Trends in beweiden en opstallen van melkkoeien en het effect op emissies naar lucht

© ANP

De afgelopen twintig jaar is er een duidelijke trend waarneembaar naar het vaker op stal houden van melkkoeien. Een aanzienlijk deel van de melkkoeien staat nu het hele jaar op stal en de dieren die wel in de wei lopen doen dit minder uren per dag. In dit artikel  wordt ingegaan op deze trend en de grote regionale verschillen hierin. Daarnaast wordt gekeken naar het effect van beweiding op emissies van ammoniak en de broeikasgassen lachgas en methaan. Hierbij is de situatie van 2013 vergeleken met de situatie in de jaren negentig.