Auteur: Karin Oosterlaken
Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021

8. Afkortingen en begrippen

Aantal personen met een uitkering op registratiebasis
Het aantal personen met een uitkering zoals vastgelegd in de gemeentelijke uitkeringsadministratie of de administratie van het UWV/SVB op het einde van de verslagmaand.

Aantal personen met een uitkering op transactiebasis
Het aantal personen met een uitkering zoals vastgelegd in de gemeentelijke uitkeringsadministratie of de administratie van het UWV/SVB op het einde van de verslagmaand, gecorrigeerd voor nagekomen informatie in de drie maanden volgend op de verslagmaand (in het bijzonder informatie over het begin of einde van de uitkering), rekening houdend met betalingen. Een uitkering die meer dan twee opeenvolgende maanden niet daadwerkelijk tot uitbetaling is gekomen, zal als beëindigd worden beschouwd.

ABW
Algemene Bijstandswet sinds 1965. Voorganger van de Abw.

Abw
Algemene bijstandswet sinds 1996. opvolger van de ABW en voorganger van de WWB 2004.

AO
Arbeidsongeschiktheid

AOW
Algemene ouderdomswet

BAG
Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Bbz
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

COROP(-gebieden)
Gebiedsindeling ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waarin veertig gebieden en drie subgebieden worden onderscheiden.

IOAW
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

IOAZ
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

IVA
Regeling inkomensverzekering volledig arbeidsongeschikten

PW Participatiewet
Uitkeringsgrondslag Samenstelling van het huishouden, die uitgangspunt is voor het bepalen van de hoogte van de uitkering

SVB
Sociale Verzekeringsbank

UWV
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Wajong 2015
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (2015)

Wajong
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (tot 2010)

Wet Wajong
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (2010 t/m 2014)

WAO
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZ
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

WGA
Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

WIA
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WIJ
Wet investeren in jongeren.

WIK
Wet inkomensvoorziening kunstenaars.

WIW
Wet Inschakeling Werkzoekenden.

WW
Werkloosheidswet

WWB
Wet werk en bijstand sinds 2004. Opvolger van de Abw.

WWIK
Wet werk en inkomen kunstenaars. Voorheen WIK.