Auteur: Isidora Stolwijk, Btissame el Farisi
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2022

2. Jeugdreclassering

Aan het einde van 2022 was op 4 900 jongeren een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing. Dit betreft personen van 12 tot en met 22 jaar met één of meerdere jeugdreclasseringsmaatregelen. In totaal waren op dat moment 4 960 jeugdreclasseringsmaatregelen van kracht. Dat zijn er 25 meer dan bij de start van het jaar (tabel 2.0.1).

De twee varianten van toezicht en begeleiding (T&B) worden het meest toegepast, samen goed voor 97 procent van alle jeugdreclasseringsmaatregelen. Het gaat hier dan vooral om toezicht en begeleiding in het gedwongen kader (4 325 maatregelen aan het einde van 2022). Voor toezicht en begeleiding in het gedwongen kader en individuele trajectbegeleiding Criem geldt dat er aan het eind van 2022 minder maatregelen waren dan aan het begin van het jaar. Voor de overige maatregelen was het aantal maatregelen aan het einde van het jaar hoger dan aan het begin. De (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel en het scholings- en trainingsprogramma komen nauwelijks meer voor (tabel 2.0.1).

2.0.1 Jeugdreclasseringsmaatregelen, per type maatregel, 2022*
Beginstand (1-1-2022)InstroomUitstroomEindstand (31-12-2022)1)
Totaal 4 985 5 380 5 405 4 960
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader 4 390 3 325 3 390 4 325
Toezicht en begeleiding: vrijwillig450 1 725 1 700475
Individuele trajectbegeleiding Harde Kern115220200130
Individuele trajectbegeleiding Criem2510010520
Scholings- en trainingsprogramma....
Gedragsbeïnvloedende maatregel....
Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel.1010.
Bron: CBS.
1) Maatregelen met een einddatum van 31 december tellen niet mee in de eindstand.

2.1 Minder trajecten gestart en beëindigd

Na een jaar eerder met 9 procent te zijn gestegen, is de instroom van jeugdreclasseringsmaatregelen in 2022 met 4 procent gedaald ten opzichte van 2021 (figuur 2.1.1)5). Ook de uitstroom is gedaald, namelijk met 11 procent. Hier was in 2021 nog sprake van een stijging. 

Het aantal ingestroomde jeugdreclasseringsmaatregelen ligt de gehele onderzochte periode onder het aantal uitgestroomde maatregelen, maar de verschillen zijn klein. Bij toezicht en begeleiding in het gedwongen kader lag het aantal ingestroomde maatregelen iets boven het aantal uitgestroomde maatregelen. Bij toezicht en begeleiding in het vrijwillig kader lag het aantal ingestroomde maatregelen iets onder het aantal uitgestroomde maatregelen. De grootste afname in het aantal ingestroomde en het aantal uitgestroomde maatregelen vindt plaats bij toezicht en begeleiding in het gedwongen kader, met in 2022 195 minder gestarte maatregelen en 515 minder beëindigde maatregelen dan in 2021 (figuur 2.1.1).

2.1.1 Instroom en uitstroom jeugdreclassering¹⁾
Maatregel2022* (maatregelen)2021 (maatregelen)2020 (maatregelen)2019 (maatregelen)2018 (maatregelen)2017 (maatregelen)2016 (maatregelen)
Totaal²⁾
Instroom5380560551055775552557605765
Uitstroom5405611057005810604061006255
T&B gedwongen
Instroom3325352030603660350536753435
Uitstroom3390390537253650395539953760
T&B vrijwillig
Instroom1725175016851725164016901720
Uitstroom1700184016051780169517051855
¹⁾ Jeugdreclasseringsmaatregelen bij personen van 12 tot en met 22 jaar. ²⁾ Inclusief ITB Harde Kern, ITB Criem en overig.

