Fraude met online handel

Dit rapport beschrijft de meting van slachtofferschap van fraude met online handel door de Veiligheidsmonitor en het politieregister. Hierbij worden vragen beantwoord over selectiviteit in respons op slachtofferschap en validiteit van de antwoorden van de respondenten.
Criminaliteitscijfers gebaseerd op enquêtes verschillen van cijfers die gebaseerd zijn op politieregistraties. Het is onmogelijk de juiste bron voor het meten van de (ontwikkeling van)
criminaliteit aan te wijzen. Politiecijfers geven alleen inzicht in de delicten waarvan aangifte is gedaan. Ontwikkelingen die hierop gebaseerd zijn houden geen rekening met veranderingen in de aangiftebereidheid door de slachtoffers of veranderingen in aangiftemogelijkheden en registratiemethoden. Veiligheidsenquêtes meten ook slachtofferschap dat niet bij de politie bekend is. Maar ook enquêtes veranderen in opzet en vraagstelling, waardoor methodebreuken kunnen optreden. Daarnaast is ook bij de enquêtering kwaliteit een belangrijk aspect. Hoe (selectief) is de respons, en geven respondenten wel ‘het goede’ antwoord?

Downloads