Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

Over deze publicatie

In dit rapport zijn enkele indicatoren beschreven die een beeld geven van de woningmarkt op Bonaire. Zo zijn de prijsindex voor verkochte woningen op Bonaire en het aantal woningtransacties opgenomen in dit rapport. Ook is de totale transactiewaarde op Bonaire opgenomen. Het aantal woningtransacties is uitgebreid met een uitsplitsing voor woningen boven en onder de kostengrens waarbij men in aanmerking komt voor hypotheekgarantie. Een geheel nieuwe indicator in dit rapport is het aantal geregistreerde hypotheken. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar jaarcijfers, kwartaalcijfers en naar het soort hypotheekverstrekker; een bancaire hypotheekverstrekker of de categorie overig. De indicatoren hebben betrekking op de periode 2011-2020.

1. Samenvatting

In 2020 zette de in 2019 gestarte daling van het aantal transacties, transactiewaarde en aantal afgesloten hypotheken verder door. De prijzen van verkochte woningen stegen echter wel. Dit is te zien in de prijsindex voor verkochte woningen, maar ook waren er in 2020 voor het eerst meer woningen boven de grens van 225 duizend dollar verkocht dan onder die grens.

In 2018 werd op alle vlakken een sprong opwaarts gemaakt. Zowel het aantal woningtransacties, het aantal afgesloten hypotheken en de prijsindex stegen. 327 woningen wisselden van eigenaar in dit jaar en de grootste stijging in aantal vond plaats in de wijk Tera Cora. Ook is het aantal woningtransacties in het prijssegment boven de 225 duizend dollar ongeveer 50 procent van het totaal, waar dat in de jaren ervoor onder 40 procent was. Er werden 466 hypotheken afgesloten, waarbij dat er in ieder kwartaal minstens 100 waren. De prijsindex is gestegen naar 133 punten. De combinatie van een hogere prijs en hogere aantallen is ook terug te zien in de transactiewaarde, die meer dan verdubbelde ten opzichte van 2017 naar 111 miljoen dollar.

Voor de jaren 2016 en 2017 geldt dat er wat meer woningtransacties plaatsvonden dan in de jaren daarvoor, ongeveer 210 per jaar. Het aantal afgesloten hypotheken is in deze periode meebewogen naar boven en ook de prijsindex is in 2016 gestegen naar ongeveer 110 en blijft op dit niveau in 2017.

In de periode 2011 tot en met 2015 was het aantal woningtransacties vrij stabiel met zo’n 150 per jaar. De meeste van die transacties vonden plaats in het segment beneden de 225 duizend dollar. Voor het aantal afgesloten hypotheken geldt dat in 2011 en 2012 wat meer hypotheken werden afgesloten dan in de periode 2013-2015. In de periode 2011-2015 was ook de prijsindex vrij constant met een waarde rond en iets boven de 100, met een daling in 2015 naar ongeveer 95.

2. Inleiding

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft, in samenwerking met stichting Nationale Hypotheek Garantie, in februari 2021 hypotheekgarantie op Bonaire ingevoerd. De invoering van hypotheekgarantie op Bonaire betreft een experiment met de duur van 5 jaar, met maximaal 350 garanties. De grens waarbij de woningkoper aanspraak kan maken op de garantie is gezet op 225.000 dollar.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan het CBS gevraagd om de woningmarkt op Bonaire op specifieke onderwerpen beter in kaart te brengen. Het doel is de invoering van hypotheekgarantie te monitoren gedurende enkele jaren.

In dit rapport zijn enkele indicatoren beschreven die een beeld geven van de woningmarkt op Bonaire. Zo zijn de prijsindex voor verkochte woningen op Bonaire en het aantal woningtransacties, die reeds zijn gepubliceerd, opgenomen in dit rapport. Ook is de totale transactiewaarde op Bonaire opgenomen. Het aantal woningtransacties is uitgebreid met een uitsplitsing voor woningen boven en onder de kostengrens waarbij men in aanmerking komt voor hypotheekgarantie. Een geheel nieuwe indicator in dit rapport is het aantal geregistreerde hypotheken. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar jaarcijfers, kwartaalcijfers en naar het soort hypotheekverstrekker; een bancaire hypotheekverstrekker of de categorie overig.

