CBS meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024-2028

Katern werkprogramma

In dit katern is een overzicht te vinden van alle statistieken die het CBS over Caribisch Nederland op reguliere basis maakt. De statistieken zijn verdeeld over thema’s. Per thema wordt het werkprogramma beschreven en nieuwe wensen van gebruikers, die zijn geuit in de externe consultatie. Aan deze aanvullende wensen kan (indien statistisch verantwoord, data technisch mogelijk en horend bij de taak van het CBS) worden tegemoet gekomen bij aanvullende financiering.

1. Prijzen

Regulier

 • Consumentenprijsindex (cpi): inflatie per kwartaal.
 • Prijsindex bestaande koopwoningen per jaar.
 • Internationale prijsvergelijking, tussen BES eilanden onderling en met andere landen (International Comparison Program) per jaar.
 • Budget onderzoek ten behoeve van een weegschema van de cpi (2024).

Aanvullende informatiebehoefte:

 • Meer gedetailleerd (uitsplitsing vaste lasten, o.a. wonen en energie) en meer actueel (frequent) zicht op prijzen. Achtergrondinformatie over prijsstijgingen.
 • Gezamenlijke DCSS publicatie over inflatie. CBS NL ondersteunt de bureaus van Curaçao en St. Maarten op het gebied van de consumentenprijsindex. In 2024 zal een Caribische werkconferentie georganiseerd worden over de consumentenprijsindex.
 • Meer inzicht in de consequenties van de hoge energieprijzen en daaraan gekoppelde inflatie voor verschillende inkomens/bevolkingsgroepen.

2. Arbeid

Regulier

 • Arbeidskrachtenonderzoek: enquête eens in twee jaar met de onderwerpen arbeidsdeelname, werkzame beroepsbevolking, werkloosheid en onderwijsniveau.
 • Aantal banen en lonen: jaarlijkse statistieken op basis van verzamelloonstaten.

Aanvullende informatiebehoefte:

 • Een (loon)index ten behoeve van de indexering van de alimentatiebedragen op Caribisch Nederland.
 • Hoogte van salarissen, ingedeeld in verschillende categorieën van het uurloon, ten einde het kunnen doorrekenen van scenario’s van de verhoging van het WML en/of eventuele aanvulling op de lonen die onder het bestaansminimum liggen.
 • Meer inzicht op aantal werknemers in bepaalde beroepsgroepen, aansluitend op waar de toekomstige arbeidsbehoefte ligt.
 • Arbeidsmarkt in de cultuursector.

3. Bevolking

Regulier jaarlijks:

 • Bevolking naar geboorteland en nationaliteit, naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.
 • Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte en migratie.
 • Aantal geboortes, leeftijd moeder.
 • Bevolkingsprognose.
 • Bevolkingsgegevens per buurt.

4. Bouwen en wonen

Regulier uit de Omnibus enquête, eens in de 4 jaar:

 • Type woningen.
 • Aantal kamers.
 • Elektriciteit en gas aansluiting.
 • Duurzame consumptiegoederen (bv koelkast, wasmachine, telefoon, PC/laptop).
 • Vervoermiddelen in het huishouden.

Aanvullende informatiebehoefte:

 • Uit programma BZK ‘basis op orde’: meer informatie over de woningvoorraad, type woningen, beschikbaarheid en kosten van wonen.

5. Gezondheid en welzijn

Regulier uit de Omnibus enquête, eens in de 4 jaar:

 • Gezondheid en aandoeningen.
 • Medische contacten, ziekenhuisopnames, medicijnen.
 • Welzijn.

Aanvullende informatiebehoefte:

 • Doodsoorzakenstatistiek.
 • Frequentere informatie over (mentale) gezondheid, bij jeugd en volwassenen, leefgewoonten, risico factoren op chronische ziekten, alcohol en drugsgebruik.

6. Veiligheid en recht

Regulier uit de Omnibus enquête, eens in de 4 jaar:

 • (On)veiligheidsbeleving.
 • Overlast in de buurt.
 • Slachtofferschap en criminaliteit (o.a. inbraak, autodiefstal).

7. Vrije tijd en cultuur

Regulier uit de Omnibus enquête, eens in de 4 jaar:

 • Gesproken talen, voertaal.
 • Kerkelijke gezindte.
 • Vakantie en sport (sportverenigingen).

Aanvullende informatiebehoefte:

 • Cultuurparticipatie.
 • Arbeidsmarkt in de cultuursector.
 • Kunnen participeren in de maatschappij (gerelateerd aan armoede).

