Auteur: Sebastiaan Looijen, Jaap Walhout, Jochem Zweerink

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021

Over deze publicatie

Voor het herziene onderwijsachterstandenbeleid maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld. Om deze indicator actueel te kunnen houden, wil OCW de indicator jaarlijks evalueren. Daartoe hebben we verschillende analyses uitgevoerd voor de schooljaren 2016/’17 tot met 2020/’21. Als eindconclusie kunnen we stellen dat – op basis van de onderzochte schooljaren – het model van de onderwijsachterstandenindicator ieder jaar tot vergelijkbare uitkomsten leidt.

1. Inleiding

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs en het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid herzien. In het nieuwe beleid maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld1). Met deze indicator wordt voor alle peuters van tweeëneenhalf tot vier jaar en alle basisschoolleerlingen een onderwijsscore berekend. Conform de Besluiten2) worden deze onderwijsscores geaggregeerd tot achterstandsscores per school en per gemeente. Zij drukken de verwachte onderwijsachterstandsproblematiek op scholen en in gemeenten uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over de scholen en gemeenten verdeelt3). In 2019 was dit beleid voor het eerst van kracht.

De hoogte van de onderwijsscore wordt bepaald door omgevingskenmerken van de peuters en leerlingen: het opleidingsniveau van de vader, opleidingsniveau van de moeder, verblijfsduur van de moeder in Nederland, land van herkomst van de ouders, of ouders in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) zitten en het gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school. Deze kenmerken zijn voor veel, maar niet voor alle leerlingen bekend. Afhankelijk van de informatie die wel bekend is, zijn de ontbrekende waardes op verschillende manieren geïmputeerd. Figuur 1.1.1 geeft een schematisch overzicht van de modelvariabelen van de onderwijsachterstandenindicator en hun bijdrage aan de onderwijsscore.

Bij de ontwikkeling van de indicator is gebruik gemaakt van twee typen toetsgegevens: de eindtoetsscores van de Centrale Eindtoets (CET; in het dagelijks taalgebruik wordt dit ook wel de Cito-toets genoemd) en de scores op de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) als maat voor intelligentie. De NSCCT-scores zijn verkregen uit het Cohort Onderzoek Onderwijs Loopbanen (COOL5-18). De meest recente gegevens die daarbij zijn gebruikt, hebben betrekking op het schooljaar 2013/’14. In dat jaar namen de leerlingen uit groep 5 uit het COOL-cohort van 2010/’11 deel aan de eindtoets van de basisschool. Verder zijn ook  de NSCCT-scores uit het COOL-cohort van 2007/’08 gebruikt. De ontwikkeling en de toepassing van de indicator komt steeds verder uit elkaar te liggen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de samenstelling van de populatie waarop de indicator wordt toegepast verandert, wat gevolgen kan hebben voor de werking van de indicator.

Om de onderwijsachterstandenindicator actueel te houden, wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de indicator periodiek evalueren. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen mee worden genomen in de indicator. Als input voor deze periodieke evaluatie is het wenselijk om jaarlijks de werking van de indicator te monitoren. Dit rapport is de derde jaarlijkse monitor die wordt gepubliceerd4).

Dit rapport beschrijft de opzet en de uitkomsten van de eerste jaarlijkse monitor. In paragraaf 2 worden de gebruikte data en methoden uiteengezet. Paragraaf 3 behandelt de resultaten van de frequentieanalyses en paragraaf 4 beschrijft de resultaten van de correlatie en regressieanalyses. Het rapport wordt in paragraaf 5 afgesloten met een samenvatting en conclusies.

010101010101 Modelvariabelen en de mate waarin deze bijdragen aan de onderwijsscore

1) Over het eerdere onderzoek zijn vier rapporten verschenen, het eerste methoderapport, tweede methoderapport, derde methoderapport, vierde methoderapport en een samenvattend rapport.
2) Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs (Staatsblad 2018, 334), en Besluit van 27 augustus 2018, houdende regels met betrekking tot specifieke uitkeringen ten behoeve van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) (Staatsblad 2018, 315).
3) De achterstandsscore wordt per school berekend, scholen worden bekostigd via hun schoolbestuur.
4) Eerder verschenen de eerste en tweede jaarlijkse monitor.