3. Beschrijving van de data en methode

3.1 Prijsindex en aantal transacties

De prijsindex voor woningen op Bonaire, het aantal transacties en de totale transactiewaarde komen uit een bestaande publicatie die het CBS als aanvullende statistische dienstverlening voor de Belastingdienst Caribisch Nederland uitvoert. Het CBS ontvangt hiervoor jaarlijks een bestand met alle woningtransacties  van de Belastingdienst Caribisch Nederland.  Het bestand bevat per transactie een aantal gegevens, zoals de transactiedatum en de transactieprijs, en het bestand is aangevuld met diverse woningkenmerken. Dit bestand wordt uitvoerig door het CBS gecontroleerd en gekoppeld met extra gegevens over o.a. de ligging ten opzichte van zee en de beschikking over een zwembad.

Uit dit basisbestand kan het aantal woningtransacties berekend worden. Er is daarbij een uitsplitsing naar wijk mogelijk. Voor deze monitor is een extra uitsplitsing gemaakt naar woningen boven en onder 225.000 dollar, het bedrag tot waar men aanspraak kan maken op hypotheekgarantie.

Na het verwijderen van uitbijters uit het basisbestand kan de prijsindex berekend worden. Het berekenen van de prijsindex gebeurt vervolgens middels een hedonische regressie. Simpel gezegd wordt bij een hedonische prijsindex aan de hand van verschillende woningkenmerken gecorrigeerd voor verschillen in de kwaliteit van de set verkochte woningen. De locatie van de woning, het woningtype en de ligging ten opzichte van zee zijn enkele van die kenmerken. Door te corrigeren voor woningkenmerken wordt het mandje van woningtransacties over de tijd vergelijkbaar gemaakt. Hierdoor worden veranderingen in kwaliteit van de woning zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten bij het meten de van de prijsontwikkeling.

De gebruikte variant wordt in technische termen ook wel de hedonic double imputation Fisher price index genoemd. Zie voor een volledige beschrijving van de methode ook het Eurostat Handbook on Residental Property Price Indices.

3.2 Hypotheken

Het aantal afgesloten hypotheken wordt berekend op basis van een integraal bestand met daarin alle notariële hypotheekaktes afgesloten op Bonaire. In dit aktebestand zijn geen bedragen opgenomen. Over de hoogte van de hypotheek of bijvoorbeeld loan-to-value valt daarom niets te zeggen. Daarnaast is niet te zien of de hypotheek voor de aankoop van een bestaande of nieuw te bouwen woning is afgesloten. De cijfers zijn bij publicatie definitief, nagekomen hypotheken worden niet meer meegenomen. In de praktijk komt het zelden voor dat een afgesloten hypotheek na de levering van het bestand aan het CBS wordt verwerkt.

Er is een uitsplitsing gemaakt naar het aantal geregistreerde hypotheken per kwartaal en naar het soort hypotheekverstrekker. Voor de uitsplitsing naar kwartaal is gekeken naar de datum waarop de akte bij de notaris gepasseerd is. Indien de verstrekker van de hypotheek een bank betreft, wordt deze informatie meegeleverd. Is dit niet zo dan betreft het een ‘overige’ hypotheekverstrekker. Dit kan bijvoorbeeld een besloten vennootschap zijn die een hypotheek aan een persoon verstrekt.

4. Resultaten

4.1 Aantal woningtransacties op Bonaire

4.1.1 Aantallen per jaar

De eerste vijf jaar van de meting was het aantal woningtransacties op Bonaire redelijk stabiel rond de 150-160. Daarna is een stijgende trend op te merken. In 2016 en 2017 steeg dit tot net boven de 210 woningen. In 2018 was er een forse stijging van het aantal transacties naar bijna 330, waarna weer een daling volgde om in 2020 op 182 transacties uit te komen.

