Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends - update 2020

Het gebruik van multilevel-tijdreeksmodellen voor het schatten van trends over mobiliteit.
Het Verplaatsingsonderzoek is een jaarlijks steekproefonderzoek waarmee verschillende cijfers over de mobiliteit van Nederlandse ingezetenen worden gemaakt. Dit onderzoek heeft in de loop der jaren verschillende veranderingen ondergaan. In een eerdere rapportage is een multilevel tijdreeksmodel ontwikkeld om mobiliteitstrends over de tijd te schatten op een gedetailleerd niveau naar persoons- en verplaatsingskenmerken en gecorrigeerd voor de methodebreuken ontstaan door de veranderingen in het onderzoek. In deze rapportage is het model uitgebreid met de data waargenomen onder het design dat in 2018 is ingevoerd.