Auteur: Annelise Notenboom, Damien Fleur, Lisanne van Koperen, Sander van Schie, Elles van Timmeren
SRG-I Cohortonderzoek personen met loonkostensubsidie

1. Inleiding

1.1 Achtergrond

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de ontwikkeling van het aantal loonkostensubsidies en de situatie van personen met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie qua uitkerings- en werksituatie over de tijd. Door de koppeling van de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) met de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) en de Polisadministratie met daarin informatie over inkomstenverhoudingen van werkgevers en andere inhoudingsplichtigen, kan de situatie van personen met een loonkostensubsidie gemonitord worden.

1.2 Onderzoeksvragen

Vragen die SZW graag beantwoord zou willen zien gaan allereerst over de beëindiging van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet. SZW wil namelijk graag weten wat de reden is van beëindiging van de loonkostensubsidie. Daarbij kan gedacht worden aan een verandering van de loonwaarde vlak voor de beëindiging, een wijziging in de arbeidssituatie, of bijvoorbeeld een overgang van inkomen uit een bijstandsuitkering naar inkomen uit werk.

Daarnaast is SZW geïnteresseerd in de arbeidssituatie van personen met een startende loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet. Zo wil SZW weten of er ver voor, of bij de start van de loonkostensubsidie al een dienstverband is bij een werkgever of dat er sprake was van een forfaitaire loonkostensubsidie. Ook is het interessant om te weten of er voor of bij de start van de loonkostensubsidie nog sprake was van inkomen vanuit een bijstandsuitkering.

Daarbovenop wil SZW graag meer informatie over lopende loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, waarbij deze gedurende een langere periode gevolgd kunnen worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er bij personen met een lopende loonkostensubsidie gedurende de tijd wijzigingen plaatsvinden in de arbeidspositie. Zo zou de omvang van de arbeidsaanstelling kunnen toe- of afnemen en het contracttype kunnen wijzigen. Ook is het mogelijk dat de loonwaarde van personen met een loonkostensubsidie over de tijd toe- of afneemt. Specifiek voor de forfaitaire loonkostensubsidie wil SZW graag weten in hoeverre deze gevolgd wordt door een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet of door een andere werk- of uitkeringspositie.

1.3 Leeswijzer

De publicatie is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 wordt de methode beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten. In hoofdstuk 4 wordt de conclusie gegeven, gevolgd door enkele aanbevelingen voor vervolg van dit onderzoek of extra kwaliteitsonderzoek. In de bijlage staan alle sequentie figuren en bijbehorende statistieken, dus ook van de figuren die niet in hoofdstuk 3 besproken zijn.