160,055140,05579
530,9060665362040,050210,050190,052260,0528
530,9452054794520,04840,04820,049510,04998
530,9843444227010,046650,046250,047020,04743
531,0234833659490,045030,044440,044870,04528
531,0626223091980,043610,042840,043160,04357
531,1017612524460,042460,041540,041940,04236
531,1409001956950,041660,040630,041240,04167
531,1800391389430,04130,040190,041070,0415
531,2191780821920,041450,040310,041450,04185
531,258317025440,042210,041070,042340,04269
531,2974559686890,043640,042560,043720,04399
531,3365949119370,045820,044830,045540,04573
531,3757338551860,048760,047910,047770,04787
531,4148727984340,052530,051840,050380,05041
531,4540117416830,056990,056510,053370,05336
531,4931506849310,062020,061770,056810,0568
531,532289628180,067440,067450,060750,06081
531,5714285714290,073030,073330,065270,06547
531,6105675146770,078540,079150,070360,07079
531,6497064579260,083710,084620,075980,07672
531,6888454011740,088280,089490,081950,08308
531,7279843444230,092020,093510,087990,08956
531,7671232876710,094770,09650,093740,09577
531,806262230920,096420,098330,098770,10124
531,8454011741680,096960,098970,102680,10552
531,8845401174170,096440,098470,10510,1082
531,9236790606650,094970,096930,105760,10895
531,9628180039140,092710,094480,104780,10789
532,0019569471620,089930,091440,102330,10518
532,0410958904110,086820,088010,098690,10114
532,0802348336590,083580,084390,094230,09616
532,1193737769080,080330,080760,089290,09064
532,1585127201570,07720,077230,084230,08495
532,1976516634050,074260,073910,079290,07941
532,2367906066540,071540,070830,074710,07426
532,2759295499020,069060,068030,07060,06965
532,3150684931510,066830,065510,067070,06568
532,3542074363990,064830,063240,064140,0624
532,3933463796480,063050,061230,061850,05981
532,4324853228960,061460,059450,060190,05793
532,4716242661450,060080,057890,059230,05679
532,5107632093930,058920,056580,058950,05638
532,5499021526420,057980,055520,059390,05672
532,589041095890,057330,054770,060570,05785
532,6281800391390,057020,054390,062510,05975
532,6673189823870,057140,054460,065180,06242
532,706457925636