2. Data en methoden

2.1 Selectie en afbakening onderzoeksdata

Voor het uitvoeren van deze jaarlijkse monitor is een onderzoeksbestand samengesteld met daarin de gegevens van de kinderen die in de schooljaren 2016/’17 tot en met 2020/’21 aan de eindtoets van de basisschool hebben deelgenomen (zie tabel 2.1.1 voor het aantal kinderen naar eindtoetsaanbieder en schooljaar)5). Van deze kinderen zijn de gegevens, zoals die in de analysebestanden van de onderwijsachterstandenindicator zijn opgeslagen, gekoppeld aan de eindtoetsgegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS. De eindtoetsgegevens bestaan uit de eindtoetsscore, de aanbieder van de eindtoets en het uit de eindtoets voortvloeiende eindtoetsadvies. De keuze voor de eindtoetsscore is noodzakelijk omdat deze variabele is gebruikt als afhankelijke variabele bij de ontwikkeling van de indicator.

De onderwijsachterstandenindicator is oorspronkelijk ontwikkeld met behulp van de CET. Sinds de ontwikkeling van de onderwijsachterstandenindicator is het aandeel van deze eindtoets sterk gedaald. Om die reden is de variabele waarin de aanbieder van de eindtoets is vastgelegd, meegenomen in het onderzoeksbestand. Hierdoor kan ook worden bekeken hoe goed de indicator werkt voor leerlingen van scholen die een andere eindtoets gebruiken dan degene waar de indicator mee is ontwikkeld.

Omdat in principe verwacht mag worden dat de eindtoets, ongeacht de aanbieder, tot een vergelijkbaar advies voor het te volgen voortgezet onderwijs komt, is ook het eindtoetsadvies opgenomen in het onderzoeksbestand. Hierdoor wordt het ook mogelijk om de uitkomsten van de eindtoets over de gehele onderzoekspopulatie te vergelijken; ongeacht aan welke eindtoets de basisschoolleerlingen hebben deelgenomen.

De kinderen in de onderzoekspopulatie die voorkomen in de registraties van het COA en de IND, zijn uitgesloten van de analyses. De reden hiervoor is dat deze kinderen – ongeacht hun achtergrondkenmerken – allen dezelfde onderwijsscore krijgen toegewezen6). Doordat er voor deze kinderen geen verband is tussen hun achtergrondkenmerken en hun onderwijsscore, zou het opnemen van deze kinderen tot vertekening leiden van de uitkomsten van de analyses.

2.1.1 Aantal leerlingen naar eindtoetsaanbieder en schooljaar
Eindtoetsaanbieder2016/'172017/'182018/'192020/'21
CET116 436100 50385 38480 284
IEP42 33046 71451 45857 050
ROUTE 815 53720 00924 00623 334
DIA 3902 3735 3016 517
AMN 5281 1562 4503 258
Cesan 144

2.2 Gebruikte methoden

Om de werking van de onderwijsachterstandenindicator te kunnen monitoren, maken we gebruik van een drietal analyses: frequentieanalyses, correlatieanalyses en regressieanalyses.

Bij de frequentieanalyses bekijken we in hoeverre de frequentieverdelingen over de jaren heen dezelfde patronen blijven volgen. Hiertoe splitsen we de frequentieverdelingen uit naar doelvariabelen (eindtoetsadvies en aanbieder eindtoets), de modelvariabelen die worden gebruikt bij de berekening van onderwijsscores en de soort imputatie (imputatie opleidingsniveau ouders en directe imputatie onderwijsscore). Bij de uitsplitsing naar de doelvariabelen kijken we alleen naar de drie grootste aanbieders van de eindtoets: CET, IEP en ROUTE 8. Vanwege de lage aantallen deelnemers nemen we DIA, AMN en Cesan niet mee in de analyses. We kijken bij deze analyse naar de frequentiedichtheid omdat dit een relatieve maatstaf is. Hierdoor kunnen we groepen van verschillende grootte makkelijker met elkaar vergelijken.

Om het verband tussen de onderwijsscore en de eindtoetsscore te onderzoeken, voeren we een correlatieanalyse uit. Om een beeld te krijgen van de samenhang tussen de onderwijsscore en de eindtoetsscore kijken we naar de correlatiecoëfficiënt (r). In aanvulling op de correlatieanalyse onderzoeken we met behulp van regressieanalyse welk deel van de variantie in de eindtoetsscore met de onderwijsscore kan worden verklaard. Hierbij kijken wij alleen naar de leerlingen die de CET als eindtoets hebben gemaakt omdat de onderwijsachterstandenindicator hiermee is ontwikkeld.

Bij de regressieanalyse maken we gebruik van een stapsgewijze aanpak. Vanuit een startmodel, met alleen de onderwijsscore als onafhankelijke variabele (ook wel voorspeller genoemd) en de eindtoetsscore als afhankelijke variabele, kijken we in hoeverre het toevoegen van variabelen met betrekking tot de beschikbaarheid van gegevens tot een beter model leidt. Daarvoor hebben we een drietal deelpopulatievariabelen gedefinieerd. Deelpopulatie 1 geeft aan in hoeverre het opleidingsniveau van de ouders bekend is. De verschillende categorieën voor deze variabele zijn weergegeven in tabel 2.2.1. Deelpopulatie 2 is een dichotome variabele die aangeeft of de onderwijsscore direct is berekend of is geïmputeerd. Deelpopulatie 3 is een combinatie van deelpopulatie 1 en deelpopulatie 2. De verschillende categorieën voor deze variabele zijn weergegeven in tabel 2.2.2.

2.2.1 Deelpopulatie 1
DeelpopulatieBeschrijving
AHet hoogste opleidingsniveau van beide ouders is niet bekend
BHet hoogste opleidingsniveau is bekend voor de moeder maar niet voor de vader
CHet hoogste opleidingsniveau is bekend voor de vader maar niet voor de moeder
DHet hoogste opleidingsniveau van beide ouders is bekend

2.2.2 Deelpopulatie 3
DeelpopulatieBeschrijving
A1Het hoogste opleidingsniveau van beide ouders is niet bekend en de onderwijsscore is geïmputeerd
A0Het hoogste opleidingsniveau van beide ouders is niet bekend en de onderwijsscore is direct bepaald (niet geïmputeerd)
B1Het hoogste opleidingsniveau is bekend voor de moeder maar niet voor de vader en de onderwijsscore is geïmputeerd
B0Het hoogste opleidingsniveau is bekend voor de moeder maar niet voor de vader en de onderwijsscore is direct bepaald (niet geïmputeerd)
C1Het hoogste opleidingsniveau is bekend voor de vader maar niet voor de moeder en de onderwijsscore is geïmputeerd
C0Het hoogste opleidingsniveau is bekend voor de vader maar niet voor de moeder en de onderwijsscore is direct bepaald (niet geïmputeerd)
D0Het hoogste opleidingsniveau van beide ouders is bekend en de onderwijsscore is direct bepaald (niet geïmputeerd)

Om te beoordelen of het toevoegen van een variabele tot een beter model leidt voor wat betreft de verklaarde variantie, kijken we in eerste instantie naar de aangepaste r². Omdat deze maatstaf gevoelig is voor het aantal variabelen in een model, vergelijken we de verschillende modellen ook op basis van het Akaike Information Criterium (AIC). Deze maatstaf corrigeert voor het aantal parameters in een model.

5) In het schooljaar 2019/’20 is geen eindtoets afgenomen. Eindtoetsscores voor dit schooljaar zijn dan ook niet in de analyses meegenomen. De leerlinggegevens voor dit schooljaar nemen we wel mee in de analyses van paragraaf 3. We nemen hierbij alleen gegevens mee voor leerlingen die in het schooljaar 2019/’20 een leerkrachtadvies hebben gekregen, zodat de selectie van meegenomen leerlingen voor dit schooljaar zo vergelijkbaar mogelijk is met die voor de andere schooljaren waarin alleen leerlingen met een eindtoetsscore worden meegenomen.  
6) Een uitgebreide uitleg hierover is te vinden in het vierde methoderapport.

3. Resultaten frequentieanalyses

In deze paragraaf bekijken we de frequentiedichtheid van de onderwijsscores uitgesplitst naar eindtoetsadvies en eindtoetsaanbieder en de verschillende modelvariabelen van de onderwijsachterstandenindicator. Daarnaast beoordelen we de frequentiedichtheid van de onderwijsscores naar de verschillende methoden van imputatie.

3.1 Onderwijsscores per schooljaar naar eindtoetsadvies en eindtoetsaanbieder

De figuren 3.1.1 tot en met 3.1.15 geven de frequentiedichtheid weer van de onderwijsscores per eindtoetsadvies en eindtoetsaanbieder uitgesplitst naar schooljaar. Vanaf het schooljaar 2018/’19 hanteert elke eindtoets dezelfde indeling van mogelijke toetsadviezen. Met uitzondering van het vwo-advies betreft dit altijd gecombineerde adviezen. In deze paragraaf beschouwen we enkel toetsadviezen die in de sinds het schooljaar 2018/’19 gebruikte indeling zijn opgenomen, zodat we voor deze toetsadviezen de frequentiedichtheden tussen jaren met elkaar kunnen vergelijken7). Door het verschil in indeling van toetsadviezen vóór het schooljaar 2018/’19 ten opzichte van die daarna, is de vergelijking van frequentiedichtheden voor toetsadviezen tussen deze perioden niet zuiver. Daardoor zijn de figuren voor toetsadviezen vóór 2018/’19 op veel minder onderwijsscores gebaseerd dan die daarna.

De verwachting is dat kinderen met een lagere onderwijsscore gemiddeld een lager eindtoetsadvies hebben en dat kinderen met een hogere onderwijsscore gemiddeld een hoger eindtoetsadvies hebben. Daarnaast is de verwachting dat de verdeling stabiel is over de schooljaren en de verschillende type eindtoetsaanbieders heen.

De figuren 3.1.1 tot en met 3.1.15 laten zien dat de piek in de frequentiedichtheid stapsgewijs verschuift van links naar rechts met het stijgen van het eindtoetsadvies. Verder zien we dat het beeld ook stabiel is over de verschillende schooljaren. Dit is conform de verwachting. Daarnaast kunnen we uit deze figuren aflezen dat de frequentiedichtheden voor de drie grootste toetsaanbieders een vergelijkbaar beeld laten zien.

3.1.1 Onderwijsscores per schooljaar voor CET eindtoets en vmbo-b/k eindtoetsadvies
"Onderwijsscore"2016/'17 (Dichtheid)2017/'18 (Dichtheid)2018/'19 (Dichtheid)2020/'21 (Dichtheid)
5240,000390,000160,000260,00047
524,037180,000410,000160,000280,00049
524,074360,000430,000180,000295e-04
524,111550,000450,000190,000310,00052
524,148730,000472e-040,000330,00053
524,185910,000490,000210,000350,00054
524,223090,000510,000230,000370,00055
524,260270,000520,000240,000390,00056
524,297460,000540,000260,000410,00057
524,334640,000550,000280,000430,00057
524,371820,000560,000290,000450,00058
524,4090,000570,000310,000480,00059
524,446180,000580,000335e-040,00059
524,483370,000590,000350,000536e-04
524,520556e-040,000370,000550,00061
524,557730,000614e-040,000580,00062
524,594910,000620,000420,000610,00063
524,632090,000630,000450,000640,00064
524,669280,000640,000480,000680,00065
524,706460,000650,000510,000710,00067
524,743640,000670,000540,000740,00068
524,780820,000680,000570,000787e-04
524,8187e-040,000610,000820,00073
524,855190,000720,000650,000860,00075
524,892370,000747e-049e-040,00078
524,929550,000770,000750,000950,00081
524,966730,000810,000810,0010,00084
525,003910,000840,000870,001050,00088
525,04110,000880,000940,00110,00093
525,078280,000930,001020,001160,00097
525,115460,000990,00110,001220,00102
525,152640,001050,001190,001280,00108
525,189820,001120,001290,001350,00114
525,227010,001190,00140,001430,00121
525,264190,001280,001520,001510,00129
525,301370,001370,001650,00160,00137
525,338550,001480,001790,001690,00147
525,375730,001590,001940,001790,00157
525,412920,001710,002110,00190,00168
525,45010,001850,002280,002020,00181
525,487280,001990,002470,002150,00195
525,524460,002150,002670,002280,0021
525,561640,002310,002880,002430,00226
525,598830,002490,003110,002590,00244
525,636010,002690,003350,002770,00264
525,673190,002890,00360,002960,00285
525,710370,003110,003860,003160,00308
525,747550,003340,004140,003390,00333
525,784740,003580,004430,003630,00359
525,821920,003830,004730,003890,00387
525,85910,00410,005040,004170,00418
525,896280,004390,005370,004480,00451
525,933460,004690,00570,004810,00485
525,970650,0050,006050,005170,00522
526,007830,005320,006410,005550,00561
526,045010,005660,006780,005960,00602
526,082190,006020,007160,00640,00645
526,119370,006390,007540,006870,0069
526,156560,006780,007940,007360,00737
526,193740,007180,008340,007890,00786
526,230920,00760,008750,008440,00837
526,26810,008030,009160,009010,0089
526,305280,008470,009580,009610,00944
526,342470,008930,010,010230,01
526,379650,00940,010420,010860,01058
526,416830,009890,010840,011520,01116
526,454010,010380,011260,012180,01176
526,491190,010880,011670,012860,01236
526,528380,01140,012090,013540,01297
526,565560,011920,01250,014220,01358
526,602740,012450,01290,014910,01419
526,639920,012980,01330,01560,0148
526,67710,013520,01370,016280,01542
526,714290,014070,014090,016960,01603
526,751470,014620,014490,017640,01663
526,788650,015170,014880,018310,01723
526,825830,015740,015270,018980,01783
526,863010,01630,015670,019650,01842
526,90020,016880,016080,020320,01901
526,937380,017460,016490,020990,0196
526,974560,018050,016920,021660,02018
527,011740,018640,017360,022350,02076
527,048920,019260,017820,023050,02135
527,086110,019880,01830,023760,02193
527,123290,020520,018820,02450,02253
527,160470,021170,019360,025260,02313
527,197650,021850,019930,026050,02374
527,234830,022540,020540,026870,02437
527,272020,023250,021180,027720,02501
527,30920,023990,021860,028610,02567
527,346380,024740,022590,029540,02635
527,383560,025520,023350,03050,02705
527,420740,026320,024150,031490,02777
527,457930,027140,024990,032520,02852
527,495110,027980,025850,033570,02929
527,532290,028840,026760,034660,03008
527,569470,029720,02770,035760,03089
527,606650,030610,028660,036890,03172
527,643840,031510,029640,038020,03257
527,681020,032420,030630,039160,03344
527,71820,033330,031640,040310,03432
527,755380,034240,032660,041440,03522
527,792560,035150,033670,042570,03612
527,829750,036050,034690,043670,03703
527,866930,036940,035690,044750,03794
527,904110,037820,036680,045810,03885
527,941290,038680,037650,046830,03976
527,978470,039530,03860,047820,04067
528,015660,040350,039520,048770,04156
528,052840,041140,040420,049670,04245
528,090020,041910,041280,050540,04333
528,12720,042660,042120,051370,04421
528,164380,043380,042920,052160,04507
528,201570,044080,043690,052910,04591
528,238750,044750,044420,053620,04675
528,275930,045390,045110,05430,04758
528,313110,046020,045780,054950,04841
528,350290,046620,046410,055580,04923
528,387480,04720,047020,056190,05004
528,424660,047760,04760,056780,05085
528,461840,04830,048150,057350,05166
528,499020,048830,048670,057910,05246
528,53620,049350,049180,058470,05327
528,573390,049850,049660,059030,05408
528,610570,050340,050130,059580,0549
528,647750,050830,050580,060140,05571
528,684930,05130,051010,060710,05653
528,722110,051770,051430,061290,05735
528,75930,052220,051850,061870,05817
528,796480,052670,052250,062470,05899
528,833660,053110,052650,063080,05981
528,870840,053550,053050,063690,06063
528,908020,053970,053440,064330,06143
528,945210,054390,053840,064970,06223
528,982390,054790,054240,065630,06303
529,019570,055190,054650,06630,0638
529,056750,055580,055070,066970,06457
529,093930,055950,05550,067660,06532
529,131120,056330,055950,068370,06605
529,16830,056690,056430,069080,06676
529,205480,057050,056930,069810,06746
529,242660,05740,057450,070550,06814
529,279840,057760,058010,07130,0688
529,317030,058110,05860,072070,06945
529,354210,058480,059220,072850,07008
529,391390,058850,059890,073650,0707
529,428570,059240,060590,074460,07131
529,465750,059640,061340,075290,07191
529,502940,060070,062130,076140,07251
529,540120,060530,062950,077010,07311
529,57730,061010,063810,077890,07371
529,614480,061530,064710,07880,07431
529,651660,062080,065650,079720,07492
529,688850,062680,06660,080650,07554
529,726030,063310,067580,081590,07616
529,763210,063980,068570,082540,07679
529,800390,064690,069570,083490,07743
529,837570,065430,070580,084450,07808
529,874760,066210,071570,085390,07873
529,911940,067010,072540,086310,07938
529,949120,067840,073490,087220,08003
529,98630,068690,074410,08810,08068
530,023480,069540,075290,088950,08132
530,060670,07040,076110,089750,08193
530,097850,071250,076870,09050,08253
530,135030,072090,077570,091190,08311
530,172210,07290,078190,091820,08365
530,209390,073680,078740,092390,08417
530,246580,074410,079210,092880,08464
530,283760,075110,07960,09330,08507
530,320940,075750,079890,093630,08545
530,358120,076330,080090,093870,08579
530,39530,076840,080220,094040,08608
530,432490,077280,080270,094130,08632
530,469670,077640,080240,094130,08652
530,506850,077940,080140,094070,08667
530,544030,078180,079980,093910,08679
530,581210,078350,079760,09370,08687
530,61840,078450,079510,093430,08693
530,655580,07850,079220,093110,08697
530,692760,07850,078920,092750,087
530,729940,078470,078610,092360,08703
530,767120,078420,078320,091950,08707
530,804310,078350,078050,091530,08714
530,841490,078290,077820,091130,08724
530,878670,078250,077630,090740,08738
530,915850,078240,077510,090380,08758
530,953030,078280,077460,090070,08784
530,990220,078380,077510,089820,08819
531,02740,078550,077650,089640,08862
531,064580,07880,07790,089540,08913
531,101760,079140,078250,089520,08974
531,138940,079610,07870,089590,09044
531,176130,080180,079260,089750,09124
531,213310,080860,079950,090030,09215
531,250490,081650,080740,090410,09314
531,287670,082550,081640,09090,09422
531,324850,083550,082620,091470,09537
531,362040,084660,083680,092140,09658
531,399220,085860,084820,092890,09784
531,43640,087130,086020,093710,09915
531,473580,088460,087270,094610,10047
531,510760,089830,088550,095560,10179
531,547950,091230,089840,096550,1031
531,585130,092650,091140,097560,10437
531,622310,094060,092430,098580,10561
531,659490,095450,09370,09960,10677
531,696670,096810,094930,100610,10784
531,733860,098110,096110,101580,10883
531,771040,099370,097240,102510,10971
531,808220,100550,098310,10340,11049
531,84540,101660,099320,104230,11116
531,882580,102680,100270,104990,1117
531,919770,103630,101140,105680,11211
531,956950,104510,101940,106290,11242
531,994130,105310,102690,106840,11261
532,031310,106060,103390,107320,11271
532,068490,106740,104040,107730,11273
532,105680,107380,104660,108090,11267
532,142860,107990,105250,108390,11254
532,180040,108580,105820,108650,11237
532,217220,109180,10640,108880,11218
532,25440,109780,106990,109090,11198
532,291590,110410,10760,109290,11179
532,328770,111080,108240,10950,11162
532,365950,111810,108930,109720,11149
532,403130,11260,109680,109980,11143
532,440310,113460,110490,110270,11144
532,47750,114390,111370,110610,11153
532,514680,115420,112320,111010,1117
532,551860,116530,113360,111480,11196
532,589040,117740,114470,112010,11234
532,626220,119040,115680,112630,11282
532,663410,120420,116960,113320,11341
532,700590,121870,118310,114090,11408
532,737770,123380,119720,114920,11484
532,774950,124960,121190,115820,11568
532,812130,126580,12270,116780,11658
532,849320,128240,124250,117810,11755
532,88650,12990,125820,118870,11855
532,923680,131560,127390,119970,11956
532,960860,133210,128950,121080,12058
532,998040,134820,130480,12220,12157
533,035230,136370,131970,123320,12254
533,072410,137850,133390,124420,12343
533,109590,139250,134730,125480,12425
533,146770,140540,135980,126490,12498
533,183950,141730,137120,127440,12561
533,221140,14280,138160,128330,12612
533,258320,143750,139070,129140,12651
533,29550,144520,139830,129850,12674
533,332680,145160,140440,130460,12683
533,369860,145660,140910,130970,12678
533,407050,146010,141240,131370,1266
533,444230,146230,141420,131670,12628
533,481410,146310,141480,131870,12584
533,518590,146230,141380,131950,12527
533,555770,146030,141140,131910,12458
533,592950,14570,140790,131780,1238
533,630140,145270,140340,131560,12296
533,667320,144750,139790,131250,12205
533,70450,144130,139150,130870,1211
533,741680,143440,138440,130410,12013
533,778860,142670,137660,129880,11914
533,816050,141850,136840,12930,11817
533,853230,140990,135980,128690,11723
533,890410,140090,135110,128040,11632
533,927590,139170,134220,127370,11546
533,964770,138240,133320,126680,11465
534,001960,137290,132440,125980,11393
534,039140,136350,131560,125280,11328
534,076320,13540,13070,124580,1127
534,11350,134460,129860,123880,11219
534,150680,133520,129040,123190,11174
534,187870,132590,128230,12250,11136
534,225050,131650,127430,121810,11104
534,262230,130710,126640,121120,11075
534,299410,129750,125850,120410,11049
534,336590,128780,125050,119690,11024
534,373780,127780,124230,118930,10999
534,410960,126740,123390,118140,10971
534,448140,125660,12250,117290,10939
534,485320,124520,121560,116380,10901
534,52250,123310,120550,115390,10855
534,559690,122030,119480,114320,108
534,596870,120680,118330,113160,10734
534,634050,119240,11710,11190,10658
534,671230,117720,115770,110530,10569
534,708410,116110,114340,109040,10465
534,74560,114410,112830,107440,10348
534,782780,112620,111230,105740,10219
534,819960,110770,109550,103940,10077
534,857140,108850,107790,102050,09924
534,894320,106880,105970,100070,09761
534,931510,104870,10410,098020,09586
534,968690,102840,102190,095920,09405
535,005870,10080,100260,093790,09219
