Convenant en certificering, koffie

© ANP

Doelstelling, deelnemers en indicator

De leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) werken samen met alle betrokken ketenpartners aan het verduurzamen van de koffieketen. Daartoe hebben de leden een intentieverklaring ondertekend, die de belangrijkste actiegebieden in de keten identificeert. Uitgangspunt is het creëren van een gezonde koffiesector voor alle ketenpartners. De verantwoordelijkheid voor duurzame productie beperkt zich niet alleen tot de teelt en de bewerking in de landen van oorsprong, maar geldt tevens voor de verdere verwerking in Nederland. In de intentieverklaring is het streven geformuleerd, dat in 2015 driekwart van alle koffie die gedronken of verkocht wordt op de Nederlandse markt duurzaam gecertificeerd is. De intentieverklaring is uitgewerkt tot het actieplan ‘verduurzaming van oorsprong tot koffiekopje’ waarin per stap in de keten (oorsprong, transport, productie, en consumptie) concrete maatregelen en projecten worden geformuleerd. De inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkelingen binnen de Nederlandse koffiesector worden door de overheid ondersteund via de Green Deal ‘Naar drie kwart duurzame koffie in Nederland in 2015’.

De inkoop van duurzaam gecertificeerde koffie is dus slechts een aspect van verduurzaming, zoals uiteengezet in de intentieverklaring en het actieplan. De KNVKT heeft een breed scala aan projecten en activiteiten door de keten heen: groen transport, duurzaam verpakken, energiezuinige productie en slim gebruik van organische reststromen (voor het opwekken van energie bijvoorbeeld). Deze maatregelen zowel op sector- als bedrijfsniveau worden gekwantificeerd en gemonitord door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken in het kader van de Meerjarenafspraken Energie-Efficiency (MJA3); zie voor de resultaten de brochure Convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2012.

Certificering

De KNVKT beschouwt koffie als duurzaam gecertificeerd wanneer deze voldoet aan de eisen van één van de onafhankelijke keurmerken Max Havelaar/Fairtrade, Organic/biologisch, UTZ Certified, Rainforest Alliance of wanneer die geproduceerd en gecertificeerd is onder de systemen van de leden van de ISEAL Alliance. De ISEAL Alliance is de wereldwijde niet-gouvernementele ledenorganisatie voor keurmerkorganisaties. De naleving van de standaarden door de keurmerkorganisaties wordt getoetst door auditors. De standaarden zelf zijn multi-stakeholder, dat wil zeggen dat producenten, overheden, NGO’s en industrie inspraak hebben.