8. Energie en water

Regulier jaarlijks:

 • Productie van elektriciteit door energiebedrijven (fossiel en hernieuwbaar).
 • Aantal elektriciteitsaansluitingen (zakelijk/huishoudelijk).
 • Aantal aansluitingen op het waterleidingnet (zakelijk / huishoudelijk).

Aanvullende informatiebehoefte:

 • Energieverbruik van huishoudens.
 • Drinkwatergebruik van huishoudens.

9. Inkomen en bestedingen

Regulier jaarlijks:

 • Inkomen tot ijkpunt sociaal minimum.
 • Inkomen van verschillende typen huishoudens en persoonsinkomen.
 • Inkomensongelijkheid huishoudens.
 • Koopkrachtontwikkeling personen en huishoudens.

Aanvullende informatiebehoefte:

 • Inkomens uitgesplitst naar wijk.
 • Mogelijk nieuwe specifieke informatie over prijsontwikkelingen en inkomens van huishoudens, ten behoeve van specifiek beleidsbeslissingen die gericht zijn op het bestaansminimum (Sociaal minimum).
 • Mogelijkheden tot versnelling van (schattingen van) inkomenscijfers.

10. Internationale Handel

Regulier per kwartaal:

 • Handelsbalans per eiland: in en uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland.
 • Bonaire: in en uitvoerwaarde en handelssaldo uitgesplitst naar goederengroepen (zoals voeding, drank en tabak, grondstoffen, machines).

11. Macro-economie en bedrijven

Regulier jaarlijks:

 • Bruto Binnenlands Product – bbp.
 • Bruto Binnenlands Product per inwoner.
 • Bruto toegevoegde waarde per bedrijfstak (Bonaire).

Aanvullende informatiebehoefte:

 • Snellere cijfers die een indicatie / raming geven van de economie.
 • Aantal bedrijven per sector – demografie van bedrijven.
 • Statistiek over financiën van de BES gemeenten.

12. Natuur en milieu

Informatiebehoefte:

 • Informatie over de staat van de natuur, koraal.

13. Onderwijs

Regulier

 • Hoogst behaald onderwijsniveau en -richting (uit Arbeidskrachten onderzoek, eens in 2 jaar).
 • Leerlingen en studenten in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO (jaar).
 • MBO studenten naar niveau, sector en domein (jaar).

Aanvullende informatiebehoefte:

 • Aansluiting van onderwijs op de BES eilanden op vervolgonderwijs in Nederland.
 • Terugkeer van studenten naar de BES eilanden na hun studie. Wat doen studenten voor studies in Nederland en worden deze met succes afgerond.
 • Vroegtijdig schoolverlaters.
 • Schoolweging Caribisch Nederland.

14. Verkeer en vervoer, en toerisme

Regulier per kwartaal:

 • Aantal vliegbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers.
 • Inkomend toerisme per vliegtuig (ook naar nationaliteit).

Aanvullende informatiebehoefte:

 • Toerisme: onderscheid tussen zakelijke en privé / plezier-bezoeken. Bezoekers die via scheepvaart komen (cruise, ferry, jachten). Bezetting in hotels en andere
  accommodaties. Meer inzicht in waar toeristen vandaan komen en doel van bezoek.
 • Onderzoek naar de sociale en ecologische impact van toerisme, naast de economische impact.

15. Sustainable Development Goals en Monitor Brede Welvaart

SDG 1: Geen armoede.
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn.
SDG 4: Onderwijs.
SDG 5: Gender gelijkheid.
SDG 7: Duurzame en betaalbare energie.
SDG 8: Waardig werk en economische groei.
SDG 10: Ongelijkheid verminderen.
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen.
SDG 14: Leven in het water.
SDG 15: Leven op het land.
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten.

16. Jeugd

Regulier

 • Arbeidsdeelname jongeren (15-27jr) (eens in 2 jaar).
 • DKTP inentingen (jaar).
 • Jongeren en gezin, huishouden, leeftijd moeder bij geboorte (0-25jr) (jaar).
 • Onderwijs: leerlingen in po, vo, mbo, mbo naar niveau, sector, domein (jaar).
 • Scholieren onderzoek (uitgevoerd in 2020, gepland in 2024) jongeren 11-18 jr.
 • Ervaren gezondheid, welzijn, sociaal leven.
 • Leefstijl.
 • Schoolbeleving en toekomstplannen.
 • Onveiligheidsgevoelens en pesten.
 • Tijdsbesteding (vrije tijd, huishoudelijke taken, zorg voor anderen).