Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceren elke drie jaar de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose. Recent is geconstateerd dat – hoewel de prognosecijfers van het totaal aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied binnen de betrouwbaarheidsmarges liggen – de detailinformatie uit de in 2019 en 2022 gepubliceerde Regionale bevolkings- en huishoudensprognose onvoldoende betrouwbaar is.
Dit betreft met name de omvang van de verschillende leeftijdsgroepen per gemeente, en dan vooral de 65-plussers en daarmee ook de onderverdeling naar huishoudens.

PBL en CBS adviseren om de detailinformatie uit deze Regionale prognose niet meer te gebruiken. Daarom verwijderen we deze detailinformatie ook uit CBS-StatLine en is de PBL-themawebsite Regionale bevolkings- en huishoudensprognose grotendeels offline gehaald. Ook plaatsen PBL en CBS een erratum bij eerder hierover gepubliceerde nieuwsberichten.

PBL en CBS kunnen de betreffende prognoses niet op afzienbare termijn herzien, omdat het maken van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose een omvangrijk traject is. PBL en CBS zijn in overleg over het vervolg.

De Regionale bevolkings- en huishoudensprognose is een doorvertaling van de landelijke Bevolkings- en Huishoudensprognose van het CBS. Deze doorvertaling levert cijfers op over de bevolking en huishoudens op gemeenteniveau. Bij de regionale doorvertaling is voor de groep ouderen ten onrechte het verhuisgedrag van een andere leeftijdsgroep gebruikt. De groep 65-plussers lijkt daardoor in de prognoseperiode veel vaker te verhuizen uit de eigen gemeente dan wat realistisch te verwachten is. Dat werkt door in het merendeel van de cijfers van de regionale prognose, zoals verwachte huishoudensontwikkelingen, overlijdens, vergrijzing en verhuizingen, ook in andere leeftijdsgroepen.