Auteur: Mirthe Bronsveld-de Groot, Boris Brandhorst, Jochem Zweerink
Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs

Bijlage 1 Databronnen

Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB)

Het SSB is een uitgebreid stelsel van koppelbare registers en enquêtes. Met gegevens uit het SSB worden over uiteenlopende onderwerpen statistieken gemaakt en wordt sociaalwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de volgende SSB-gegevens:

Kenmerken van deelnemers in het onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB )
Dit bestand bevat de deelnemers aan het onderwijs in het betreffende school- dan wel studiejaar. Per deelnemer is de hoofdinschrijving over alle onderwijssoorten bepaald in het school/studiejaar. 

Met dit bestand kunnen de populaties van de verschillende onderwijssoorten worden afgebakend.

Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs (INSCHRWECTAB)
Dit bestand bevat alle leerlingen die een inschrijving hebben in het (v)so in een schooljaar. Sinds de invoering van het passend onderwijs kan alleen nog cluster 1 en 2 worden onderscheiden in deze component.

De volgende leerlingen staan niet in het bestand: 

  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs (basisonderwijs met extra begeleiding vanuit de eigen school); 
  • leerlingen in basisonderwijs die begeleid worden vanuit een school voor speciaal onderwijs; 
  • leerlingen in het voortgezet onderwijs die begeleid worden vanuit een school voor voortgezet speciaal onderwijs. 

Hoogst behaald en hoogst gevolgd opleidingsniveau en opleidingsrichting van de bevolking in Nederland (HOOGSTEOPLTAB)
Het bestand HOOGSTEOPLJJJJTABVV vertegenwoordigt het hoogst behaalde en hoogst gevolgde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking op1 oktober van jaar JJJJ. Het bestand is gebaseerd op gegevens uit diverse registers en de Enquête BeroepsBevolking (EBB). Door het gebruik van meerdere (jaargangen van) bronnen heeft HOOGSTEOPLJJJJTABVV een zeer hoge dekkingsgraad (2018: ruim 11,5 miljoen personen). Alhoewel de dekkingsgraad hoog is, vertegenwoordigt het bestand niet de gehele doelpopulatie. De informatie is voor een deel van de bevolking integraal en voor de overige personen op steekproefbasis (EBB). Het bestand bevat daarom een ophooggewicht (GEWICHTHOOGSTEOPL).

Onderwijs genoten in het buitenland, onderwijs aan particuliere instellingen en lange bedrijfsopleidingen en cursussen worden onderschat.

Met dit bestand is het opleidingsniveau van de vader en de moeder bepaald.

Personen die een schuldsanering hebben via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNPPERSBUS)
Dit bestand bevat alle natuurlijke personen die in de schuldsanering zitten of hebben gezeten. Op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) krijgen natuurlijke personen die in ernstige betalingsmoeilijkheden verkeren een saneringsregeling. Met de Wsnp wordt beoogd te voorkomen dat natuurlijke personen tot in lengte van dagen door schuldeisers achtervolgd worden wanneer zij in een problematisch financiële situatie zijn terechtgekomen. De Raad voor rechtsbijstand, Bureau Wsnp, levert de gegevens uit de Centrale Database Schuldsanering. 

Met dit bestand is bepaald of de ouders van kinderen in de schuldsanering zitten.

Basisregistratie Personen (BRP)
De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en (sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens zoals Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. 

De bij het onderzoek gebruikte persoonsgegevens zoals leeftijd en geslacht van het kind, herkomstland van de ouders en verblijfsduur van de moeder zijn uit de BRP afkomstig. 

In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)
Dit is een sleutelbestand waarmee de link tussen het kind ouders kan worden gelegd.