Aantal woningtransacties op Bonaire per jaar
PeriodeAantal woningtransacties
2011155
2012151
2013168
2014156
2015150
2016215
2017214
2018327
2019266
2020182

4.1.2 Aantallen per jaar naar wijk

Als we het beeld van het aantal transacties vertalen naar wijkniveau valt in figuur 4.1.2 op te maken dat de meeste verkopen in de wijken Noord Saliña, Playa en Tera Cora plaatsvinden. Na 2015 nemen vooral de aantallen transacties in de wijken Noord Saliña en Tera Cora toe. Uitschieter is het aantal transacties in Tera Cora in 2018.

Aantal woningtransacties per wijk
PeriodeRinconNikibokoEntrejolNoord SaliñaPlayaTera Cora
201141132443331
201231619344237
2013103121334033
201441624393142
20156715504428
201671622664460
201762230704343
2018422307467130
201941944634987
202072227383256

In figuur 4.1.3 zijn de aantallen weergegeven als aandeel van het totaal aantal transacties op Bonaire. Ook hier valt te zien dat in Rincon, Nikiboko en Entrejol een relatief klein aandeel transacties plaatsvindt en dat dit aandeel redelijk stabiel over de tijd is. Daarnaast is ook in deze figuur te zien dat het aandeel transacties in 2018 in Tera Cora hoog was. Zo’n 40 procent van de transacties vond plaats in Tera Cora. In de jaren daarna is het aandeel van Tera Cora lager, maar nog steeds hoger dan 25 procent.

Aandeel woningtransacties per wijk
PeriodeRinconNikibokoEntrejolNoord SaliñaPlayaTera Cora
201141132443331
201231619344237
2013103121334033
201441624393142
20156715504428
201671622664460
201762230704343
2018422307467130
201941944634987
202072227383256

4.1.3 Aantallen onder en boven de 225 duizend dollar

In figuur 4.1.4 en 4.1.5 zijn het aantal en aandeel woningtransacties weergegeven uitgesplitst naar een categorie onder de 225 duizend USD en een categorie daarboven. Tot en met 2019 werden de meeste woningen verkocht onder de 225 duizend USD. In de eerste jaren zijn er rond de 100 woningen verkocht in die prijsklasse. In de jaren 2016 en 2017 waren dit er iets boven de 130 en in 2018 steeg dit tot 167. In het meest recente jaar dat is gemeten, is het aantal woningen dat boven de 225 dzd dollar is verkocht groter dan het aantal onder die grens.

Het aandeel onder de 225 duizend ten opzichte van het totaal was tot en met 2017 redelijk stabiel. In figuur 4.1.5 is te zien dat dit iets boven de 60 procent schommelde. In 2018 is hier echter een verschuiving te zien. De aandelen van beide categorieën waren ongeveer gelijk. In 2020 is het aandeel boven de grens groter met 55 procent van de verkopen.

Aantal woningtransacties boven en onder de 225 dzd dollar
PeriodeOnder $ 225 000Boven $ 225 000
20119758
20129259
201311256
20149957
20159456
201613184
201713777
2018167160
2019145121
202082100


Aandeel woningtransacties boven en onder de 225 dzd dollar
PeriodeOnder $ 225 000Boven $ 225 000
20119758
20129259
201311256
20149957
20159456
201613184
201713777
2018167160
2019145121
202082100

4.2 Aantal afgesloten hypotheken

4.2.1 Aantal per jaar

Het aantal afgesloten hypotheken per jaar schommelt vanaf 2011 tot en met 2017 tussen de 250 en 350 per jaar. In 2018 steeg het aantal afgesloten hypotheken naar 466, om vervolgens weer wat te dalen in de jaren daarna. Er valt grofweg hetzelfde patroon te ontdekken als bij het aantal woningtransacties. Hoewel het aantal hypotheken in 2011 en 2012 in verhouding wat hoger ligt dan het aantal woningtransacties in dezelfde periode. 

Het aantal afgesloten hypotheken is groter dan het aantal woningtransacties. Een verklaring hiervoor is dat bij de afgesloten hypotheken geen onderscheid gemaakt kan worden tussen het aangaan van een hypotheek voor aankoop van een woning en bijvoorbeeld het tijdens de looptijd oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker.