535,043050,098780,098340,091650,0903
535,080230,096790,096430,089510,08841
535,117420,094840,094550,08740,08652
535,15460,092960,092730,085350,08467
535,191780,091160,090990,083370,0829
535,228960,089470,089330,081480,0812
535,266140,087890,087770,07970,07961
535,303330,086430,086320,078030,07813
535,340510,08510,084990,076480,07678
535,377690,08390,083810,075110,07558
535,414870,082830,082770,073890,07455
535,452050,081930,081870,072810,07368
535,489240,081160,081090,071870,07296
535,526420,080520,080450,071080,07239
535,56360,079990,079930,070430,07197
535,600780,079580,079540,069930,0717
535,637960,079270,079260,069540,07157
535,675150,079050,079070,069260,07156
535,712330,078910,078950,069060,07164
535,749510,078820,078890,068930,0718
535,786690,078780,078880,068850,07202
535,823870,078750,078890,068820,07229
535,861060,078740,078920,06880,07259
535,898240,078720,078930,068780,0729
535,935420,078680,078920,068750,07318
535,97260,07860,078870,068690,07345
536,009780,078470,078780,06860,07366
536,046970,078290,078630,068450,07383
536,084150,078050,078390,068240,07391
536,121330,077740,078080,067970,07392
536,158510,077350,077690,067630,07384
536,195690,076880,077220,067220,07368
536,232880,076330,076670,066760,07343
536,270060,075710,076040,066220,07309
536,307240,075030,075320,065620,07267
536,344420,074270,074540,064970,07215
536,38160,073470,073690,064290,07157
536,418790,07260,07280,063560,07092
536,455970,071690,071860,062820,07022
536,493150,070750,070890,062060,06948
536,530330,069790,069890,061290,0687
536,567510,068820,068890,060540,0679
536,60470,067850,067890,05980,06709
536,641880,066880,066890,059080,06628
536,679060,065930,065920,058390,06549
536,716240,0650,064970,057730,06471
536,753420,06410,064060,057120,06396
536,790610,063240,06320,056550,06326
536,827790,062410,062370,056030,06259
536,864970,061620,06160,055540,06197
536,902150,060870,060860,05510,06139
536,939330,060170,060180,054690,06086
536,976520,059510,059540,054320,06037
537,01370,058870,058950,053970,05993
537,050880,058270,05840,053640,05952
537,088060,057690,057870,053330,05915
537,125240,057140,057370,053020,05879
537,162430,05660,05690,05270,05846
537,199610,056070,056440,052380,05813
537,236790,055540,055990,052030,0578
537,273970,055010,055540,051660,05745
537,311150,054470,055090,051260,05709
537,348340,053920,054620,050830,05671
537,385520,053350,054150,050370,0563
537,42270,052760,053660,049870,05585
537,459880,052150,053150,049320,05536
537,497060,051530,052630,048740,05483
537,534250,050880,052080,048120,05426
537,571430,050230,051520,047470,05365
537,608610,049560,050950,04680,05301
537,645790,048880,050360,046110,05234
537,682970,048210,049770,045410,05165
537,720160,047540,049180,04470,05093
537,757340,046890,04860,0440,05022
537,794520,046250,048030,043310,04951
537,83170,045650,047480,042640,04881
537,868880,045090,046960,042010,04814
537,906070,044570,046480,041420,0475
537,943250,044110,046050,040880,04691
537,980430,043710,045670,040410,04639
538,017610,043370,045340,039990,04593
538,054790,04310,045070,039640,04554
538,091980,042910,044860,039370,04523
538,129160,04280,044730,039180,045
538,166340,042760,044660,039070,04486
538,203520,04280,044650,039030,04481
538,24070,042890,04470,039070,04485
538,277890,043050,044810,039170,04496
538,315070,043260,044960,039340,04514
538,352250,043530,045150,039560,04538
538,389430,043810,045370,039840,04568
538,426610,044120,045610,040140,04602
538,46380,044430,045850,040460,04638
538,500980,044720,046080,040790,04674
538,538160,044990,046290,041110,0471
538,575340,045220,046470,041410,04743
538,612520,045370,046590,041670,04772
538,649710,045460,046650,041870,04794
538,686890,045460,046640,042010,04809
538,724070,045370,046550,042090,04815
538,761250,045180,046380,042080,04811
538,798430,044880,046120,041980,04797
538,835620,044440,045750,041760,04771
538,87280,04390,045290,041440,04733
538,909980,043250,044740,041020,04682
538,947160,04250,04410,040510,04619
538,984340,041660,043380,03990,04545
