CBS meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024-2028

Bijlagen consultatie

Overzicht gesprekspartners

Caribisch Nederland:

Gezaghebber Openbaar Lichaam Saba
Saba Tourism Bureau
GGD Sint Eustatius
Kamer van Koophandel Sint Eustatius en Saba
St. Eustatius Tourism Development Foundation
Regeringscommissaris en Bestuurscollege Sint Eustatius
Tourism Corporation Bonaire
BONHATA
Bonaire International Airport
Openbaar Lichaam Bonaire: directie toezicht & handhaving, afd. Havenkantoor
Openbaar Lichaam Bonaire: directie R&O
Openbaar Lichaam Bonaire: Economische Zaken
Raad Onderwijs & Arbeidsmarkt
Stinapa
Selibon
OCW CN

Europees Nederland:

Ministerie van EZK
Ministerie van OCW
Ministerie van BZK
Ministerie van SZW
Ministerie van VWS
Ministerie van JenV
Ministerie van IenW
Algemene rekenkamer
Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties