Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

Over deze publicatie

In dit rapport zijn enkele indicatoren beschreven die een beeld geven van de woningmarkt op Bonaire. Zo zijn de prijsindex voor verkochte woningen op Bonaire en het aantal woningtransacties opgenomen in dit rapport. Ook is de totale transactiewaarde op Bonaire opgenomen. Het aantal woningtransacties is uitgebreid met een uitsplitsing voor woningen boven en onder de kostengrens waarbij men in aanmerking komt voor hypotheekgarantie. Ook wordt in dit rapport het aantal geregistreerde hypotheken bekeken. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar jaarcijfers, kwartaalcijfers en naar het soort hypotheekverstrekker; een bancaire hypotheekverstrekker of de categorie overig. De indicatoren hebben betrekking op de periode 2011-2021.

1. Samenvatting

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft, in samenwerking met stichting Nationale Hypotheek Garantie, in februari 2021 hypotheekgarantie op Bonaire ingevoerd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan het CBS gevraagd om de woningmarkt op Bonaire op specifieke onderwerpen in kaart te brengen. In deze publicatie worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Waar in 2020 nog sprake was van een daling van het aantal woningtransacties, is in 2021 weer herstel zichtbaar. Ook de totale transactiewaarde en het aantal afgesloten hypotheken herstellen zich na een dip in 2020. De prijzen van de verkochte woningen stegen licht. Ook zijn voor het tweede jaar op rij meer woningen boven dan onder de grens van 225 duizend dollar verkocht.

In 2018 werd op alle vlakken een sprong opwaarts gemaakt. Zowel het aantal woningtransacties, het aantal afgesloten hypotheken en de prijsindex stegen. Ook lag het aandeel woningtransacties in het prijssegment boven de 225 duizend dollar ongeveer 50 procent van het totaal, waar dat in de jaren ervoor nog onder 40 procent was. De prijsindex is gestegen naar 133 punten. De combinatie van een hogere prijs en hogere aantallen is ook terug te zien in de transactiewaarde, die meer dan verdubbelde ten opzichte van 2017 naar 111 miljoen dollar.

Voor de jaren 2016 en 2017 geldt dat er wat meer woningtransacties plaatsvonden dan in de jaren daarvoor, ongeveer 210 per jaar. Het aantal afgesloten hypotheken is in deze periode meebewogen naar boven en ook de prijsindex is in 2016 gestegen naar ongeveer 110 en blijft op dit niveau in 2017. 

In de periode 2011 tot en met 2015 was het aantal woningtransacties vrij stabiel met zo’n 150 per jaar. De meeste van die transacties vonden plaats in het segment beneden de 225 duizend dollar. Voor het aantal afgesloten hypotheken geldt dat in 2011 en 2012 wat meer hypotheken werden afgesloten dan in de periode 2013-2015. In de periode 2011-2015 was ook de prijsindex vrij constant met een waarde rond en iets boven de 100, met een daling in 2015 naar ongeveer 95.

2. Inleiding

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft, in samenwerking met stichting Nationale Hypotheek Garantie, in februari 2021 hypotheekgarantie op Bonaire ingevoerd. De invoering van hypotheekgarantie op Bonaire betreft een experiment met de duur van 5 jaar, met een totaal van maximaal 350 garanties. De grens waarbij de woningkoper aanspraak kan maken op de garantie is gezet op 225 duizend dollar.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan het CBS gevraagd om de woningmarkt op Bonaire op specifieke onderwerpen beter in kaart te brengen. Het doel is de invoering van hypotheekgarantie te monitoren gedurende enkele jaren. 

In dit rapport zijn enkele indicatoren beschreven die een beeld geven van de woningmarkt op Bonaire in de periode 2011-2021. Zo zijn de prijsindex voor verkochte woningen op Bonaire en het aantal woningtransacties, die reeds zijn gepubliceerd, opgenomen in dit rapport1). Ook is de totale transactiewaarde op Bonaire opgenomen. Het aantal woningtransacties is uitgebreid met een uitsplitsing voor woningen boven en onder de kostengrens waarbij men in aanmerking komt voor hypotheekgarantie. Een geheel nieuwe indicator in dit rapport is het aantal geregistreerde hypotheken. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar jaarcijfers, kwartaalcijfers en naar het soort hypotheekverstrekker; een bancaire hypotheekverstrekker of de categorie overig.
1) Zie: Prijsindex woningen Bonaire, 2020.

