Zonnestroom op regionaal niveau

Wat behelst het onderzoek zonnestroom?  

Doel

Inzicht verschaffen in het opgesteld vermogen aan zonnepanelen en de productie van zonnestroom.

Doelpopulatie

De doelpopulatie bestaat uit installaties voor de opwek van zonnestroom bij bedrijven en woningen in Nederland.

Statistische eenheid

Installaties

Aanvang onderzoek

Omstreeks 1990, maar gedetailleerde gegevens zijn pas beschikbaar vanaf 2019.

Frequentie

Tweemaal per jaar

Publicatiestrategie

Uiterlijk juni verschijnen de voorlopige cijfers voor zonnestroom van het voorafgaande jaar. Rond november worden deze cijfers aangevuld met voorlopige cijfers van het huidige jaar tot en met Q2 (30 juni). De cijfers van twee jaar daarvoor worden definitief gemaakt, en cijfers van het voorafgaande jaar worden nader voorlopig. Alle cijfers worden gepubliceerd op Statline.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De Statline tabel is tot stand gekomen door het combineren van verschillende registraties.

Waarnemingsmethode

Gebruik van registraties, zie berichtgevers.

Berichtgevers

Steekproefomvang

Integraal

Controle- en correctiemethoden

De volgende correctie/controle methoden zijn geïmplementeerd:

  • Registraties die in meerdere bronnen voorkomen worden ontdubbeld, waarbij registraties uit VertiCer als leidend worden genomen.
  • Correctie vermogen op basis van aantal zonnepanelen: op basis van kentallen wordt het vermogen omgerekend naar m2 zonnepaneel. Er moet minimaal 1 zonnepaneel per installatie zijn. Een standaard zonnepaneel is 1,65m2. Wanneer het aantal berekende zonnepanelen kleiner is dan 1 en groter of gelijk aan 0,1 wordt vermenigvuldigd met 10, wanneer het aantal zonnepanelen kleiner is dan 0,1 maar groter of gelijk aan 0,01 met de factor 100 en wanneer het aantal zonnepanelen kleiner is dan 0,01 maar groter of gelijk aan 0,001 met de factor 1000.
  • Correctie vermogen op basis van type aansluiting: vermogens van kleinverbruiksaansluitingen boven de 150 kWp worden door 10 gedeeld (dit blijken 10-talfouten te zijn).
  • Controle vermogen op basis van elektriciteitsteruglevering in geval van dubbele registraties op één adres.
  • Controle vermogen voor installaties op één adres met een vermogen groter dan 1000 kWp. Naast de bron van registratie worden bronnen zoals SDE en het aansluitingenbestand van netbeheerders geraadpleegd om te controleren of de installatie op de peildatum actief is.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De verwachting is dat op basis van de gebruikte registers minimaal 90% van het totaal opgestelde vermogen in Nederland bekend is. Dit wordt nog aangevuld met schattingen van vermogen op basis van teruggeleverde elektriciteit aan het net. Ook is bekend dat registraties kunnen naijlen, en daarom worden cijfers pas definitief gemaakt na twee jaar.
Met het opgesteld vermogen wordt vervolgens productie geschat voor (meestal kleine) installaties, waarvan dit niet gerapporteerd wordt. Installaties met een vermogen groter dan 100 kWp zijn meestal opgenomen in VertiCer, en hiervan wordt bruto elektriciteitsproductie bijgehouden en dus ook overgenomen voor het bepalen van de totale productie uit zonnestroom. Dit staat in het protocol voor de schatting van productie, en gebeurt op basis van vermogen en lokale zoninstraling (in J/cm2) van het meest nabijgelegen KNMI weerstation. Elektriciteitsproductie overgenomen uit VertiCer is vrij nauwkeurig, aangezien daar subsidie op gebaseerd is. Echter, doordat een groot deel van de elektriciteitsproductie geschat wordt en er een onzekerheidsmarge zit op het totaal geplaatste vermogen wordt de onnauwkeurigheid in elektriciteitsproductie uit zonnestroom geschat op 15 tot 20 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Sinds de aanvang van het onderzoek is de waarnemingsmethode op verschillende momenten gewijzigd, wat voor trendbreuken kan zorgen. Echter, voor de publicatie van nieuwe cijfers wordt op regionaal niveau gecontroleerd of er geen afwijkende trends te zien zijn ten opzichte van het voorgaande jaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De kwaliteit wordt gewaarborgd door de toepassing van diverse correctie- en controle methoden, zie controle en correctiemethoden.