Auteur: CBS
CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Katern werkprogramma

Inleiding

In dit katern is een overzicht te vinden van alle statistieken die het CBS op reguliere basis maakt. De statistieken zijn verdeeld over twintig thema’s. Per thema wordt het werk­programma beschreven en nieuwe wensen van gebruikers, die zijn geuit in de externe consultatie. 

Nieuwe wensen van gebruikers kan het CBS, zoals in dit meerjarenprogramma uiteengezet, slechts uitvoeren wanneer bekostiging plaatsvindt door direct betrokkenen. Wanneer het een meer algemeen belang betreft kan er ook Rijksbreed of door andere centrale partijen budget aan het CBS voor worden toegekend. 

Deze inventarisatie is gemaakt in de eerste helft van 2022. Wanneer gedurende de periode 2024-2028 de bekostiging van meerjarige programma’s wordt stopgezet, zullen deze statistieken niet kunnen worden gecontinueerd. In de jaarlijkse werkprogramma’s zal het CBS een overzicht geven van opgetreden veranderingen.

1 Arbeid en Sociale Zekerheid

Binnen dit thema vallen statistieken die de situatie op arbeidsmarkt beschrijven. Het gaat om kenmerken van de beroepsbevolking, lonen en arbeidskosten, werkgelegenheid, werkloosheid, ziekteverzuim, sociale zekerheidsuitkeringen, vacatures, banen, en ontslag. Daarnaast worden statistieken gepubliceerd over regionale banen en woon-werk afstanden, arbeidsmigratie (naar achtergrondkenmerken) en over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Meerjarige programma’s hebben onder meer betrekking op personen met een uitkering, pensioen- en AOW-aanspraken, regionale arbeidsmarktprognoses, WMO-gebruik per gemeente, gedetailleerde cijfers voor de verdeelmodellen van budgetten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenten, het effect van re-integratieprogramma’s, vakbondsstatistieken, werkhervatting na WW, informatie over arbeid, zorg en kinderopvang.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Inzicht in de effecten van digitalisering op de werkgelegenheid en productiviteit. 
 • Inzicht in schaarste en krapte op de arbeidsmarkt (o.a. onbenut arbeidspotentieel) en de positie van ZZP-ers op deze arbeidsmarkt. 
 • Doorstroomgegevens binnen het onderwijs en tussen onderwijs en arbeidsmarkt op regionaal niveau. 
 • Gegevens over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 
 • Inzicht in de bijdrage van nieuwe regelingen als de NOW en de STAP. 

2 Bedrijven

De kern van dit thema is het in Europees verband geharmoniseerde, algemene bedrijvenregister, op grond waarvan het CBS de bedrijvendemografie in Nederland beschrijft. Daarnaast omvat het cijfers per bedrijfstak over omzetontwikkeling, industriële omzet naar productgroep, bedrijfsopbrengsten en –lasten, voorraden, productie indexcijfers, investeringen, ICT-gebruik, research & development en innovatie bij bedrijven. Meerjarige programma’s betreffen detailcijfers over de demografie van bedrijven en economische ontwikkelingen (hogere frequentie en verder regionaal uitgesplitst). Innovatiecijfers voor specifieke sectoren, informatie over de economische impact van ICT en over de ICT-sector. Omzetontwikkeling van internetverkopen binnen de detailhandel, aankopen van consumenten via buitenlandse websites. Websites cybersecurity, digitale weerbaarheid van bedrijven, internetplatforms (Airbnb, Uber etc.). Publicatie Staat van het MKB.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Meer gedetailleerde informatie over bedrijfstakken, bijvoorbeeld ten aanzien van schuldenproblematiek en de automatisering en digitalisering van bedrijven. 
 • Informatie over afhankelijkheden van bedrijven, de middellange termijneffecten van de coronacrisis en in het bijzonder de effecten van de NOW en de STAP regelingen. 
 • Informatie over start-ups en scale-ups en de ontwikkeling van techbedrijven.

3 Bevolking

De kern van dit thema is de stand en de ontwikkeling van de bevolking in Nederland door geboorte, sterfte, immigratie en emigratie, ontwikkelingen van huishoudens, vergrijzing, nationaliteitswijzigingen, relatievorming en -ontbinding, stedelijke ontwikkeling, bevolkingsprognoses en levensverwachting (eens in de drie jaar) en volks- en woning­telling (eens in de tien jaar). 
Meerjarige programma’s betreffen informatie over veranderingen in de leefsituatie, Emancipatiemonitor, relaties tussen ouders en kinderen, gevolgen van flexibele arbeidsrelaties voor het gezin, opleidingsniveau, Migrantenmonitor, immigratie en integratie. 