3. Beschrijving van de data en methode

3.1 Prijsindex en aantal transacties

De prijsindex voor woningen op Bonaire, het aantal transacties en de totale transactiewaarde komen uit een bestaande publicatie die het CBS als aanvullende statistische dienstverlening voor de Belastingdienst Caribisch Nederland uitvoert. Het CBS ontvangt hiervoor jaarlijks een bestand met alle woningtransacties van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Het bestand bevat per transactie een aantal gegevens, zoals de transactiedatum en de transactieprijs, en het bestand is aangevuld met diverse woningkenmerken. Dit bestand wordt uitvoerig door het CBS gecontroleerd en gekoppeld met extra gegevens over o.a. de ligging ten opzichte van zee en de beschikking over een zwembad. 

Uit dit basisbestand kan het aantal woningtransacties berekend worden. Er is daarbij een uitsplitsing naar wijk mogelijk. Voor deze monitor is een extra uitsplitsing gemaakt naar woningen boven en onder 225 duizend dollar, het bedrag tot waar men aanspraak kan maken op hypotheekgarantie.

Na het verwijderen van uitbijters uit het basisbestand kan de prijsindex berekend worden. Het berekenen van de prijsindex gebeurt vervolgens middels een hedonische regressie. Bij een hedonische prijsindex wordt aan de hand van verschillende woningkenmerken gecorrigeerd voor verschillen in de kwaliteit van de set verkochte woningen. De locatie van de woning, het woningtype en de ligging ten opzichte van zee zijn enkele van die kenmerken. Door te corrigeren voor woningkenmerken wordt het mandje van woningtransacties over de tijd vergelijkbaar gemaakt. Hierdoor worden veranderingen in kwaliteit van de woning zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten bij het meten van de prijsontwikkeling.

De gebruikte variant wordt in technische termen ook wel de hedonic double imputation Fisher price index genoemd. Zie voor een volledige beschrijving van de methode ook het Eurostat Handbook on Residental Property Price Indices2).

3.2 Hypotheken

Het aantal afgesloten hypotheken wordt berekend op basis van een integraal bestand met daarin alle notariële hypotheekaktes afgesloten op Bonaire. In dit aktebestand zijn geen bedragen opgenomen. Over de hoogte van de hypotheek of bijvoorbeeld loan-to-value valt daarom niets te zeggen. Daarnaast is niet te zien of de hypotheek voor de aankoop van een bestaande of nieuw te bouwen woning is afgesloten. De cijfers zijn bij publicatie definitief, nagekomen hypotheken worden niet meer meegenomen. In de praktijk komt het zelden voor dat een afgesloten hypotheek na de levering van het bestand aan het CBS wordt verwerkt.

Er is een uitsplitsing gemaakt naar het aantal geregistreerde hypotheken per kwartaal en naar het soort hypotheekverstrekker. Voor de uitsplitsing naar kwartaal is gekeken naar de datum waarop de akte bij de notaris gepasseerd is. Indien de verstrekker van de hypotheek een bank betreft, wordt deze informatie meegeleverd. Is dit niet zo dan betreft het een ‘overige’ hypotheekverstrekker. Dit kan bijvoorbeeld een besloten vennootschap zijn die een hypotheek aan een persoon verstrekt.

2) Zie: Handbook on Residential Property Prices Indices (RPPIs).

4. Resultaten

4.1 Aantal woningtransacties op Bonaire

4.1.1 Aantallen per jaar

De eerste vijf jaar van de meting, van 2011- 2015, lag het aantal woningtransacties op Bonaire redelijk stabiel rond de 150-160. Sindsdien is er een stijgende trend op te merken. In 2020 was er een dip met 182 transacties, om in 2021 weer op 351 transacties uit te komen.

4.1.1 Aantal woningtransacties op Bonaire per jaar
PeriodeAantal woningtransacties
'11155
'12151
'13168
'14156
'15150
'16215
'17214
'18327
'19266
'20182
'21351

4.1.2 Aantallen per jaar naar wijk

Als we het beeld van het aantal transacties vertalen naar wijkniveau valt in figuur 4.1.2 op te maken dat de meeste verkopen in de wijken Noord Saliña, Playa en Tera Cora plaatsvinden. Na 2015 nemen vooral de aantallen transacties in de wijken Noord Saliña, Nikiboko, Playa en Tera Cora toe. Uitschieter is het aantal transacties in Tera Cora in 2018, waarvan het overgrote deel uit de buurt Belnem komt. 