Van alle trajecten binnen de jeugdreclassering is de instroom bij de individuele trajectbegeleiding Harde Kern met 6 procent het sterkst afgenomen in 2022. Ook de uitstroom is hier in 2022 gedaald. Na een sterke stijging van het aantal ingestroomde en beëindigde trajecten bij de individuele trajectbegeleiding Harde Kern in 2019 en 2020, is vanaf 2021 een daling te zien. Bij de individuele trajectbegeleiding Criem en de overige jeugdreclasseringstrajecten was tot 2020 sprake van een afname in zowel de in- als uitstroom. De individuele trajectbegeleiding Criem laat vanaf 2021 weer een kleine toename zien (figuur 2.1.2). 

2.1.2 Instroom en uitstroom jeugdreclassering¹⁾
Maatregel2022* (maatregelen)2021 (maatregelen)2020 (maatregelen)2019 (maatregelen)2018 (maatregelen)2017 (maatregelen)2016 (maatregelen)
ITB Harde Kern
Instroom220235260235185210180
Uitstroom200250255220195190200
ITB Criem
Instroom1009080125155160180
Uitstroom10510085125160170160
Overig²⁾
Instroom101525254030250
Uitstroom151530353545280
¹⁾ Jeugdreclasseringsmaatregelen bij personen van 12 tot en met 22 jaar. ²⁾ Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.
 

2.2 Afname jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel zet door

Op peildatum 31 december 2022 hadden 4 900 jongeren een jeugdreclasseringsmaatregel. In de periode 2011-2022 is een dalende trend te zien. Tussen 31 december 2011 en 31 december 2022 is het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel meer dan gehalveerd. De afname is in 2022 met 2 procent minder sterk dan de afname in eerdere jaren (figuur 2.2.1).

2.2.1 Jongeren met jeugdreclassering¹⁾²⁾
JaarJeugdreclassering (aantal jongeren)
201111110
201210830
20139210
20147790
20157590
20166735
20176420
20185925
20195915
20205440
20215000
2022*4900
¹⁾ Personen van 12 tot en met 22 jaar met één of meerdere jeugdreclasseringsmaatregelen. ²⁾ Door invoering van de Jeugdwet treedt met ingang van 2015 een methodebreuk op.

2.3 Gemiddelde duur toezicht en begeleiding verder gedaald

Van alle afgesloten jeugdreclasseringsmaatregelen duurden de maatregelen toezicht en begeleiding in het gedwongen kader het langst. 50 procent van deze maatregelen duurde een jaar of langer waarvan de meesten 1 tot 2 jaar (tabel 2.3.1). De overige vormen van jeugdreclassering duurden meestal korter dan 3 maanden, met uitzondering van individuele trajectbegeleiding Harde Kern waar bijna 70 procent van de trajecten 3 tot 6 maanden duurt. 

2.3.1 Doorlooptijd van jeugdreclasseringsmaatregelen, naar type maatregel, 2022*1)
0 tot 3 maanden3 tot 6 maanden6 tot 12 maanden12 tot 24 maanden24 tot 36 maanden36 maanden of langer
Totaal 1 510 1 185950 1 265355140
T&B: gedwongen405620655 1 220350140
T&B: vrijwillig99542025030..
ITB Harde Kern151353515..
ITB Criem9010....
Overig2)10.....
Bron: CBS.
1) Jeugdreclasseringsmaatregelen die werden beëindigd in 2022.
2) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

De gemiddelde duur van de maatregelen is in 2022 gedaald met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder (figuur 2.3.2). De gemiddelde duur van de maatregelen toezicht en begeleiding in zowel het gedwongen als het vrijwillige kader nam af, met respectievelijk 6 en 11,5 procent. Bij individuele trajectbegeleiding Harde Kern is de gemiddelde duur met 13 dagen toegenomen ten opzichte van 2021. 

