Auteur: Karen Brandenburg, Sander Brummelkamp, Hui Shan Chan, Laura Geurts, Maria José Linders, Glenn Muller, Reinoud Segers
Hernieuwbare energie in Nederland 2022

Literatuur

Agentschap NL (2013), Statusdocument bio-energie 2012.

Boom, van den en van der Elst, C. (2013), Toekomst Biogas: Van laagwaardige input naar hoogwaardige output Rabobank Food & Agri Thema-update: Biogas, Januari 2013.

CBS (2023a) Zonnestroom op regionaal niveau (cbs.nl)

CBS (2023b) Aandeel hernieuwbare elektriciteit met 20 procent gestegen in 2022 (cbs.nl)

CE Delft (2023) Jaarrapportage convenant duurzaamheid biomassa - CE Delft, mei 2023.

Europees Parlement en de Raad (2003), Richtlijn 2003/30/EG ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer.

Europees Parlement en de Raad (2009), Directive of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.

Europees Parlement en de Raad (2018), RICHTLIJN (EU) 2018/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Europese Commissie (2012), Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. COM(2012) 595 final.

Europese Commissie (2013), Besluit van de Commissie tot vaststelling van de richtsnoeren inzake de berekeninge van de Hernieuwbare energie uit warmtepompen.., C(2013) 1082.

Europese Commissie (2022), REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 2022 Report on the Achievement of the 2020 Renewable Energy Targets EUR-Lex - 52022DC0639 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Europese Commissie (2023) Commission sets out rules for renewable hydrogen (europa.eu)

Eurostat (2011), Minutes of the meeting of the Working Party on “Renewable Energy Statistics” in December 2010.

Eurostat (2023), Additional data - Energy - Eurostat (europa.eu), Short assessment of renewable energy sources (SHARES)

Geothermie Nederland (2022), Geothermie Nederland - Aardwarmte, een onmisbare bron van energie

Gasunie (2023) Aandeel groen gas stijgt in 2022, maar minder snel dan noodzakelijk › Gasunie

Lensink, S.M., Wassenaar, J.A., Mozaffarian, M., Luxembourg, S.L., Faasen, C.J. (2012), Basisbedragen in de SDE+ 2013 Conceptadvies. ECN en KEMA, ECN-E--12-017.

Middelkoop en Segers (2019), Houtverbruik huishoudens WoON-onderzoek 2018, Website CBS, oktober 2019.

Ministerie van Economische Zaken (2006), Doelstelling 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 gehaald. Persbericht, 18 augustus 2006.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2020) Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2022) Kamerbrief over beleidsinzet biogrondstoffen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Nederlandse Emissieautoriteit (2015), Naleving jaarverplichting 2014 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging, NEa, juli 2015.

Nederlandse Emissieautoriteit (2023), Groeiend-aandeel-hernieuwbare-energie-zet-door, Nieuwsbericht 18 april 2023. https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2023/04/18/groeiend-aandeel-hernieuwbare-energie-zet-door

Peene, P., Velghe F., Wierinck, I. (2011), Evaluatie van de vergisters in Nederland. Organic Waste Systems NV (OWS) in opdracht van Agentschap NL, september 2011, Gent, België.

Platform Bio-Energie en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2022) Jaarrapportage 2021 ‘Gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking’ gepresenteerd – Platform Bio-Economie (PBE) (platformbioeconomie.nl), juni 2022.

