Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021

1. Gegevens geometrie

De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK); de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van CBS.

Deze Wijk- en Buurtkaart is opgebouwd uit de gedetailleerde geometrie van bij CBS bekende begrenzingen van wijken en buurten, het bestand Burgerlijke Gemeentegrenzen van het Kadaster, afgeleid uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de grens tussen land en water volgens afbakening van het laatst gepubliceerde Bestand Bodemgebruik. De geometrie van deze bronnen is niet gegeneraliseerd.
CBS stelt de wijk- en buurtcodes vast in het kader van de landelijke coördinatie van de wijk- en buurtindeling van gemeenten. Alle gemeenten, wijken en buurten krijgen een unieke code. Deze codes zijn voor de gemeenten en de daarbinnen gelegen wijken en buurten als volgt opgebouwd:

  1. De code voor een gemeente wordt gevormd door vier cijfers met daaraan voorafgaand de letters “GM”;
  2. De code voor een wijk binnen een gemeente wordt gevormd door zes cijfers met daaraan voorafgaand de letters “WK”. De eerste vier cijfers refereren naar de gemeentecode. WK000301 bijvoorbeeld betekent wijk 01 in gemeente 0003;
  3. De code voor een wijk binnen een gemeente wordt gevormd door de letters “WK” met daarachter vier cijfers van de gemeentecode gevolg door nog twee karakters van de wijkcode (in principe is de wijkcode numeriek, echter kunnen er ook letters in voorkomen in het geval een gemeente honderd of meer wijken heeft. WK0003AA bijvoorbeeld betekent wijk AA in gemeente 0003);
  4. De code voor een buurt binnen een wijk wordt gevormd door de letters “BU” met daarachter vier cijfers van de gemeentecode gevolgd door twee karakters van de wijkcode gevolgd door 2 karakters van de buurtcode (in principe zijn de wijkcode en buurtcode numeriek. Bijv. BU00030102 betekent buurt 02 in wijk 01 van gemeente 0003. Echter kunnen er ook letters in voorkomen in het geval een gemeente honderd of meer wijken bevat, of wanneer 100 of meer buurten binnen een wijk voorkomen. BU0003AA06 bijvoorbeeld betekent buurt 06 in wijk AA in gemeente 0003);

1.1 Nauwkeurigheid

Het voornaamste doel van het digitale bestand van de burgerlijke gemeentegrenzen uit de BRK van het Kadaster is het zo nauwkeurig mogelijk weergeven van de administratieve grenzen van gemeenten. 
De grenzen van wijken en buurten zijn afkomstig van gemeenten en primair opgenomen ter visuele ondersteuning van wijk- en buurtcijfers. De mate van nauwkeurigheid van de grenzen verschilt daarom. 
Grenzen van gemeenten en grenzen van kustlijnen uit de bodemgebruikskaart hebben een afwijking van maximaal 5 meter, terwijl de afwijking van de wijk- en buurtgrenzen binnen de gemeenten ongeveer 10 tot 50 meter bedraagt.

Voor de weergave van de grens tussen land en water is bij de wijk- en buurtgrenzen uitgegaan van de basistopografie van Nederland. Dit geldt voor de kustlijnen en begrenzingen van grote wateren, waaronder de Noordzee, de Waddenzee inclusief Eems en Dollard, het IJsselmeer, de randmeren van Flevoland, de afgesloten zeearmen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren en het Lauwersmeer. Deze grenzen zijn overgenomen uit het laatst gepubliceerde Bestand Bodemgebruik van het CBS. Voor de Wijk- en Buurtkaart 2021 zijn dat grenzen uit het Bestand Bodemgebruik 2015.

1.2 Fictieve buurten

De samenvoeging van bestanden tot het geharmoniseerde digitale bestand Wijk- en Buurtkaart, heeft voor een aantal gemeenten geleid tot het aanbrengen van één of meer fictieve buurten. Het gaat daarbij alleen om gebieden die bestaan uit grotere wateroppervlakten.
Wanneer dit een gebied betreft dat behoort tot de Waddenzee (incl. Eems en Dollard), de Noordzee, de Ooster- of de Westerschelde, dan zijn deze fictieve buurten gecodeerd als 9998. Gaat het om gebied van een gemeente in het IJsselmeer, het Markermeer, het Haringvliet, het Hollands Diep, de Grevelingen, de Krammer, het Volkerak, het Veerse Meer, het Markiezaatsmeer of in één van de randmeren van Flevoland, dan hebben deze fictieve buurten het buurtnummer 9997. In dit geval is er ook overeenkomst met de scheiding tussen land en water van het Bestand Bodemgebruik van het CBS.

1.3 Formaat

De digitale geometrie wordt geleverd in ESRI™ FileGeodatabase en als Geopackage. De coördinaten worden weergegeven in meters volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting.
Daarnaast zal het bestand in het laatste kwartaal van het publicatiejaar beschikbaar worden gesteld als WMS- en WFS geoservice via www.pdok.nl.
Buurtkaarten met cijfers over voorgaande jaren zijn ook online te bekijken op www.cbsinuwbuurt.nl.