Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021

4. Beschrijving van het onderliggende onderzoek

Dit hoofdstuk beschrijft het onderliggende onderzoek.

Met ingang van 2012 wordt de koppeling van de buurtcode aan individuele gegevens bepaald met de coördinaten van verblijfplaatsen uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hiervan afgeleide gegevens zullen in een volgende versie worden toegevoegd.

4.1 Vergelijking tussen jaren

Een vergelijking van buurten uit deze publicatie met buurten van vorige verslagjaren is niet altijd zonder meer mogelijk. Dit heeft een tweetal redenen. Ten eerste zijn er gemeenten waarvan de afbakening van de wijk- en buurtindeling soms ingrijpend is gewijzigd. Ten tweede kan er bij gelijkblijvende buurtafbakening een omcodering van buurten zijn toegepast.

4.2 Deze versie

Deze publicatie betreft alleen geometrie van de buurt- en wijkindeling met hun naamgeving.
Aan het eind van 2021 worden de eerst gepubliceerde kerncijfers wijken en buurten aan de kaart gekoppeld en gepubliceerd. Daarna vindt jaarlijks publicatie plaats van op later tijdstip gepubliceerde kerncijfers wijken en buurten 2021 aan het eind van de jaren 2022, 2023 en 2024.