4.1.2 Aantal woningtransacties per wijk
PeriodeRinconNikibokoEntrejolNoord SaliñaPlayaTera Cora
'1141132443331
'1231619344237
'13103121334033
'1441624393142
'156715504428
'1671622664460
'1762230704343
'18422307467130
'1941944634987
'2072227383256
'2125033898988

In figuur 4.1.3 zijn de aantallen weergegeven als aandeel van het totaal aantal transacties op Bonaire. Ook hier valt te zien dat in Rincon, Nikiboko en Entrejol een relatief klein aandeel transacties plaatsvindt en dat dit aandeel redelijk stabiel is. Het aandeel van Nikiboko neemt in 2021 wel toe ten opzichte van eerdere jaren. Daarnaast is ook in deze figuur te zien dat het aandeel transacties in 2018 in Tera Cora hoog was. Zo’n 40 procent van de transacties vond daar plaats. In de jaren daarna is het aandeel van Tera Cora lager, maar nog steeds hoger dan 25 procent van het totaal en grotendeels afkomstig van de verkopen uit Belnem.

4.1.3 Aandeel woningtransacties per wijk
PeriodeRinconNikibokoEntrejolNoord SaliñaPlayaTera Cora
201141132443331
201231619344237
2013103121334033
201441624393142
20156715504428
201671622664460
201762230704343
2018422307467130
201941944634987
202072227383256
202125033898988

4.1.3 Aantallen onder en boven de 225 duizend dollar

In figuur 4.1.4 en 4.1.5 zijn het aantal en aandeel woningtransacties weergegeven uitgesplitst naar een categorie onder de 225 duizend dollar en een categorie daarboven. In de eerste jaren werden er rond de 100 woningen verkocht in de prijsklasse tot 225 duizend dollar. Er was met 167 transacties sprake van een piek in 2018. In 2021 stond de teller weer op 138 transacties.

Het aandeel verkopen onder de grens van 225 duizend dollar was tot en met 2017 redelijk stabiel. In figuur 4.1.5 is te zien dat dit iets boven de 60 procent schommelde. Vanaf 2018 is er echter een verschuiving te zien. De aandelen van beide categorieën waren in dat jaar ongeveer gelijk. Vanaf 2020 verandert de verhouding en is het aandeel verkopen boven de grens van 225 duizend dollar het grootst. 

4.1.4 Aantal woningtransacties boven en onder de 225 dzd dollar
PeriodeOnder $ 225 000Boven $ 225 000
20119758
20129259
201311256
20149957
20159456
201613184
201713777
2018167160
2019145121
202082100
2021138212

4.1.5 Aandeel woningtransacties boven en onder de 225 dzd dollar
PeriodeOnder $ 225 000Boven $ 225 000
20119758
20129259
201311256
20149957
20159456
201613184
201713777
2018167160
2019145121
202082100
2021138212

4.2 Aantal afgesloten hypotheken

4.2.1 Aantal per jaar

Het aantal afgesloten hypotheken per jaar schommelt vanaf 2011 tot en met 2017 tussen de 250 en 350 per jaar. In 2018 steeg het aantal afgesloten hypotheken naar 466, om vervolgens weer wat te dalen in de jaren daarna, naar 358 in 2021. Er valt grofweg hetzelfde patroon te ontdekken als bij het aantal woningtransacties. 

Het aantal afgesloten hypotheken is groter dan het aantal woningtransacties. Een verklaring hiervoor is dat bij de afgesloten hypotheken geen onderscheid gemaakt kan worden tussen het aangaan van een hypotheek voor aankoop van een woning en bijvoorbeeld het tijdens de looptijd oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker.

4.2.1 Aantal afgesloten hypotheken en woningtransacties per jaar
PeriodeAantal afgesloten hypothekenAantal woningtransacties
2011320155
2012344151
2013277168
2014266156
2015248150
2016345215
2017323214
2018466327
2019417266
2020318182
2021358351

4.2.2 Aantal per kwartaal

In figuur 4.2.2 is een verder uitsplitsing te zien naar het aantal afgesloten hypotheken per kwartaal. In de beginjaren van de meting zijn de afgesloten hypotheken vrij evenredig verdeeld over de kwartalen. Rond 2017 wordt de verdeling grilliger. 