2.3.2 Gemiddelde duur beëindigde maatregelen¹⁾
Maatregel2022* (dagen)2021 (dagen)2020 (dagen)2019 (dagen)2018 (dagen)2017 (dagen)2016 (dagen)
Totaal341368399381391416415
T&B gedwongen477507537524518554586
T&B vrijwillig101114130133151152147
ITB Harde Kern210197188193185189198
ITB Criem101102111116105109111
Overig²⁾183171212175101315234
¹⁾ Jeugdreclasseringsmaatregelen die werden beëindigd in het gehele jaar. ²⁾ Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.4 Vier op de tien jongeren met jeugdreclassering ontvangt ook jeugdhulp

Jeugdreclassering ging in vier op de tien gevallen gepaard met de inzet van jeugdhulp (tabel 2.4.1). Dit is minder dan bij jeugdbescherming, waar 79 procent van de jongeren met een ondertoezichtstelling en 93 procent van de jongeren met voogdij ook jeugdhulp ontving (figuur 1.8.1 en 1.8.2). Hierbij moet nog wel worden opgemerkt dat een deel van de jongeren met jeugdreclassering ouder is dan 18 jaar en aanvullende zorg en hulp mogelijk ook kan worden ontvangen vanuit andere zorgdomeinen (de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Zorgverzekeringswet). 

Het aandeel jongeren dat naast een jeugdreclasseringsmaatregel ook jeugdhulp ontving daalde ten opzichte van 2021 (tabel 2.4.1). Deze daling is te zien bij toezicht en begeleiding in het gedwongen kader en bij individuele trajectbegeleiding Harde Kern. Het aandeel samenloop met jeugdhulp is het hoogst bij individuele trajectbegeleiding Criem, gevolgd door individuele trajectbegeleiding Harde Kern. Vooral bij individuele trajectbegeleiding Criem gaat het echter wel om kleine aantallen. 

2.4.1 Inzet jeugdhulp naar type jeugdreclassering (samenloop)1)
Totaal jongeren met jeugdreclassering en ook jeugdhulpToezicht en begeleiding: gedwongen kaderToezicht en begeleiding: vrijwilligIndividuele trajectbegeleiding Harde KernIndividuele trajectbegeleiding CriemOverig2)
% van totaal jongeren met jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering
201640,640,440,751,622,651,9
201740,640,739,247,436,7.
201841,741,939,054,229,266,7
201941,041,438,642,934,0.
202041,040,843,851,235,572,7
202143,944,237,759,129,6.
2022*42,743,041,044,147,6.
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel op peildatum 31 december die tegelijkertijd jeugdhulp ontvingen.
2) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.5 Jongens vaker in jeugdreclassering dan meisjes

Op 31 december 2022 waren meer jeugdreclasseringsmaatregelen bij jongens dan bij meisjes van kracht. Dit geldt voor ieder type jeugdreclassering. In totaal was op 4 265 jongens een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing. Bij meisjes bedroeg dit aantal 635 (tabel 2.5.1). Ook relatief gezien kwam jeugdreclassering vaker voor bij jongens dan bij meisjes, respectievelijk bij 0,4 en 0,1 procent. 

2.5.1 Jeugdreclassering naar demografische kenmerken van de jongere, peildatum 31 december 2022*1)
Totaal aantal jongeren2)Totaal aantal jongeren met jeugd-reclasseringToezicht en begeleiding: gedwongen kaderToezicht en begeleiding: vrijwilligIndividuele traject-begeleiding Harde KernIndividuele traject-begeleiding CriemOverig3)
Totaal2 285 350 4 900 4 34048013520.
Geslacht: Jongens1 166 610 4 265 3 77042513520.
Geslacht: Meisjes1 118 73563557055...
Leeftijd: 12 tot en met 14 jaar 575 0752702254510..
Leeftijd: 15 tot en met 17 jaar 588 385 2 235 1 9302607020.
Leeftijd: 18 tot en met 22 jaar1 121 890 2 400 2 18517555..
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met jeugdreclasseringsmaatregelen op peildatum 31 december 2022.
2) De peildatum voor alle jongeren in Nederland is 1 januari 2022 en komt dus niet overeen met de peildatum voor jongeren met jeugdreclassering (31 december 2022).
3) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

Vergeleken met 2016 is het aandeel jongens onder jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel in 2022 toegenomen, variërend van vijf tot tien procentpunten voor de verschillende vormen van jeugdreclassering (figuur 2.5.2).

