Auteur: Karin Oosterlaken
Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021

4. Publicaties

4.1. StatLine-tabellen

Dit rapport heeft betrekking op de volgende actieve StatLinetabellen:

 1. Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort
 2. Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers
 3. Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio
 4. Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten JJJJ

De cijfers voor het aantal personen met bijstand, AO, WW en AOW worden 6 maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd op voorlopige basis. Op dat moment worden de drie maanden van het betreffende kwartaal gepubliceerd. Zie verder 2.6 voor meer informatie over de gebruikte classificaties/indelingen in de tabellen.

Classificatiesysteem

De PMU kent als output een aantal verschillende StatLine-tabellen (zie 4.1).

De cijfers in deze tabellen zijn uitgesplitst naar de volgende classificaties:
geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, regio (Totaal, landsdeel, provincie, arbeidsmarktregio’s, gemeente en wijken en buurten) en uitkeringssoort. 

Het kan voorkomen dat voor een persoon niet bekend is tot welke categorie binnen een classificatie deze behoort. In dat geval wordt de persoon wel geteld en meegenomen in het totaal, maar wordt de persoon niet geteld in een categorie van die classificatie. Er is daarbij in geen van de classificaties een categorie ‘Onbekend’. Het is daarom mogelijk dat het totaal aantal personen niet overeenkomt met de som van het aantal personen per categorie volgens de classificatie.

Frequentie

Publicatie voor de tabellen personen met een uitkering naar uitkeringssoort vindt doorgaans zes maanden na afloop van elk kwartaal plaats. Op dat moment worden de drie maanden van dat kwartaal gepubliceerd. 

Revisies en bijstellingen

Bijstelling van voorlopige cijfers tot nader voorlopige cijfers en vervolgens definitieve cijfers vindt, op enig moment, altijd plaats. Aanpassing (herziening) van de definitieve cijfers wordt alleen overwogen in geval van calamiteiten. Dit beleid is geldig voor alle uitkeringsstatistieken. Dit beleid is vastgelegd in een intern protocol.

4.2. Gerelateerde StatLine-tabellen

Daarnaast zijn er een aantal gerelateerde tabellen waarin ook cijfers voorkomen over personen met een uitkering.

 1. Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond
 2. Personen met bijstand; persoonskenmerken
 3. Personen met een WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie
 4. Personen met een WW-uitkering; kenmerken
 5. Uitkeringsontvangers; in- en uitstroom
 6. Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie
 7. Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie
 8. Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom
 9. Personen met bijstand; persoonskenmerken
 10. Personen met een uitkering; soort uitkering wijk en buurten 2020
 11. Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2019
 12. Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2018
 13. Tijdreeksen sociale zekerheid

4.3. Nieuwsberichten

Er worden niet standaard nieuwsberichten gepubliceerd over het aantal personen met een uitkering. Op de CBS-website staat onder de rubriek Volg ons een publicatieplanning voor de nieuwsberichten.

4.4. Microdata

Aan gebruikers die van CBS Microdata Services toestemming hebben gekregen, kunnen onder voorwaarden microdatabestanden voor specifiek onderzoek beschikbaar worden gesteld via CBS Microdata Services. Op dit moment zijn de bestanden met bijstandsuitkeringen beschikbaar vanaf 2005. De bestanden met AO-uitkeringen zijn beschikbaar vanaf 2007 en de bestanden met werkloosheidsuitkeringen beschikbaar vanaf 2006. De bestanden met AOW-uitkeringen zijn beschikbaar vanaf 2006.

4.5. Overige publicaties

Op de CBS-website bestaat de themapagina Arbeid en sociale zekerheid. waar informatie te vinden over personen met een uitkering).

In het statistisch jaarboek “Trends in Nederland” is informatie over het aantal personen met een uitkering te vinden, b.v. Trends in Nederland 2019.