Aantal afgesloten hypotheken en woningtransacties per jaar
PeriodeAantal afgesloten hypothekenAantal woningtransacties
2011320155
2012344151
2013277168
2014266156
2015248150
2016345215
2017323214
2018466327
2019417266
2020318182

4.2.2 Aantal per kwartaal

In figuur 4.2.2 is een verder uitsplitsing te zien naar het aantal afgesloten hypotheken per kwartaal. In de beginjaren van de meting zijn de afgesloten hypotheken vrij evenredig verdeeld over de kwartalen. Rond 2017 wordt de verdeling grilliger en zijn er kleine uitschieters te zien in het tweede en vierde kwartaal van het jaar.

Aantal afgesloten hypotheken per kwartaal
Periode  Aantal afgesloten hypotheken
20111e kwartaal62
20112e kwartaal86
20113e kwartaal86
20114e kwartaal86
20121e kwartaal91
20122e kwartaal82
20123e kwartaal87
20124e kwartaal84
20131e kwartaal78
20132e kwartaal72
20133e kwartaal65
20134e kwartaal62
20141e kwartaal61
20142e kwartaal70
20143e kwartaal72
20144e kwartaal63
20151e kwartaal48
20152e kwartaal59
20153e kwartaal61
20154e kwartaal80
20161e kwartaal69
20162e kwartaal84
20163e kwartaal100
20164e kwartaal92
20171e kwartaal78
20172e kwartaal90
20173e kwartaal55
20174e kwartaal100
20181e kwartaal118
20182e kwartaal123
20183e kwartaal100
20184e kwartaal125
20191e kwartaal91
20192e kwartaal123
20193e kwartaal91
20194e kwartaal112
20201e kwartaal88
20202e kwartaal78
20203e kwartaal67
20204e kwartaal85

4.2.3 Aantal naar soort hypotheekverstrekker

Bij het grootste deel van de afgesloten hypotheken op Bonaire is de verstrekker een bancaire instelling. Het aantal hypotheken wat niet is afgesloten bij een bank schommelt tussen de 17 in 2011 tot en 39 in 2020.

Aantal afgesloten bancaire en overige hypotheken
PeriodeAantal bancaire hypothekenAantal overige hypotheken
2011 303 17
2012 311 33
2013 250 27
2014 234 32
2015 231 17
2016 326 19
2017 297 26
2018 431 35
2019 385 32
2020 279 39

Als aandeel van het totaal bedraagt het minimale aandeel wat bij banken is afgesloten 88 procent (in 2014). Het maximale aandeel, zoals in figuur 4.2.4 is afgebeeld, is in 2011 en 2016 net geen 95 procent.

Aandeel afgesloten bancaire en overige hypotheken
PeriodeAandeel bancaire hypothekenAandeel overige hypotheken
201194,75,3
201290,49,6
201390,39,7
201488,012,0
201593,16,9
201694,55,5
201792,08,0
201892,57,5
201992,37,7
202087,712,3

4.3 Prijsindicatoren

4.3.1 Prijsindex verkochte woningen

De prijzen van verkochte woningen op Bonaire laten tussen 2011 en 2014 een vrij vlak verloop zien. In 2015 was er sprake van een gedaalde prijsindex, waarna deze in 2016 weer steeg. Deze stijging zette tot en met de meeste recente meting in 2020 door om op een waarde van 148,1 uit te komen.

Prijsindex verkochte woningen Bonaire
PeriodePrijsindex
2011100,0
2012102,7
2013102,3
2014102,2
201595,2
2016110,5
2017109,4
2018133,0
2019135,5
2020148,1

4.3.2 Totale transactiewaarde

In figuur 4.3.2 is de totale transactiewaarde te zien die gepaard ging met de woningtransacties in het betreffende jaar. Het verloop tussen beide reeksen laat eenzelfde beeld zien. De reeks begint in 2011 waarbij de transactiewaarde 37 miljoen dollar bedroeg. Dit schommelde enkele jaren rond dat bedrag, waarna het in 2018 fors steeg naar 111 miljoen dollar. In 2019 en 2020 daalde het bedrag weer om uit te komen op bijna 66 miljoen dollar.