2.5.2 Jongeren naar geslacht¹⁾²⁾
MaatregelJongens (%)Meisjes (%)
Nederland
2022*51,0548,95
202151,0948,91
202051,0248,98
201951,0748,93
201851,0948,91
201751,1148,89
201651,0848,92
T&B gedwongen
2022*86,8413,16
202187,2012,80
202084,7915,21
201981,8418,16
201880,2519,75
201779,5420,46
201679,3320,67
T&B vrijwillig
2022*88,1311,88
202189,6610,34
202090,059,95
201983,7216,28
201879,8220,18
201779,7520,25
201678,4421,56
Overig³⁾
2022*95,634,38
202197,302,70
202096,473,53
201996,073,93
201894,195,81
201794,745,26
201690,269,74
¹⁾ Personen van 12 tot en met 22 jaar. ²⁾ Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor de jongeren met jeugdreclassering naar 31 december. ³⁾ ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

De groep 15- tot en met 17-jarigen was relatief gezien het ruimst vertegenwoordigd in de jeugdreclassering (tabel 2.5.1). Dit betrof 2 235 jongeren wat overeenkomt met 0,4 procent van alle personen in deze leeftijdsklasse. Bij de 18- tot en met 22-jarigen was dit 0,2 procent en bij de leeftijdscategorie 12- tot en met 14-jaar lag dit aandeel flink lager: 0,05 procent. 

Van alle jongeren met jeugdreclassering neemt het aandeel jongeren van 18 tot en met 22 jaar sinds 2016 toe. Sinds 2018 bestaat ongeveer de helft van alle jongeren met jeugdreclassering uit jongeren van 18 tot en met 22 jaar. Wel is het aandeel van deze groep sinds 2021 licht aan het dalen, met twee procentpunt in 2021 en één procentpunt in 2022. Bij toezicht en begeleiding in het vrijwillige kader vormen jongeren in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 17 jaar een meerderheid. Jongeren van 12 tot en met 14 jaar komen relatief weinig voor onder jongeren met jeugdreclassering (figuur 2.5.3). 

2.5.3 Jongeren naar leeftijd¹⁾
Maatregel12 tot en met 14 jaar (%)15 tot en met 17 jaar (%)18 tot en met 22 jaar (%)
Nederland
2022*25,1625,7549,09
202125,1326,3348,53
202025,0526,7948,16
201925,4727,1547,38
201826,0527,4646,49
201726,5527,4446,01
201626,9727,3245,70
T&B gedwongen
2022*5,1444,4750,39
20214,0444,3751,59
20203,6742,4453,90
20193,7843,3952,79
20182,8143,5953,60
20173,3846,5150,10
20163,0946,9050,01
T&B vrijwillig
2022*9,1754,5836,25
20217,7655,8236,42
20205,1558,3236,54
20195,4355,7638,65
20186,1655,0138,83
20176,1053,6840,08
20169,8562,4827,67
Overig²⁾
2022*6,8856,8836,25
20212,7058,7838,51
20202,3561,1836,47
20195,0658,4336,52
20185,8156,9837,21
20172,9259,0637,43
20166,4962,9930,52
¹⁾ Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor jongeren met jeugdreclassering naar peildatum 31 december. ²⁾ ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.6 Meer jeugdreclassering in huishoudens met lage inkomens 

In Nederland woonden in 2022 bijna 290 duizend jongeren van 12 tot en met 22 jaar in een huishouden6) met een inkomen dat tot de laagste 20 procent behoort. Van hen ontving 1 procent jeugdreclassering. Het aandeel jongeren met jeugdreclassering daalt naarmate het huishoudinkomen hoger is. In de 20 procent rijkste huishoudens met jongeren van 12 tot en met 22 jaar kreeg 0,1 procent jeugdreclassering. 