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Meer statistieken ten aanzien van sekse en gender en de BRP-indeling in relatie tot de eigen identificatie van mensen. 
 • Cijfers over migratie, religie en de regionale gebondenheid van personen. 
 • Informatie over specifieke groepen zoals mensen met een migratie-achtergrond en de LHBTI-community. 
 • Demografische gegevens en sociaaleconomische status en inkomen. Meer in het bijzonder inzicht in migratiestromen uit oost-Slavische voormalige sovjetlanden en meer detailinformatie over Indonesië. 
 • Inzicht in polarisatie in de maatschappij, vertrouwen in elkaar en de rechtstaat en ‘afhakers’.

4 Bouwen en wonen

De kern van dit thema betreft cijfers over de aard en omvang van de woningvoorraad en de veranderingen daarin. Informatie over verleende bouwvergunningen en de bouwkosten, productieve uren per werknemer in de burgerlijke en utiliteitsbouw, prijsindices voor bestaande koopwoningen, nieuwbouwwoningen, kosten eigenwoningbezit, handel in onroerend goed, productie van woningen en gebouwen en grond-, wegen en waterbouw. Detailleringen op wijk- en buurtniveau. Meerjarige programma’s betreffen gegevens over de woningmarkt rondom gaswinninggebieden, belastingcapaciteit per gemeente op basis van WOZ-waarden, verschuivingen in de eigendomsverhoudingen van de woningvoorraad, onderzoek naar transformaties. Aanvullende detailinformatie over de woningmarkt (WoON-enquête), Landelijke monitor leegstand.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Uitgebreidere data over de woningmarkt, zoals over ontwikkelingen in vraag en aanbod. 
 • Een uitbreiding van Woonbase met meer informatie uit kadasterdata.
 • Data over huisvesting en hybride werken en gegevens over de fysieke leefomgeving.  

5 Financiële en zakelijke diensten

De kern van dit thema betreft informatie over holdings (productie en concerndiensten), over de financiën van grote ondernemingen, en jaargegevens over de ontwikkeling op de financiële markten en van beleggingsfondsen. Daarnaast omzetontwikkelingen in de branches autohandel, groothandel, dienstverlening en transport. Meerjarige programma’s zijn: De Staat van het MKB, meerjarige analyse van financiële kerngetallen en rente van zorginstellingen en onderzoek naar de Financiële Verhoudingswet.

6 Gezondheid en welzijn

Dit thema omvat enerzijds de gezondheid van personen, zoals ervaren gezondheid, zorggebruik (huisartsenzorg, geneesmiddelen, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheids­zorg, medische specialistische zorg etc.) leefstijl en doodsoorzaken. Anderzijds geeft het een beschrijving van de zorgsector, zoals zorgkosten, werkgelegenheid in de zorg en opbrengsten, kosten en personeel van zorginstellingen en -praktijken. Meerjarige programma’s hebben onder meer betrekking op het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein, beleidsinformatie jeugd, Jeugdmonitor, langdurige zorg, personen met een beperking, sociale samenhang en welzijn, vrijwilligerswerk, wanbetalers Zorgverzekerings­wet,  gestandaardiseerde sterftecijfers per ziekenhuis, gezondheidsenquête en sociale samenhang en welzijn.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Corona gerelateerde data, waaronder gegevens over gevolgen voor de volks­gezondheid en economie, de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, de effecten van het steunbeleid, de rol van uitgestelde zorg in sterfte, de middellange-termijneffecten voor de bedrijvigheid, manier van werken en de COVID-19 vaccinaties en –besmettingen. 
 • Mentale gevolgen van meer thuiswerken. 
 • Inzicht in stapeling van vraagstukken, zoals personen met meervoudige problematiek. 
 • Inzicht in uitkomsten van zorg. 
 • Gegevens over verdelingsvraagstukken en meer bredere, regionale toepassingen in de Monitor Brede Welvaart.
 • Houdbaarheid en betaalbaarheid van de zorg.
 • Inzicht in hoe aan de toenemende zorgbehoefte kan worden voldaan met het oog op de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in hoeverre technologie en innovatie, zoals robotisering van de zorg, hier een rol in kunnen spelen. 
 • Gegevens over de invloed van technologisering en digitalisering op het leven van mensen. 

