Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021

5. Beschrijving kerncijfers

Dit hoofdstuk beschrijft de kerncijfers.
BU_CODE: Buurtcode [code]
Voor de codering van de binnen wijken onderscheiden buurten is een code van acht posities opgenomen. Gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2).

BU_NAAM: Buurtnaam [naam]
De buurtnaam is opgegeven door de gemeente die hiervan eigenaar is.

WK_CODE: Wijkcode [code]
Voor de codering van de binnen gemeenten onderscheiden wijken is een code van zes posities opgenomen. Gemeentecode (4) + wijkcode (2).

WK_NAAM: Wijknaam [naam]
De wijknaam is opgegeven door de gemeente die hiervan eigenaar is.

GM_CODE: Gemeentecode [code]
De gemeentecode geeft de numerieke aanduiding van gemeenten weer, die door CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt vastgesteld. Deze viercijferige code is gekoppeld aan de naam van de gemeente: wijzigt de naam van een gemeente, dan wijzigt ook de code.

GM_NAAM: Gemeentenaam [naam]
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.

WATER: Land-Watergrens [code]
Een onderverdeling tussen land en de begrenzing van grotere wateroppervlakten overeenkomend met het Bestand Bodemgebruik van het CBS.
De codering kent drie mogelijke waarden:
“JA”:     water;
“NEE”: land;
“B”:      Belgisch grondgebied rond Baarle Nassau. (GM0998 = Buitenland)