Overheidsfinanciën 2020

4. Tekort zorgt voor stijging schuld

Door de flink toegenomen uitgaven en teruggelopen inkomsten liep de schuld van de overheid in 2020 op, van 394,6 miljard euro naar 434,8 miljard euro. De schuldquote, de schuld uitgedrukt als percentage van het bbp, steeg van 48,5 procent naar 54,3 procent. Hiermee komt een eind aan een reeks van vijf achtereenvolgende jaren waarin de overheid haar schuld gestaag afbouwde. De schuld lag eind 2020 echter nog ruim onder de piek van eind 2014. In dat jaar bereikte de schuld met 67,9 procent van het bbp de hoogste stand van de afgelopen 20 jaar. Ook voldoet Nederland nog aan de Europese schuldnorm, die stelt dat de schuld niet meer dan 60 procent van het bbp mag bedragen. Aangezien de coronacrisis ook in 2021 nog z’n weerslag heeft op de overheidsfinanciën, neemt de schuld naar verwachting nog verder toe. Volgens de meest recente raming5)  van het CPB komt de schuld eind 2021 uit op 57,4 procent van het bbp.
4.0.1 Schuldquote
 Schuldquote (% bbp)
'0052,1
'0149,5
'0248,8
'0350
'0450,3
'0549,8
'0645,2
'0743
'0854,7
'0956,8
'1059,2
'1161,7
'1266,2
'1367,7
'1467,9
'1564,6
'1661,9
'1756,9
'1852,4
'1948,5
'20*54,3
* voorlopig cijfer

De overheidsschuld heeft betrekking op de schuld met partijen buiten de overheid. De onderlinge schulden tussen overheidslagen zijn geëlimineerd. De toename van de schuld komt volledig voor rekening van de Rijksoverheid, die zijn schuld met partijen buiten de overheid met bijna 42 miljard euro zag toenemen. Het Rijk is goed voor zo’n 87 procent van de overheidsschuld. Ook de waterschappen zagen hun schuld relatief hard stijgen, van 7,6 miljard euro in 2019 naar 8,3 miljard euro in 2020. De schuld van gemeenten met partijen buiten de overheid nam daarentegen met 2,2 miljard euro af. Bij de overige overheidslagen was de ontwikkeling van de schuld beperkt.
5) CPB, Augustusraming 2021