Convenant en certificering, groente en fruit

© ANP

Doelstelling, deelnemers en indicator

Het doel van het convenant is dat in 2020 van de inkoop van verse groenten en fruit uit BCSI-risicolanden (Business Social Compliance Initiative; landen uit voornamelijk Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika) door de private sectorpartijen die dit convenant hebben ondertekend, 100 procent verduurzaamd is.

De convenantpartijen stellen zich ten doel om in een aantal stappen een toename van de inkoop van duurzaam geproduceerde verse groenten en fruit uit BCSI-risicolanden te realiseren:

  • Per 1 januari 2014 is minimaal 30 procent van de inkoop verduurzaamd. 
  • Per 1 januari 2015 is minimaal 50 procent van de inkoop verduurzaamd. 
  • Per 1 januari 2020 is 100 procent van de inkoop van verduurzaamd.

Het percentage inkoop van duurzame groenten en fruit wordt gemeten op basis van de hoeveelheid kg/tonnage dat aan de afgesproken duurzaamheidsstandaard voldoet. De deelnemende private sectorpartijen rapporteren hierover aan IDH die de verantwoordelijkheid heeft voor de monitoring. PricewaterhouseCoopers ondersteunt IDH bij de monitoring.
In tegenstelling tot andere convenanten voor agro-grondstoffen in de deze monitor, gelden de doelstellingen hier niet voor de totale sector, maar alleen voor de afzonderlijke partijen uit de private sector die het convenant “verduurzaming inkoop verse groenten & fruit” hebben ondertekend.

Certificering

De productie van groenten en fruit wordt als duurzaam beschouwd als die zowel aan de zogeheten sociale criteria als aan de milieucriteria voldoet.

Sociale criteria: de claim voor 100 procent duurzame inkoop van verse groenten en fruit in 2020 moet zijn gebaseerd op een duurzaamheidsstandaard die minimaal equivalent is aan BSCI, ETI (Ethical Trading Initiative ge-audit), SAN (Sustainable Agricultural Network), Rainforest Alliance, of Fairtrade volgens FLO (Fairtrade Labelling Organization) en IMO’s Fair for Life (Institute for Marketecology). Dit wordt getoetst door middel van het benchmark proces van GSCP (Global Social Compliance Programme).

Milieucriteria: de claim voor 100 procent duurzame inkoop van verse groenten en fruit in 2020 moet er op gebaseerd zijn dat 100 procent van de inkoop van verse groenten en fruit aan de GlobalGap-standaard voldoet, of aan andere standaarden getoetst en equivalent bevonden via het GlobalGap-benchmarkproces.

De certificering kan op meerdere plekken in de keten plaats vinden. Als bijvoorbeeld een coöperatie voldoet aan de voorwaarden voor certificering, dan moeten ook de boerderijen die aan de coöperatie leveren voldoen aan die criteria.