Auteur: CBS
CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Bijlage Consultatie

Begin 2022 heeft het CBS met diverse externe partijen gesprekken gevoerd, te weten:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Centraal Planbureau
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Belastingdienst
 • DNB
 • Kamer van Koophandel
 • UWV

Daarnaast zijn begin 2022 gesprekken gevoerd in de gebruikersraden van het CBS waar diverse vertegenwoordigers van wetenschap, bedrijfsleven en overheid in vertegen­woordigd zijn: 

 • Communicatieraad
 • Gebruikersraad bedrijfseconomische statistieken
 • Gebruikersraad macro-economische statistieken
 • Gebruikersraad voor methodologie en kwaliteit
 • Gebruikersraad microdataservices
 • Gebruikersraad sociale statistieken en statistieken van de leefomgeving

Na de externe consultatie heeft een interne consultatie binnen het CBS plaatsgevonden. Hiertoe is een aantal breed samengestelde reflectieteams gevormd. Daarnaast is aan specifieke groepen, te weten jonge CBS-ers en startende managers, gevraagd te reflecteren. Alle groepen hebben hun opmerkingen over en suggesties voor het meerjarenprogramma gegeven.

De gesprekken en de input uit de eigen organisatie hebben de basis gevormd voor de verdere besprekingen van het directieberaad van het CBS in het voorjaar van 2022. In dit proces is tevens de Raad van Advies geraadpleegd. In september 2022 zijn de gebruikers­raden nader geïnformeerd over de hoofdpunten van het meerjarenprogramma.