4.2.2 Aantal afgesloten hypotheken per kwartaal
Periode  Aantal afgesloten hypotheken
'111e kwartaal62
'112e kwartaal86
'113e kwartaal86
'114e kwartaal86
'121e kwartaal91
'122e kwartaal82
'123e kwartaal87
'124e kwartaal84
'131e kwartaal78
'132e kwartaal72
'133e kwartaal65
'134e kwartaal62
'141e kwartaal61
'142e kwartaal70
'143e kwartaal72
'144e kwartaal63
'151e kwartaal48
'152e kwartaal59
'153e kwartaal61
'154e kwartaal80
'161e kwartaal69
'162e kwartaal84
'163e kwartaal100
'164e kwartaal92
'171e kwartaal78
'172e kwartaal90
'173e kwartaal55
'174e kwartaal100
'181e kwartaal118
'182e kwartaal123
'183e kwartaal100
'184e kwartaal125
'191e kwartaal91
'192e kwartaal123
'193e kwartaal91
'194e kwartaal112
'201e kwartaal88
'202e kwartaal78
'203e kwartaal67
'204e kwartaal85
'211e kwartaal88
'212e kwartaal78
'213e kwartaal67
'214e kwartaal85

4.2.3 Aantal naar soort hypotheekverstrekker

Bij het grootste deel van de afgesloten hypotheken op Bonaire is de verstrekker een bancaire instelling. Het aantal hypotheken dat niet is afgesloten bij een bank schommelt tussen de 17 in 2011 tot 47 in 2021.

4.2.3 Aantal afgesloten bancaire en overige hypotheken
PeriodeAantal bancaire hypothekenAantal overige hypotheken
2011 303 17
2012 311 33
2013 250 27
2014 234 32
2015 231 17
2016 326 19
2017 297 26
2018 431 35
2019 385 32
2020 279 39
202131147

Als aandeel van het totaal bedraagt het minimale aandeel wat bij banken is afgesloten 88 procent (in 2014). Het maximale aandeel, zoals in figuur 4.2.4 is afgebeeld, is in 2011 en 2016 net geen 95 procent.

4.2.4 Aandeel afgesloten bancaire en overige hypotheken
PeriodeAandeel bancaire hypothekenAandeel overige hypotheken
201194,75,3
201290,49,6
201390,39,7
201488,012,0
201593,16,9
201694,55,5
201792,08,0
201892,57,5
201992,37,7
202087,712,3
202186,913,1

4.3 Prijsindicatoren

4.3.1 Prijsindex verkochte woningen

De prijzen van verkochte woningen op Bonaire laten tussen 2011 en 2014 een vrij vlak verloop zien. In 2015 was er sprake van een daling van de prijsindex, waarna deze in 2016 weer steeg. Deze stijging zette tot en met het jaar 2021, waarin een prijsindex van 149,2 werd gemeten.

4.3.1 Prijsindex verkochte woningen Bonaire
PeriodePrijsindex
'11100,0
'12102,7
'13102,3
'14102,2
'1595,2
'16110,5
'17109,4
'18133,0
'19135,5
'20148,1
'21149,2

4.3.2 Totale transactiewaarde

In figuur 4.3.2 is de totale transactiewaarde te zien die gepaard ging met de woningtransacties in het betreffende jaar. Het verloop tussen beide reeksen laat eenzelfde beeld zien. De reeks begint in 2011 waarbij de transactiewaarde 37 miljoen dollar bedroeg. Dit schommelde enkele jaren rond dat bedrag, waarna het in 2018 fors steeg naar 111 miljoen dollar. In 2019 en 2020 daalde het bedrag weer om uit te komen op bijna 66 miljoen dollar in 2020. In 2021 is er een aanzienlijke stijging zichtbaar, naar zo’n 135 miljoen dollar.  

4.3.2 Totale transactiewaarde van verkochte woningen
PeriodeTransactiewaarde (in dzd US dollar)
'1137355
'1236692
'1344283
'1440314
'1540944
'1659245
'1752150
'18111107
'1980471
'2065992
'21135150

De cijfers uit deze publicatie zijn ook terug te vinden in de tabellenset Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire.