Opvattingen jongeren: taakverdeling mannen en vrouwen

In dit artikel staan opvattingen van jongeren over de verdeling van werk, huishouden en zorgtaken tussen partners centraal. Als het gaat om de arbeidsverdeling houden jongeren nog veelal vast aan het traditionele rolpatroon, waarbij de man meer betaalde arbeid verricht dan de vrouw. Aan het huishouden en de zorg voor kinderen zouden beide partners volgens de meerderheid van de jongeren evenveel tijd moeten besteden, maar ook hier is er nog een relatief grote groep die vrij traditioneel denkt. De rolverdeling in het ouderlijk huis speelt een rol bij deze opvattingen: zo zouden jongeren die zijn opgegroeid in een gezin waarin beide ouders ongeveer evenveel werkten zelf ook vaker kiezen voor een meer gelijke verdeling van werk.

In dit artikel wordt eerst bekeken wie jongeren het meest geschikt vinden om kinderen op te voeden en om huishoudelijke zaken uit te voeren: mannen of vrouwen? En in hoeverre zij zich kunnen vinden in een gelijke verdeling van werk, zorg en huishouden, of toch de voorkeur geven aan een meer traditionele verdeling. Vervolgens komt aan bod in hoeverre jongeren het vervelend zouden vinden als hun toekomstige partner lager dan wel hoger opgeleid zou zijn dan zijzelf, en of zij er moeite mee zouden hebben als de partner minder dan wel meer geld zou verdienen. Tot slot wordt de mening van jongeren gepeild over de rechten en kansen van mannen en vrouwen in Nederland in het algemeen. Bij de diverse emancipatiekwesties zal worden bekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen jongens en meisjes, en of leeftijdsgroepen en allochtonen en autochtonen zich onderscheiden. Daarnaast komt het belang van de rolverdeling van ouders voor de opvattingen van jongeren aan de orde. De gegevens voor dit artikel komen uit het CBS-onderzoek Belevingen van 2015.