2.6.1 Jeugdreclassering naar huishoudinkomen¹⁾
JaarMet jeugdreclassering (%)
Totaal jeugdreclassering
Totaal0,3
Laagste kwintiel1
2e kwintiel0,6
3e kwintiel0,3
4e kwintiel0,1
Hoogste kwintiel0,1
¹⁾ Personen van 0 tot en met 22 jaar.

2.7 Meer uitdagingen in huishoudens van jongeren met jeugdreclassering

Van een aantal achtergrondkenmerken7) is onderzocht hoe de situatie van jongeren met jeugdreclassering afwijkt van de jongeren zonder jeugdreclassering. In figuur 2.7.1 zijn deze kenmerken weergegeven. Bij 65 procent van de Nederlandse jongeren van 12 tot en met 22 jaar woonden beide juridische ouders in hetzelfde huishouden. Voor jongeren met jeugdreclassering was dit slechts 30 procent.
Hetzelfde patroon is te zien bij kinderen uit huishoudens waar gebruik wordt gemaakt van ondersteuning op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of waarin zorgkosten zijn gemaakt voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) dan wel GGZ-medicatie is voorgeschreven. Bijna 7 procent van alle jongeren in Nederland had te maken met WMO gebruik in het huishouden, en ruim 27 procent met GGZ-zorg en/of medicatie. Bij jongeren met jeugdreclassering was dit respectievelijk ruim 18 en ruim 38 procent. Daarnaast werd bij 18,5 procent van de jongeren met jeugdreclassering iemand in het huishouden als verdachte van een misdrijf aangemerkt, tegenover 4,5 procent van alle jongeren in Nederland.

2.7.1 Jeugdreclassering naar huishoudkenmerken¹⁾
JaarJa (%)Nee (%)
Ouders op hetzelfde adres
Nederland1494110790450
Totaal jeugdreclassering21755065
WMO in huishouden
Nederland1505252122455
Totaal jeugdreclassering13205820
GGZ in huishouden
Nederland6224501650535
Totaal jeugdreclassering27454395
Verdachte in huishouden
Nederland1042352168750
Totaal jeugdreclassering13255815
¹⁾ Jeugdreclasseringsmaatregelen bij personen van 12 tot en met 22 jaar.

2.8 Jeugdreclassering vooral in regio Rotterdam en Amsterdam

In de regio Amsterdam en Rotterdam woonden, ook relatief gezien, veel jongeren met jeugdreclassering (zie figuur 2.8.1 voor het aandeel per arrondissement). Ook in de gemeenten Rozendaal, Nissewaard, Kerkrade, Westerwolde, en Heerlen kwamen met 0,5 procent of meer relatief veel jongeren met jeugdreclassering voor (zie figuur 2.8.2 voor het aandeel per gemeente)8).

2.8.1 Jeugdreclassering bij 12 t/m 22-jarigen, 31 december 2022*1)
 Jeugdreclassering (%)
Amsterdam0,32
Noord-Holland0,14
Gelderland0,17
Midden-Nederland0,18
Noord-Nederland0,23
Overijssel0,21
DenHaag0,23
Rotterdam0,34
Limburg0,24
Oost-Brabant0,16
Zeeland-West-Brabant0,19
1) De peildatum van het totale aantal kinderen is 1 januari 2022 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal personen met jeugdreclassering (31 december 2022).

