Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

Toelichting bij de tabellen

Inleiding

"Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan het CBS gevraagd om de woningmarkt op Bonaire op specifieke onderwerpen beter in kaart te brengen. Reden daarvoor is de invoering van hypotheekgarantie op Bonaire, wat men onder andere door middel van CBS cijfers wil monitoren en evalueren. 

In deze tabellenset worden cijfers over de verslagjaren 2011 tot en met 2020 gepubliceerd."

Populatie

Alle woningtransacties en ingeschreven hypotheekaktes op Bonaire.

Methode en operationalisering

Prijsindex en aantallen verkopen
"De prijsindex voor woningen op Bonaire komt uit een bestaand project wat CBS voor de belastingdienst Caribisch Nederland uitvoert. Er wordt hiervoor een bestand met alle verkochte woningen verkregen van de belastingdienst, aangevuld met diverse woningkenmerken. Dit bestand wordt vervolgens nog uitvoerig gecontroleerd, aangevuld en gekoppeld met extra gegevens over o.a. de ligging ten opzichte van zee en de beschikking over een zwembad.

Het berekenen van de prijsindex gebeurt vervolgens middels hedonische regressie. Hierbij wordt aan de hand van verschillende woningkenmerken een prijsindex berekend, de ligging ten opzichte van zee is bijvoorbeeld één van die kenmerken. Door te corrigeren voor woningkenmerken wordt het mandje van verkochte woningen over de tijd vergelijkbaar gemaakt. Hierdoor worden veranderingen in kwaliteit van de woning zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten bij het meten de van de prijsontwikkeling.

Uit hetzelfde bestand worden de hoeveelheid woningtransacties berekend. Hierbij kan een uitsplitsing gemaakt worden naar woningen boven en onder de 225.000 dollar.

Aantallen Hypotheken
Het aantal afgesloten hypotheken kan berekend worden uit een integraal bestand met daarin alle afgesloten hypotheken op Bonaire. Dit betreft een bestand met alle notariële hypotheekaktes die we van de belastingdienst op Bonaire ontvangen. In dit aktebestand zijn geen bedragen opgenomen. Over de hoogte van de hypotheek valt daarom niets te zeggen.

Bronbestanden

Woningverkopen op Bonaire
De bron voor de cijfers is een integraal bestand met de registratie van alle notariele aktes op Bonaire. Zowel hypotheken en van nieuwbouwwoningen als bestaande woningen, ongeacht of de woning gekocht of verkocht wordt door een particulier, zakelijke partij of anderszins. Voor de berekening van de prijsindex wordt het bestand aangevuld met extra kenmerken door de belastingdienst Bonaire en het CBS.

Opmerkingen bij de tabellen

Gegevens worden verkregen via de Belastingdienst Caribisch Nederland. Primaire verkoopgegevens zoals verkoopdatum en –bedrag zijn afkomstig van het Kadaster op Bonaire. Aanvullende kenmerken van de verkochte woning komen uit de administratie van de Belastingdienst.

Begrippen

Prijsmutatie – Prijsverandering van (een pakket van) goederen of diensten.

Afkortingen

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek
BCN - Belastingdienst Caribisch Nederland