PBL (2020) Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen | PBL Planbureau voor de Leefomgeving, december 2020

PBL (2021), Monitor RES 1.0. Een analyse van de Regionale Energiestrategieën 1.0 (pbl.nl), 2021

PBL (2023) Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023 (pbl.nl)

PricewaterhouseCoopers Advisory (PwC) (2019), Importheffing Buitenlands Afval en Uitstoot van Broeikasgassen, september 2019

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2017), Download Uitgaven MEP SDE(+) per regeling, https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/05/Uitgaven%20MEP%20SDE%20%20per%20regeling.xlsx

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2022), Monitor Zon-pv 2022 in Nederland | Rapport | Rijksoverheid.nl september 2022

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2023a), Projecten in beheer SDE(+)(+) https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/feiten-en-cijfers/feiten-en-cijfers-sde-algemeen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2023b), Kasuitgaven per technologie en Verwachte kasuitgaven, https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/feiten-en-cijfers

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2023c), ISDE: Stand van zaken budget (rvo.nl)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2023d), Monitor Wind op land over 2022, mei 2023. https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-05/Monitor-wind-op-land-2022.pdf

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en CBS (2022), Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie RVO CBS, update 2022.

Rijksoverheid (z.d.), Wat kosten windparken? https://windopzee.nl/onderwerpen/wind-zee/kosten/kosten-windparken/

Rijksoverheid (2010), Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen, Richtlijn 2009/28/EG.

Rijksoverheid (2015), Kamerbrief Warmtevisie, april 2015. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/04/02/kamerbrief-warmtevisie

Rijksoverheid (2019) Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 | Rapport | Rijksoverheid.nl

Rijksoverheid (2022a), Voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing over 2020 | Rapport | Rijksoverheid.nl, juni 2022

Rijksoverheid (2022b) 13 miljard euro beschikbaar voor duurzame projecten met SDE++ | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Rijksoverheid (2022c), Planning windenergie op zee 2030 gereed | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl, juni 2022

Rijksoverheid (2022d), Onmiddellijke subsidiestop voor laagwaardige warmte uit biogrondstoffen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Rijksoverheid (2023a), Windpark boven Groningen beoogd als ’s werelds grootste waterstof op zee productie in 2031 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl, maart 2023.

Rijksoverheid (2023b), Warmtepomp de norm vanaf 2026: goed voor klimaat en de energierekening | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl, mei 2023.

Segers, R. (2008), Three options to calculate the percentage renewable energy: an example for a EU policy debate. Energy Policy 36, p. 3243-3248.

Segers, R. (2010), Energiebalans van Nederland: CBS versus IEA, Eurostat en UNFCCC, CBS website maart 2010.

Segers, R. en Busker, H. (2015), Equivalent full load hoursfor heating of reversible air-air heat pumps (cbs.nl), CBS, juni 2015.

SenterNovem (2005), Windkaart van Nederland op 100 m hoogte. Uitgevoerd door KEMA. Publicatienummer 2 DEN-05.04, SenterNovem, Utrecht.

SER (2013), Energieakkoord voor duurzame groei, website SER, september 2013.

SER (2020), Advies Biomassa in balans, juli 2020

Solar Magazine (2023a), De harde cijfers | SDE++: slechts 258,3 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in eerste kwartaal 2023, april 2023

Solar Magazine (2023b), SDE++ 2022: subsidie voor 1.913 megawattpiek aan projecten met zonnepanelen, april 2023

Staatsblad (2006), Besluit Biobrandstoffen, nummer 542.

Staatscourant (2019), Staatscourant 2019, 66566 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl), december 2019

TNO (2020a) De bijdrage van verbranden van geïmporteerd afval aan de Nederlandse en Europese CO2-emissies., april 2020.

TNO (2020b) Aanzet tot Routekaart Zonnewarmte, juni 2020.

Tweede Kamer der Staten-Generaal (2023) Stimulering duurzame energieproductie | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vereniging Afvalbedrijven (2019), Importheffing op buitenlands afval gaat door; alternatieve plan VA niet van tafel (verenigingafvalbedrijven.nl), december 2019.

VertiCer (2023), Data overzichten | VertiCer B.V., Data overzicht van meerdere perioden.

Warmerdam, J.M.(2003), Bijdrage Thermische zonne-energie 2002. Ecofys i.o.v de NOVEM, Utrecht.