Totale transactiewaarde van verkochte woningen
PeriodeTransactiewaarde (in dzd US dollar)
201137355
201236692
201344283
201440314
201540944
201659245
201752150
2018111107
201980471
202065992

Toelichting bij de tabellen

Inleiding

"Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan het CBS gevraagd om de woningmarkt op Bonaire op specifieke onderwerpen beter in kaart te brengen. Reden daarvoor is de invoering van hypotheekgarantie op Bonaire, wat men onder andere door middel van CBS cijfers wil monitoren en evalueren. 

In deze tabellenset worden cijfers over de verslagjaren 2011 tot en met 2020 gepubliceerd."

Populatie

Alle woningtransacties en ingeschreven hypotheekaktes op Bonaire.

Methode en operationalisering

Prijsindex en aantallen verkopen
"De prijsindex voor woningen op Bonaire komt uit een bestaand project wat CBS voor de belastingdienst Caribisch Nederland uitvoert. Er wordt hiervoor een bestand met alle verkochte woningen verkregen van de belastingdienst, aangevuld met diverse woningkenmerken. Dit bestand wordt vervolgens nog uitvoerig gecontroleerd, aangevuld en gekoppeld met extra gegevens over o.a. de ligging ten opzichte van zee en de beschikking over een zwembad.

Het berekenen van de prijsindex gebeurt vervolgens middels hedonische regressie. Hierbij wordt aan de hand van verschillende woningkenmerken een prijsindex berekend, de ligging ten opzichte van zee is bijvoorbeeld één van die kenmerken. Door te corrigeren voor woningkenmerken wordt het mandje van verkochte woningen over de tijd vergelijkbaar gemaakt. Hierdoor worden veranderingen in kwaliteit van de woning zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten bij het meten de van de prijsontwikkeling.

Uit hetzelfde bestand worden de hoeveelheid woningtransacties berekend. Hierbij kan een uitsplitsing gemaakt worden naar woningen boven en onder de 225.000 dollar.

Aantallen Hypotheken
Het aantal afgesloten hypotheken kan berekend worden uit een integraal bestand met daarin alle afgesloten hypotheken op Bonaire. Dit betreft een bestand met alle notariële hypotheekaktes die we van de belastingdienst op Bonaire ontvangen. In dit aktebestand zijn geen bedragen opgenomen. Over de hoogte van de hypotheek valt daarom niets te zeggen.

Bronbestanden

Woningverkopen op Bonaire
De bron voor de cijfers is een integraal bestand met de registratie van alle notariele aktes op Bonaire. Zowel hypotheken en van nieuwbouwwoningen als bestaande woningen, ongeacht of de woning gekocht of verkocht wordt door een particulier, zakelijke partij of anderszins. Voor de berekening van de prijsindex wordt het bestand aangevuld met extra kenmerken door de belastingdienst Bonaire en het CBS.

Opmerkingen bij de tabellen

Gegevens worden verkregen via de Belastingdienst Caribisch Nederland. Primaire verkoopgegevens zoals verkoopdatum en –bedrag zijn afkomstig van het Kadaster op Bonaire. Aanvullende kenmerken van de verkochte woning komen uit de administratie van de Belastingdienst.

Begrippen

Prijsmutatie – Prijsverandering van (een pakket van) goederen of diensten.

Afkortingen

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek
BCN - Belastingdienst Caribisch Nederland

Tabellen

1 Prijsindex, aantallen verkopen en totale verkoopwaarde van woningen op Bonaire, 2011- 2020
PrijzenAantallen verkochte woningenVerkoopwaarde
PrijsindexPrijsmutatie (jaar-op-jaar)AantallenMutatie (jaar-op-jaar)Onder $ 225.000Mutatie (jaar-op-jaar)Boven $ 225.000Mutatie (jaar-op-jaar)x 1.000 dollar
Periode
2011100,0 15597 5837 355
2012102,72,7% 151-2,6%92-5,2% 591,7%36 692
2013102,3-0,4% 16811,3%11221,7% 56-5,1%44 283
2014102,20,0% 156-7,1%99-11,6% 571,8%40 314
201595,2-6,8% 150-3,8%94-5,1% 56-1,8%40 944
2016110,516,1% 21543,3%13139,4% 8450,0%59 245
2017109,4-1,1% 214-0,5%1374,6% 77-8,3%52 150
2018133,021,6% 32752,8%16721,9% 160107,8%111 107
2019135,51,9% 266-18,7%145-13,2% 121-24,4%80 471
2020148,19,3% 182-31,6%82-43,5% 100-17,4%65 992
Bron: CBS.

