Auteur: CBS
CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Voorwoord

Geachte lezer,

Op het moment dat ik dit schrijf, heeft de COVID-19-pandemie haar sporen nagelaten en is er onzekerheid over hernieuwde oplevingen van het COVID-virus. De oorlog in Oekraïne is al maanden bezig, er zijn grote zorgen rond de energievoorziening en de inflatie is in de afgelopen periode omhoog geschoten. Deze grote veranderingen en onzekerheden vragen om houvast. Dat vraagt van het CBS meer flexibiliteit om snel betrouwbare informatie te kunnen leveren die inzicht geeft in wat er om ons heen gebeurt en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo geven we beleid en uitvoering ankers voor het ontwikkelen van maatregelen om de uitdagingen het hoofd te bieden.

In deze omstandigheden heeft het CBS zich gebogen over de plannen voor 2024-2028, een periode die nog ver weg lijkt. En waar zeker nu geen helder beeld van bestaat. Gelukkig hebben we ons bij het vormen van onze plannen mede kunnen baseren op de gedachten van vele partijen om ons heen, onder meer de ministeries, planbureaus en grote dataleveranciers. Zij hebben ons gevoed met thema’s waarvan zij voorzien dat deze in de planperiode relevant worden en waarvoor op dit moment nog geen of niet voldoende statistische informatie beschikbaar is. Speciaal voor die thema’s wordt gevraagd om statistische bijdragen te leveren. Zeer hartelijk dank daarvoor! Ook veel dank aan mijn CBS-collega’s, die in groten getale hebben meegedacht bij de vorming van dit meerjaren­programma 2024-2028, dat voor het CBS het kompas voor de planperiode vormt.

Mede op basis van zowel de externe als interne consultatie heeft het CBS gekozen voor drie strategische doelen in de planperiode:

  1. Het CBS wil flexibeler worden om statistische bijdragen te kunnen leveren aan een aantal grote maatschappelijke opgaven zoals wonen, ondermijnende criminaliteit, klimaat en duurzaamheid. Die maatschappelijke opgaven stellen we centraal in onze programmering. Wij willen samen met andere partijen data-allianties vormen, die de informatie rond een bepaald thema zo volledig en overzichtelijk mogelijk ordenen. De uitwerking hiervan vindt plaats in onze jaarplannen. Dat geeft ons de flexibiliteit om in te spelen op actualiteit van dat moment. 
  2. We vergroten de toegankelijkheid en daarmee het gebruik van onze data. Daarvoor verbeteren we onze dienstverleningen via Remote Access en Statline/open data. Daarnaast stellen we anderen in staat om op een goede manier met data te (leren) werken en zoeken we zelf, daar waar nodig, toegang tot nieuwe databronnen om de kwaliteit van statistiek voor de toekomst te borgen.
  3. Wij behouden onze hoge kwaliteit. Het vormt de basis van onze betrouwbaarheid. Om toonaangevend te blijven en onze organisatie voor te bereiden op de toekomst, investeren we de komende planperiode in ons personeel, onze processen en IT. Waar mogelijk en noodzakelijk versnellen we het beschikbaar komen van statistische informatie. Gezien de toenemende digitalisering en cybercriminaliteit is de veiligheid van onze data essentieel. Het CBS wil bij de uitvoering van zijn taak excelleren in de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid van zijn informatie. Dat is onze ‘license to operate’. 

Door focus op de drie strategische doelen maakt het CBS keuzes en creëert daarmee wendbaarheid en flexibiliteit. Het voortdurend innoveren en continu verbeteren van onze processen, onze organisatie en onze medewerkers is daarbij noodzakelijk. Dat is een uitdaging, maar we zijn ervan overtuigd dat deze keuzes Nederland helpen om in de toekomst gegarandeerd te blijven van betrouwbare, relevante en feitelijke informatie.  

Angelique Berg

oktober 2022