7 Energie

De energiebalans van Nederland (winning, invoer, uitvoer, voorraad, omzetting en verbruik van energie per energiedrager), productiemiddelen elektriciteit, detailgegevens over productie en verbruik van hernieuwbare energie, kentallen voor energie-efficiëntie bij woningen, energieprijzen en de omzet en financiële jaarcijfers van energiebedrijven. Het steeds intensievere EU-beleid op het gebied van energie en het veranderende energie­systeem heeft vanaf verslagjaar 2022 geleid tot een substantiële uitbreiding van het vaste programma. Nieuwe onderwerpen zijn waterstof, batterijen, snellere statistieken en meer details over energieverbruik binnen de diensten en het vervoer en van biomassa, zonnestroom en elektriciteitsproductie. Meerjarige programma’s betreffen gegevens uit de Energiebalans per sector en economische indicatoren voor de Klimaat- en energie­verkenning (KEV), regionale gegevens over energieverbruik van huishoudens en bedrijven, kentallen voor energie-efficiëntie bij bedrijven, energieverbruik van bedrijven uitgesplitst naar belastingschijf en -tarief, gedetailleerdere energieprijzen en de energierekening van huishoudens. In het samenwerkingsverband VIVET (Verbetering Informatievoorziening Energietransitie) worden op verzoek van gemeentes, provincies en energieregio’s projecten gedaan om lacunes in de informatievoorziening op regionaal niveau op gebied van de gebouwde omgeving en hernieuwbare energie te vullen.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Energietransitie. Daarbij gaat het onder andere over gegevens over polarisatie, gebruik van verschillende energiebronnen, de behoefte aan een snellere verduurzaming met behoud van leveringszekerheid en de effecten hiervan voor het bedrijfsleven en de samenleving. De behoeften komen ook vanuit de doelen van de Europese Green Deal en het ‘Fit for 55’ pakket en de vertaling hiervan naar Nederlandse beleidsplannen en doelen die monitoring behoeven.

8 Inkomen en bestedingen

Dit thema beschrijft de stand en de ontwikkeling van vermogens van personen en huishoudens, inkomen in relatie tot levensomstandigheden en consumptieve bestedingen van huishoudens, consumentenvertrouwen, belastingdruk op inkomen en economische zelfstandigheid. Meerjarige programma’s betreffen bepaling koopkrachtpariteiten, Armoedemonitor voor diverse gemeenten, aantal huishoudens met weinig inkomen (vanwege verdeling van gelden uit provincie en gemeentefonds), detailgegevens over armoede, welvaart en kwaliteit van leven, budgetonderzoek.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Inzicht in inkomensongelijkheid en sociale ongelijkheid.
 • Het vergelijken van diverse beroepsgroepen in de publieke sectoren op inkomen en gegevens over bestedingen.

9 Internationale Handel

Internationale handel in goederen en diensten, details internationale transportstromen naar vervoersmodaliteit, statistieken over internationale waardeketens, internationalisering en globalisering, sociaaleconomische effecten van globalisering. Meerjarige programma’s zijn de Internationaliseringsmonitor met recente ontwikkelingen en analyses op het gebied van internationale handel, de internationale verwevenheid en globalisering. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. Daarnaast worden op het gebied van globalisering en waardeketens verschillende onderzoeken op de volgende thema’s uitgevoerd: Nederland als maakland versus handelsland, relatie tussen import en bedrijfsprestaties, kapitaalstructuur, economische verwevenheid en internationalisering en de invloed van globalisering op werkgelegenheid. 

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Informatie over duurzaamheid in relatie tot handelsstromen.
 • Informatie over waardeketens en strategische afhankelijkheden als gevolg van het toenemend belang van geopolitiek.
 • De financiële verwevenheid met het buitenland.

10 Landbouw

Binnen dit thema vallen statistieken over oogstramingen, veestapels, dierlijke productie, visserij en aquacultuur, biologische landbouw en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast gaat het om informatie over het aantal bedrijven en arbeidskrachten, arealen van gewassen, aantal dieren, bedrijfstypering en economische omvang. Meerjarige programma’s focussen onder meer op financiële informatie van landbouwbedrijven en op agro-grondstoffen die bijdragen aan ontbossing. Het gaat dan vooral om de productie van hout, soja, palmolie, cacao en koffie. Door verduurzaming van de productie kan ontbossing tegengegaan worden.