539,021530,040730,042590,03920,04462
539,058710,039730,041720,03840,04369
539,095890,038670,040810,037530,04267
539,133070,037570,039870,036590,04158
539,170250,036460,03890,035620,04045
539,207440,035340,037910,03460,03928
539,244620,034230,036930,033560,03809
539,28180,033150,035970,032510,0369
539,318980,032120,035030,031460,03572
539,356160,031140,034130,030430,03457
539,393350,030230,033270,029420,03347
539,430530,029380,032460,028440,03241
539,467710,028610,03170,02750,03141
539,504890,027910,030990,026610,03047
539,542070,027290,030350,025780,0296
539,579260,026750,029760,024990,02881
539,616440,026270,029210,024260,02808
539,653620,025840,02870,023570,02741
539,69080,025460,028230,022930,0268
539,727980,025120,027790,022330,02623
539,765170,02480,027370,021780,02571
539,802350,02450,026960,021250,02522
539,839530,02420,026560,020750,02475
539,876710,023890,026150,020270,02429
539,913890,023570,025730,019810,02384
539,951080,023220,02530,019350,02338
539,988260,022840,024850,01890,02291
540,025440,022430,024370,018450,02243
540,062620,021970,023870,017990,02192
540,09980,021480,023350,017540,02139
540,136990,020960,022810,017070,02084
540,174170,020410,022250,016610,02027
540,211350,019820,021670,016130,01967
540,248530,019220,021070,015660,01906
540,285710,01860,020480,015190,01844
540,32290,017970,019880,014720,01781
540,360080,017340,019290,014250,01718
540,397260,016710,01870,01380,01656
540,434440,01610,018140,013360,01594
540,471620,015510,017590,012930,01534
540,508810,014950,017070,012520,01477
540,545990,014410,016580,012130,01423
540,583170,01390,016110,011760,01371
540,620350,013430,015670,01140,01323
540,657530,012990,015260,011080,01278
540,694720,012580,014880,010770,01237
540,73190,01220,014530,010480,012
540,769080,011850,014190,010210,01166
540,806260,011530,013870,009950,01135
540,843440,011220,013570,00970,01107
540,880630,010920,013270,009460,01081
540,917810,010640,012970,009230,01057
540,954990,010350,012680,0090,01034
540,992170,010070,012380,008770,01013
541,029350,009780,012060,008540,00992
541,066540,009480,011740,00830,00971
541,103720,009170,01140,008060,00949
541,14090,008850,011030,00780,00927
541,178080,008520,010650,007540,00903
541,215260,008160,010250,007260,00878
541,252450,007790,009820,006980,00852
541,289630,007410,009380,006680,00824
541,326810,007020,008930,006380,00794
541,363990,006610,008450,006070,00762
541,401170,00620,007970,005750,00729
541,438360,005790,007480,005430,00695
541,475540,005370,006990,005110,00659
541,512720,004960,00650,004790,00622
541,54990,004560,006010,004470,00585
541,587080,004170,005530,004160,00548
541,624270,003790,005070,003860,0051
541,661450,003420,004620,003560,00473
541,698630,003080,004190,003280,00437
541,735810,002750,003780,0030,00401
541,772990,002450,00340,002740,00367
541,810180,002170,003040,00250,00334
541,847360,001910,00270,002280,00303
541,884540,001670,00240,002070,00274
541,921720,001450,002120,001870,00247
541,95890,001270,001860,001690,00222
541,996090,00110,001630,001530,00199
542,033270,000950,001420,001380,00178
542,070450,000820,001240,001250,00159
542,107637e-040,001080,001140,00142
542,144816e-040,000940,001030,00127
542,1820,000520,000820,000940,00114
542,219180,000450,000710,000860,00103
542,256360,000390,000620,000790,00093
542,293540,000340,000540,000730,00084
542,330723e-040,000480,000680,00077
542,367910,000270,000420,000630,00071
542,405090,000240,000370,000590,00067
542,442270,000220,000330,000550,00063
542,479452e-040,000290,000520,00059
542,516630,000180,000260,000490,00056
542,553820,000170,000230,000470,00054
542,5910,000160,000210,000440,00052
542,628180,000150,000190,000420,00051
542,665360,000140,000174e-040,00049
542,702540,000140,000160,000380,00048
542,739730,000130,000140,000360,00047
542,776910,000120,000130,000340,00045
542,814090,000120,000120,000320,00044
542,851270,000111e-043e-040,00042
542,888450,000119e-050,000290,00041
542,925641e-048e-050,000270,00039
542,962829e-058e-050,000250,00037
5439e-057e-050,000230,00036