2 Aantallen verkopen van woningen op Bonaire per wijk, 2011-2020
Totaal aantalaantal per wijk
EntrejolNikibokoNoord SaliñaPlayaRinconTera Cora
Periode
201115532114433431
201215119163442337
2013168213133401033
201415624163931442
20151501575044628
201621522166644760
201721430227043643
2018327302274674130
201926644196349487
202018227223832756
Bron: CBS.

3 Aantal afgesloten hypotheken op Bonaire per jaar, 2011-2020
Afgesloten hypotheken
AantalMutatie (jaar-op-jaar)
Periode
2011 320
2012 3447,5%
2013 277-19,5%
2014 266-4,0%
2015 248-6,8%
2016 34539,1%
2017 323-6,4%
2018 46644,3%
2019 417-10,5%
2020 318-23,7%
Bron: CBS.

4 Aantal afgesloten hypotheken op Bonaire per jaar naar soort verstrekker, 2011-2020
Afgesloten hypotheken
Aantal bancaire hypothekenMutatie (jaar-op-jaar)Aantal overige hypothekenMutatie (jaar-op-jaar)
Periode
2011 303 17
2012 3112,6% 3394,1%
2013 250-19,6% 27-18,2%
2014 234-6,4% 3218,5%
2015 231-1,3% 17-46,9%
2016 32641,1% 1911,8%
2017 297-8,9% 2636,8%
2018 43145,1% 3534,6%
2019 385-10,7% 32-8,6%
2020 279-27,5% 3921,9%
Bron: CBS.

5 Aantal afgesloten hypotheken op Bonaire per kwartaal, 2011-2020
Afgesloten hypotheken
AantalMutatie (jaar-op-jaar)Mutatie (kwartaal-op-kwartaal)
Periode
20111e kwartaal 62
20112e kwartaal 8638,7%
20113e kwartaal 860,0%
20114e kwartaal 860,0%
20121e kwartaal 9146,8%5,8%
20122e kwartaal 82-4,7%-9,9%
20123e kwartaal 871,2%6,1%
20124e kwartaal 84-2,3%-3,4%
20131e kwartaal 78-14,3%-7,1%
20132e kwartaal 72-12,2%-7,7%
20133e kwartaal 65-25,3%-9,7%
20134e kwartaal 62-26,2%-4,6%
20141e kwartaal 61-21,8%-1,6%
20142e kwartaal 70-2,8%14,8%
20143e kwartaal 7210,8%2,9%
20144e kwartaal 631,6%-12,5%
20151e kwartaal 48-21,3%-23,8%
20152e kwartaal 59-15,7%22,9%
20153e kwartaal 61-15,3%3,4%
20154e kwartaal 8027,0%31,1%
20161e kwartaal 6943,8%-13,8%
20162e kwartaal 8442,4%21,7%
20163e kwartaal 10063,9%19,0%
20164e kwartaal 9215,0%-8,0%
20171e kwartaal 7813,0%-15,2%
20172e kwartaal 907,1%15,4%
20173e kwartaal 55-45,0%-38,9%
20174e kwartaal 1008,7%81,8%
20181e kwartaal 11851,3%18,0%
20182e kwartaal 12336,7%4,2%
20183e kwartaal 10081,8%-18,7%
20184e kwartaal 12525,0%25,0%
20191e kwartaal 91-22,9%-27,2%
20192e kwartaal 1230,0%35,2%
20193e kwartaal 91-9,0%-26,0%
20194e kwartaal 112-10,4%23,1%
20201e kwartaal 88-3,3%-21,4%
20202e kwartaal 78-36,6%-11,4%
20203e kwartaal 67-26,4%-14,1%
20204e kwartaal 85-24,1%26,9%
Bron: CBS.