11 Macro-economie

De kern van dit programma bestaat uit nationale rekeningen, regionale rekeningen, maandindicatoren voor de Nederlandse conjunctuur, cijfers over productiviteit en groeirekeningen. Enkele macro-economische indicatoren uit de nationale rekeningen zijn de economische groei, het overheidstekort en het beschikbaar inkomen van huishoudens. Verder geven de nationale rekeningen cijfers over onder meer consumptie, investeringen, in- en uitvoer en werkgelegenheid. Conjunctuurberichten behelzen productie industrie, faillissementen, internationale handel, consumptie, investeringen, koopwoningen, producenten- en consumentenvertrouwen, uitzendbranche en horeca en de conjunctuur­klok. Meerjarige programma’s zijn de conjunctuurenquête en conjunctuurtest (COEN) waarbij de verwachtingen van ondernemers in kaart worden gebracht voor een beeld van het ondernemersklimaat. Een andere publicatie betreft de Monitor Brede welvaart waarin gegevens zijn opgenomen over inkomen en zaken als onderwijs, gezondheid en milieu. De monitor wordt onder andere gebruikt voor het verantwoordingsdebat in mei.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Meer inzicht in de heterogenitieit op het gebied van de macro-economie en naar onderscheid in groepen, bijvoorbeeld om de ongelijkheid in vermogens te beschrijven.
 • Doorontwikkeling van de indicatoren voor de Monitor Brede Welvaart en naar regionalisering, zodat de monitor ook bruikbaar is voor regionale vraagstukken.
 • Meer inzicht in waardeketens vanwege het belang om de grote transities op het gebied van energie, klimaat, duurzaamheid en de circulaire economie te kunnen volgen.

12 Natuur en milieu

Dit thema omvat informatie over duurzaamheid en brede welvaart, kosten en financiering van milieubeleid, milieukosten voor bedrijven. Daarnaast wordt gepubliceerd over broeikasgassen, bestrijdingsmiddelen in de landbouw en bij de overheid, waterverbruik en waterrekeningen, afval- en materiaalstromen, inclusief financiële informatie daarover. Meerjarige programma’s binnen dit thema richten zich op meer specifieke informatie binnen brede welvaart, SDG’s, kwaliteitsborging van natuurmonitoring ten behoeve van internationale afspraken, trends van soortgroepen en biodiversiteitsgraadmeters, meststatistieken- en mineralenbalansen, emissies naar water, landelijk natuurlijk kapitaal, en gemeentelijk afval.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Structurele monitoring van duurzaamheid en milieu-indicatoren inclusief de beleving van de problematiek door burgers. Voorbeelden van gewenste output zijn de materiaalmonitor, voetafdruk berekeningen, gegevens over milieuschade en informatie over de circulaire economie. Denk daarbij aan informatie over de kunststofketen, consumptie ten opzichte van tweedehands aankopen, het op de markt gebrachte textiel, afval van kantoren, winkels en de dienstensector, maar ook aan volumes gevaarlijke stoffen, biotische reststromen en informatie over nieuwe stoffen en producten. Daarbij gaat het niet alleen om deze informatie zelf, maar ook om dwarsverbanden tussen milieu en andere beleidsterreinen.
 • Ten aanzien van de natuurlijk kapitaalrekeningen is er bij gebruikers behoefte aan informatie over de Noordzee.
 • Cijfers op het terrein van klimaatadaptatie zijn eveneens gewenst, net als informatie over de waterschapsheffingen in relatie tot investeringen in zorgplicht en waterkwaliteit.

13 Onderwijs

Dit thema is gericht op statistieken over onderwijsinstellingen, leerlingen en studenten, voortijdig schoolverlaters, in-, uit en doorstroom van leerlingen, beroepsonderwijs en training, levenslang leren, financiering van onderwijs en internationale vergelijking van onderwijs. 

Meerjarige programma’s zijn Jeugdmonitor, Emancipatiemonitor,  bijdrage aan website onderwijs in cijfers, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, onderwijsachterstanden en cohortonderzoek.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Data over vaardigheden van werknemers en het ontwikkelen daarvan.
 • Meer inzicht in doorstroomgegevens binnen het onderwijs en tussen onderwijs en arbeidsmarkt, in het bijzonder op regionaal niveau. 
 • Kwaliteit van het onderwijs, kansengelijkheid, digitalisering en jongeren/starters alsmede onderzoek en innovatie.  

