CBS meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024-2028

Strategisch doel 2: Toegang tot data vergroten

In navolging van Europees Nederland wordt op Caribisch Nederland de kracht van data voor beleidsvorming, monitoring en uitvoering steeds breder onderkend. Het CBS gaat de komende jaren de toegang tot en ontsluiting van zijn data over Caribisch Nederland verbeteren en de Openbare Lichamen met zijn kennis en ervaring ondersteunen in het verantwoord gebruik van data. Hiermee vergroot het CBS de maatschappelijke meerwaarde van de data. Het CBS heeft binnen dit strategische doel de volgende ambities voor Caribisch Nederland geformuleerd:

Toegankelijkheid en gebruik van (micro)data vergroten

Het CBS beschikt over een schat aan data over Caribisch Nederland, verkregen van bedrijven, burgers, overheden en andere organisaties. De informatie die het CBS op basis daarvan samenstelt, beschouwt het CBS als publiek goed. Om ervoor te zorgen dat deze informatie nog meer en beter kan worden gebruikt, onder meer in het tegengaan van desinformatie, investeert het CBS in de periode 2024–2028 in het verbeteren van de bekendheid met en de toegankelijkheid van deze data voor zowel gebruikers in Nederland maar ook op de eilanden zelf.

In de eerste plaats verbetert het CBS de vindbaarheid van informatie over Caribisch Nederland via de website. De komende jaren zal het CBS op zoek gaan naar oplossingen voor een betere bereikbaarheid van de dossierpagina Caribisch Nederland met de cijfers over Caribisch Nederland.

Op de eilanden is de bekendheid met het data aanbod gering. Het CBS zal de komende jaren inzetten op meer bekendheid met het CBS op de eilanden door middel van een communicatiecampagne met gebruik van online en offline communicatiestrategieën. Huidige inspanningen zoals aanwezigheid op social media en radio en tv-interviews zullen worden geïntensiveerd.

In de planperiode vernieuwt het CBS StatLine, de online database van het CBS en zal de mogelijkheid onderzocht worden voor een aparte StatLine Caribisch Nederland. De noodzaak voor StatLine begeleiding op de eilanden is groot, gezien de vele informatie- verzoeken die verwerkt worden en inhoudelijke vragen over de functionaliteit van StatLine. Het CBS-CN voert momenteel een pilot uit waarbij een cursus StatLine wordt aangeboden, zowel fysiek als online aangevuld door het aanbod via de CBS Academy. De komende jaren zal het CBS inzetten op meer bekendheid van de CBS-data en de begeleiding in het gebruik ervan.

De toegang tot microdata van het CBS voorziet in een belangrijke behoefte van onderzoekers en draagt bij aan een grotere maatschappelijke benutting van de data van het CBS. De afgelopen jaren is er voor Caribisch Nederland slechts sporadisch gebruik gemaakt van microdata. De komende jaren zal het CBS de mogelijkheid van het gebruik van microdata voor Caribisch Nederland promoten en belemmeringen voor het gebruik verminderen. Een bekende belemmering, vooral voor minder kapitaalkrachtige organisaties, zijn de kosten. Het CBS beschouwt de toegang tot microdata als publieke voorziening waarvan de toegankelijkheid niet door hoge kosten belemmerd zou mogen worden.

Stimuleren en faciliteren van het werken met data

Het CBS heeft veel kennis van data en van wat nodig is om die verantwoord te gebruiken. Denk hierbij aan: opslaan, verwerken en ontsluiten van data, datakoppeling, informatie- beveiliging en privacybescherming. Ook op het gebied van metadata (informatie over de inhoud van een databestand, zoals een beschrijving van de variabelen) en standaarden (definities van variabelen, classificaties, kwaliteitsbeschrijvingen, bestandsformaten etc.) heeft het CBS veel ervaring en expertise. Deze kennis stelt het CBS op verzoek ook graag beschikbaar op Caribisch Nederland aan de Openbare Lichamen, andere overheden en de wetenschappelijke gemeenschap. Het CBS wil de Openbare Lichamen en andere overheidsinstellingen in Caribisch Nederland met zijn kennis en ervaring ondersteunen in het werken met data, waarbij het een adviserende en faciliterende rol heeft. Het gaat hierbij met name om de inbreng van kennis vanuit het CBS en minder om statistische producten.