Familiebedrijven in Nederland, 2020

Afkortingen

ABR

Algemeen bedrijvenregister

BDK

Bedrijfsdemografisch Kader

BE

Bedrijfseenheid

BRP

Basisregistratie Personen

BV

Besloten vennootschap

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CV

Commanditaire vennootschap

DGA

Directeur-grootaandeelhouder

EC

Europese Commissie

EU

Europese Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

KVK

Kamer van Koophandel

LBE

Lokale bedrijfseenheid

MKB

Midden- en kleinbedrijf

NHR

Nieuw Handelsregister

NV

Naamloze vennootschap

OG

Ondernemingengroep

RvC

Raad van Commissarissen

SBI

Standaard bedrijfsindeling

SZO

Satelliet Zelfstandige Ondernemers

UBO

Ultimate Beneficial Owner (uiteindelijke belanghebbende)

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VOF

Vennootschap onder firma