14 Overheid en politiek

Binnen dit thema worden statistieken over de overheidsfinanciën gepubliceerd. Per overheidslaag worden inkomsten en uitgaven, belastinginkomsten naar soort belasting, sociale uitkeringen, sociale verzekeringsgegevens, uitgaven naar functie, overheidsbalans, overheidsschuld- en tekort (EMU-criteria, EDP) in kaart gebracht. Verder omvat het thema begrotingsgegevens van gemeenten, provincies en waterschappen. Meerjarige programma’s hebben betrekking op extra geld dat gemeenten en provincies kunnen krijgen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de SiSa-systematiek: single information, single audit (eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole). Het CBS verzorgt de logistiek van de benodigde informatie.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Consequenties van de decentralisatie van overheidstaken.
 • Ontwikkelingen op het terrein van door de overheid in het leven geroepen investeringsfondsen.

15 Prijzen

Consumentenprijsindexcijfers en inflatie, producentenprijzen industrie, dienstenprijzen, huurenquête, gemiddelde energieprijzen eindgebruikers, brandstofprijzen, prijsindices voor kosten eigen woning bezit, prijsindices nieuwe en bestaande koopwoningen; productie van woningen en gebouwen, grond- wegen- en waterbouw en bouwnijverheid. Meerjarige programma’s zijn Europese prijsvergelijking en het bepalen van koopkracht­pariteiten (ESTAT ECP-PPP), Dienstprijzenstatistiek – Binnenvaart.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Meer inzicht in de consequenties van de hoge energieprijzen en daaraan gekoppelde inflatie voor verschillende inkomens/ bevolkingsgroepen, waaronder ook de inwoners van Caribisch Nederland.

16 Veiligheid en recht

Dit thema richt zich enerzijds op informatie over geregistreerde criminaliteit en persoonsinformatie op het gebied van vervolging, berechting, tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen, slachtofferhulp, schuldsanering en rechtsbijstand. Ook de door burgers zelf ondervonden criminaliteit en hun veiligheidsbeleving worden in kaart gebracht. Daarnaast betreft het statistieken over asiel en verblijf. 

Meerjarige programma’s omvatten bijdragen aan onderzoek en publicaties op het gebied van veiligheid, gedetineerden, jeugdcriminaliteit, laagregionale data en open data over onder meer politiecijfers en criminaliteit. Ook is er informatie over jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast wordt meerjarig onderzoek gedaan naar de verblijfsstatus en integratie van asielzoekers en statushouders en wordt er data verzameld en geanalyseerd voor de monitoring en evaluatie van de nieuwe Wet Inburgering.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Ondermijnende criminaliteit en de effecten op de maatschappij, illegale economie en zwartwerken en de risico’s van de verdere digitalisering van de samenleving, zoals cybercriminaliteit.
 • Data over economische veiligheid, zoals cybersecurity van personen en bedrijven.
 • Data over minder zichtbare fenomenen zoals discriminatie. 

17 Verkeer en vervoer

Goederen- en personenvervoer naar modaliteit, verkeersprestaties en verkeersintensiteiten, emissies wegverkeer, motorvoertuigenpark, omzet transportsector, productiestatistiek transportbedrijven. Meerjarige programma’s zijn Onderzoek Onderweg in Nederland(ODiN) naar de mobiliteit van Nederlanders; Lengte van wegen: Basisinformatie goederenvervoer; Vehicle Emission Shipment Data Interface (VESDI) ; Containervervoer; Circulaire Economie; Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) Prijsontwikkeling binnenvaart.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Regionalisering van data en nieuwe statistieken om de transitie naar duurzame mobiliteit te kunnen volgen.
 • Meer en beter inzicht in mobiliteit, woon-werk stromen, goederenvervoer.
 • Uitsplitsingen tussen elektrische voertuigen en hybride voertuigen en naar nieuwe vervoerswijzen in de categorieën lichte elektrische voertuigen (LEV) en lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV).

18 Vrije tijd, cultuur en religie

Statistieken over logiesaccommodaties, vakanties van Nederlanders, recreatief en zakelijk dagtoerisme van Nederlanders in het buitenland, sportaccommodaties, sportverenigingen en fitnesscentra. Meerjarige programma’s zijn Toerismerekeningen (bijdrage aan bbp, werkgelegenheid, bestedingen), recreatie-instellingen, vrijetijdsonderzoek, dashboard toerisme recreatie en vrije tijd, sportrekeningen, cultuurrekeningen, statistieken op het terrein van cultuur: musea, bibliotheken en podiumkunsten.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Data over festivals, de cultuur- en mediasector, migratie en religie.

19 Regionale en ruimtelijke statistieken

Dit thema richt zich op wijk en buurtinformatie (CBSinUwBuurt.nl), nabijheidstatistieken met informatie over afstand tot voorzieningen, kerngegevens naar diverse regionale indelingen, vierkantstatistieken, postcodestatistieken, statistieken over plattelands- en stedelijke ontwikkeling; dossier verstedelijking. Meerjarige programma’s betreffen ruimtelijke gegevens ten behoeve van maatstaven Financiële verhoudingswet, gegevens over het veranderend grondgebruik van Nederland, ruimtelijke effecten van planologisch beleid (MIR, Monitor NOVI). Ontwikkeling van regionaal economische indicatoren en de ontsluiting daarvan. 

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • (Laag)regionale en grensoverschrijdende cijfers, onder andere als gevolg van de decentralisatie, om gerichter te kunnen monitoren en te kunnen sturen bij de ontwikkeling en uitvoering van (regionaal) beleid. Bijvoorbeeld, regionale cijfers over leeftijdsopbouw, gebondenheid van personen, woon-werk stromen, gegevens over investeringen en type economische activiteiten en doorontwikkelingen van brede welvaartindicatoren.
 • Aantal mensen en economische waarde in buitendijkse gebieden of gebieden achter primaire en regionale waterkeringen.

20 Caribisch Nederland

Over Caribisch Nederland publiceert het CBS onderwerpen zoals bevolking, arbeid, veiligheid, prijzen, toerisme, gezondheid en cultuur. Anders dan voor Europees Nederland, gelden voor Caribisch Nederland geen specifieke statistische verplichtingen / verordeningen. Het meerjarenprogramma wordt vierjaarlijks vastgesteld. Meerjarige programma’s omvatten de onderwerpen bruto binnenlands product, inkomen, koopkracht en de inkomenspositie van huishoudens op Caribisch Nederland ten opzichte van het door SZW vastgestelde ijkpunt van het sociaal minimum, banen en lonen, een prijsindex woningen, een prijsniveaumeting, de Jeugdmonitor Caribisch Nederland, en vanaf 2022 ook een Monitor Brede Welvaart voor Caribisch Nederland.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028: 

 • Geregionaliseerde informatie. Voor Caribisch Nederland gaat het vooral over specifieke informatie over prijsontwikkelingen en inkomens van huishoudens, ten behoeve van specifiek beleidsbeslissingen die gericht zijn op het bestaansminimum.
 • Vergelijkende informatie in het hele Koninkrijk, bijvoorbeeld waar het gaat om prijzen, maar ook op het brede maatschappelijke gebied van de Sustainable Development Goals.
 • Data en informatie over wonen op Caribisch Nederland, bijvoorbeeld over de woningvoorraad.
 • Ondersteuning ten behoeve van de Landspakketten, waarin een maatregel is opgenomen gericht op de verbetering van de statistiek.
 • Inzicht in dwarsverbanden tussen de fysieke en sociale leefomgeving.

21 Blaise: Geavanceerde software voor vragenlijsten 

Het laatste thema van dit werkprogramma betreft geen statistiek maar een belangrijk hulpmiddel voor het verzamelen van enquête-informatie. Blaise is een softwareplatform voor het bouwen en afnemen van vragenlijsten voor officiële statistische processen voor computer-ondersteunend interviewen met methodologische eisen. Blaise is 34 jaar geleden ontwikkeld door het CBS voor de uitvoering van zijn eigen wettelijke taak. Blaise wordt in het buitenland gebruikt door nationale en regionale statistiekbureaus, universiteiten en onderzoeksorganisaties wereldwijd en draagt zo bij aan internationale standaardisatie. Voor het gebruik van Blaise betalen de afnemers een kostendekkende licentievergoeding aan het CBS. Nieuwe technologische mogelijkheden, nieuwe gebruikerswensen en toegenomen eisen en informatiebeveiliging maken het noodzakelijk om de Blaise-software continu te blijven doorontwikkelen, te onderhouden en gebruikers te ondersteunen. Blaise draagt daarmee bij aan de effectieve en efficiënte dataverzameling van het CBS en van meer dan honderd statistiekbureaus in de wereld.

Nieuwe behoeften van gebruikers 2024-2028:

 • Het toepassen van zogenaamde Smart Surveys waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende databronnen en externe sensoren om zo de regeldruk voor de burger en bedrijven verder te verminderen en de respons verder te verhogen.
 • Verdere doorontwikkeling voor enquêtering via verschillende middelen (internet, telefonisch, persoonlijk etc.).
 • Verdere cloud-integratie.