2.8.2 Jeugdreclassering bij 12 t/m 22-jarigen naar gemeente, 31 december 2022*¹⁾
Gemeente_naamJeugdreclassering (%)
Aa en Hunze0,07
Aalsmeer0,17
Aalten0,14
Achtkarspelen0,08
Alblasserdam0,14
Albrandswaard0,2
Alkmaar0,18
Almelo0,3
Almere0,39
Alphen aan den Rijn0,2
Alphen-Chaam0
Altena0,04
Ameland0
Amersfoort0,19
Amstelveen0,22
Amsterdam0,34
Apeldoorn0,13
Arnhem0,43
Assen0,41
Asten0,14
Baarle-Nassau0
Baarn0,1
Barendrecht0,09
Barneveld0,05
Beek (L.)0,12
Beekdaelen0,08
Beesel0,12
Berg en Dal0,07
Bergeijk0,04
Bergen (L.)0,13
Bergen (NH.)0,06
Bergen op Zoom0,14
Berkelland0,05
Bernheze0,11
Best0,05
Beuningen0,19
Beverwijk0,04
Bladel0,27
Blaricum0,28
Bloemendaal0,09
Bodegraven-Reeuwijk0,08
Boekel0
Borger-Odoorn0,2
Borne0,24
Borsele0,2
Boxtel0,11
Breda0,22
Brielle0,05
Bronckhorst0,04
Brummen0,04
Brunssum0,38
Bunnik0
Bunschoten0,13
Buren0,09
Capelle aan den IJssel0,45
Castricum0,07
Coevorden0,11
Cranendonck0,04
Culemborg0,11
Dalfsen0,07
Dantumadiel0,12
De Bilt0,12
De Fryske Marren0,11
De Ronde Venen0,09
De Wolden0
Delft0,16
Den Helder0,34
Deurne0,1
Deventer0,26
Diemen0,34
Dijk en Waard0,13
Dinkelland0,08
Doesburg0,16
Doetinchem0,29
Dongen0,09
Dordrecht0,34
Drechterland0,07
Drimmelen0,06
Dronten0,1
Druten0,12
Duiven0,21
Echt-Susteren0,21
Edam-Volendam0
Ede0,1
Eemnes0,15
Eemsdelta0,46
Eersel0,04
Eijsden-Margraten0,29
Eindhoven0,2
Elburg0,09
Emmen0,27
Enkhuizen0,09
Enschede0,33
Epe0,13
Ermelo0,11
Etten-Leur0,23
Geertruidenberg0,26
Geldrop-Mierlo0,12
Gemert-Bakel0,16
Gennep0,1
Gilze en Rijen0,12
Goeree-Overflakkee0,09
Goes0,15
Goirle0,07
Gooise Meren0,08
Gorinchem0,19
Gouda0,19
Groningen (gemeente)0,25
Gulpen-Wittem0,22
Haaksbergen0,06
Haarlem0,15
Haarlemmermeer0,14
Halderberge0,03
Hardenberg0,11
Harderwijk0,12
Hardinxveld-Giessendam0,07
Harlingen0,15
Hattem0,06
Heemskerk0,17
Heemstede0,12
Heerde0,21
Heerenveen0,12
Heerlen0,51
Heeze-Leende0
Heiloo0,06
Hellendoorn0,06
Hellevoetsluis0,22
Helmond0,26
Hendrik-Ido-Ambacht0,14
Hengelo (O.)0,36
Het Hogeland0,28
Heumen0,04
Heusden0,11
Hillegom0,23
Hilvarenbeek0
Hilversum0,15
Hoeksche Waard0,06
Hof van Twente0,15
Hollands Kroon0,09
Hoogeveen0,27
Hoorn0,17
Horst aan de Maas0,11
Houten0,09
Huizen0,06
Hulst0,2
IJsselstein0,06
Kaag en Braassem0,06
Kampen0,1
Kapelle0,17
Katwijk0,03
Kerkrade0,55
Koggenland0,03
Krimpen aan den IJssel0,07
Krimpenerwaard0,13
Laarbeek0,1
Land van Cuijk0,12
Landgraaf0,24
Landsmeer0,07
Lansingerland0,12
Laren (NH.)0
Leeuwarden0,34
Leiden0,2
Leiderdorp0,12
Leidschendam-Voorburg0,31
Lelystad0,39
Leudal0,09
Leusden0,18
Lingewaard0,09
Lisse0,07
Lochem0,02
Loon op Zand0,07
Lopik0,09
Losser0,14
Maasdriel0,03
Maasgouw0,37
Maashorst0,16
Maassluis0,37
Maastricht0,21
Medemblik0,15
Meerssen0,1
Meierijstad0,16
Meppel0,2
Middelburg (Z.)0,29
Midden-Delfland0,15
Midden-Drenthe0,19
Midden-Groningen0,34
Moerdijk0,16
Molenlanden0,12
Montferland0,16
Montfoort0,05
Mook en Middelaar0,1
Neder-Betuwe0,05
Nederweert0,1
Nieuwegein0,21
Nieuwkoop0,11
Nijkerk0,06
Nijmegen0,26
Nissewaard0,63
Noardeast-Frysl�n0,24
Noord-Beveland0,41
Noordenveld0,14
Noordoostpolder0,12
Noordwijk0,19
Nuenen, Gerwen en Nederwetten0,07
Nunspeet0,21
Oegstgeest0,06
Oirschot0,13
Oisterwijk0,18
Oldambt0,35
Oldebroek0,12
Oldenzaal0,12
Olst-Wijhe0,08
Ommen0,04
Oost Gelre0,15
Oosterhout0,23
Ooststellingwerf0,23
Oostzaan0,08
Opmeer0,06
Opsterland0,15
Oss0,2
Oude IJsselstreek0,14
Ouder-Amstel0,22
Oudewater0
Overbetuwe0,15
Papendrecht0,14
Peel en Maas0,17
Pekela0,14
Pijnacker-Nootdorp0,1
Purmerend0,16
Putten0,06
Raalte0,06
Reimerswaal0,03
Renkum0,34
Renswoude0,13
Reusel-De Mierden0,33
Rheden0,24
Rhenen0,04
Ridderkerk0,39
Rijssen-Holten0,03
Rijswijk (ZH.)0,32
Roerdalen0,09
Roermond0,32
Roosendaal0,23
Rotterdam0,47
Rozendaal0,8
Rucphen0,16
Schagen0,21
Scherpenzeel0
Schiedam0,47
Schiermonnikoog0
Schouwen-Duiveland0,19
's-Gravenhage (gemeente)0,36
's-Hertogenbosch0,25
Simpelveld0,09
Sint-Michielsgestel0
Sittard-Geleen0,21
Sliedrecht0,12
Sluis0,13
Smallingerland0,35
Soest0,13
Someren0,09
Son en Breugel0,09
Stadskanaal0,18
Staphorst0,07
Stede Broec0,14
Steenbergen0,18
Steenwijkerland0,35
Stein (L.)0,19
Stichtse Vecht0,17
S�dwest-Frysl�n0,18
Terneuzen0,23
Terschelling0
Texel0
Teylingen0,28
Tholen0,17
Tiel0,18
Tilburg0,24
Tubbergen0,03
Twenterand0,16
Tynaarlo0,12
Tytsjerksteradiel0,19
Uitgeest0,11
Uithoorn0,37
Urk0,08
Utrecht (gemeente)0,21
Utrechtse Heuvelrug0,08
Vaals0,25
Valkenburg aan de Geul0,39
Valkenswaard0,15
Veendam0,12
Veenendaal0,19
Veere0,16
Veldhoven0,17
Velsen0,07
Venlo0,33
Venray0,17
Vijfheerenlanden0,13
Vlaardingen0,41
Vlieland0
Vlissingen0,41
Voerendaal0,15
Voorschoten0,21
Voorst0,19
Vught0,13
Waadhoeke0,21
Waalre0,09
Waalwijk0,1
Waddinxveen0,11
Wageningen0,13
Wassenaar0,15
Waterland0
Weert0,12
Weesp0,14
West Betuwe0,18
West Maas en Waal0,04
Westerkwartier0,13
Westerveld0,09
Westervoort0,18
Westerwolde0,53
Westland0,13
Weststellingwerf0,13
Westvoorne0,24
Wierden0,15
Wijchen0,16
Wijdemeren0,1
Wijk bij Duurstede0
Winterswijk0,16
Woensdrecht0,32
Woerden0,07
Wormerland0
Woudenberg0,05
Zaanstad0,21
Zaltbommel0,05
Zandvoort0,11
Zeewolde0,24
Zeist0,17
Zevenaar0,17
Zoetermeer0,38
Zoeterwoude0,25
Zuidplas0,1
Zundert0,12
Zutphen0,25
Zwartewaterland0,03
Zwijndrecht0,17
Zwolle0,32
¹⁾ De peildatum van het totale aantal kinderen is 1 januari 2022 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal personen met jeugdreclassering (31 december 2022).

Deze hiervoor genoemde concentratie van jongeren met jeugdreclassering blijkt ook uit de cijfers per jeugdregio (tabel 2.8.3). De jeugdregio’s Rijnmond en Amsterdam-Amstelland staan bovenaan met de grootste aandelen jongeren met jeugdreclassering. In IJmond (Midden Kennemerland) woonden relatief weinig jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel.

2.8.3 Jeugdregio's met de hoogste en laagste aandelen jongeren met jeugdreclassering, peildatum 31 december 2022*1)
% van het totale aantal personen van 12 tot en met 22 jaar2)
Hoogste aandelen Rijnmond0,39
Hoogste aandelen Amsterdam-Amstelland0,32
Hoogste aandelen Flevoland0,3
Hoogste aandelen Haaglanden0,29
Hoogste aandelen Zuid-Limburg0,27
Laagste aandelen Rivierenland0,11
Laagste aandelen Food Valley0,1
Laagste aandelen Utrecht West0,1
Laagste aandelen Zuidoost Utrecht0,1
Laagste aandelen IJmond (Midden Kennemerland)0,09
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met jeugdreclassering.
2) De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2022 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdreclassering (31 december 2022)."

2.9 Vaker herhaald beroep bij jeugdreclassering dan bij ondertoezichtstelling en voogdij 

Van de jeugdreclasseringsmaatregelen die in 2022 zijn gestart ging het in 9,4 procent van de maatregelen om een herhaald beroep (tabel 2.9.1). Dat wil zeggen dat dezelfde jongere in het betreffende kalenderjaar of in de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren al eerder jeugdreclassering heeft gehad.

Van de ondertoezichtstellingen die in 2022 zijn gestart ging het in 8,4 procent van de maatregelen om een herhaald beroep (tabel 2.9.1). Het percentage herhaald beroep voor voogdij was in 2022 met 2,6 procent gelijk aan 2021. 

2.9.1 Percentage herhaald beroep1) jeugdbescherming en jeugdreclassering2)
Jeugdreclasserings-
maatregelen
Jeugdbeschermings-
maatregelen: Ondertoezichtstelling
Jeugdbeschermings-
maatregelen: Voogdij
20168,69,92,8
20179,711,32,8
20189,89,82,2
201910,29,53,1
202010,98,92,9
202110,18,82,6
2022*9,48,42,6
Bron: CBS.
1) Hierbij wordt teruggekeken naar de betreffende periode én de 5 daaraan voorafgaande kalenderjaren.
2) Jeugdbeschermings -en jeugdreclasseringsmaatregelen gestart in betreffende periode.

5) Met ingang van 2020 is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk in het aantal jongeren en maatregelen tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Voor een uitgebreide beschrijving van de methodewijziging en de gevolgen, zie.
6) Gegevens over huishoudinkomen betreft de stand op 1 januari 2021. Dat is de meest recente datum waarop dit kenmerk beschikbaar is.
7) Voor de huishoudkenmerken is de meest recent beschikbare informatie gebruikt. Voor ouders in hetzelfde huishouden is dit de situatie op 1 januari 2022. WMO in huishouden is gebaseerd op twee databronnen over de ondersteuning in 2021 op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO); de combinatie van deze bronnen is zo goed als volledig, alleen in enkele gemeenten ontbreekt de WMO waarvoor geen eigen bijdrage via CAK is betaald. GGZ in huishouden is een combinatie van of personen in het huishouden in het verslagjaar zorgkosten voor GGZ hebben gemaakt (2020) en of personen in het huishouden medicatie gebruikten vanwege psychische problemen (2021). Voor verdachten in het huishouden is gekeken of personen in het huishouden in de periode 2017-2021 zijn geregistreerd als verdacht, ongeacht het type misdrijf. 
8) Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie.