Uitgaven aan veiligheidszorg de laatste 2 jaar nauwelijks toegenomen

In 2011 is bijna 13 miljard euro uitgegeven ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat is bijna evenveel als in de twee voorgaande jaren. In de periode 2002-2009 stegen de uitgaven aan veiligheidszorg nog met 50 procent. In 2011 werd per hoofd van de bevolking 774 euro aan veiligheidszorg uitgegeven.

774 euro per hoofd van de bevolking

In 2011 kostte de veiligheidszorg 774 euro per hoofd van de bevolking, 2 euro minder dan in 2010. In de periode 2002-2009 namen de uitgaven nog toe met gemiddeld 36 euro per jaar per hoofd van de bevolking. De uitgaven per hoofd van de bevolking waren in 2011 lager dan in 2010 doordat de uitgaven nauwelijks toenamen en tegelijkertijd de bevolking groeide.

Jaarlijkse groei uitgaven veiligheidszorg per hoofd van de bevolking
Jaarlijkse groei uitgaven veiligheidszorg per hoofd van de bevolking

Rem op groei uitgaven aan veiligheidszorg

De uitgaven aan veiligheidszorg zijn na jarenlange stijging de laatste twee jaar nauwelijks meer toegenomen. Stegen de uitgaven tussen 2002 en 2009 nog jaarlijks met gemiddeld 6 procent, in de laatste twee jaar was dit slechts 0,3 procent. De roep om meer veiligheid in de samenleving zorgde voor een extra investering in veiligheidszorg tot en met 2009. De uitgaven zijn in 2010 en 2011 gestabiliseerd. Deze ontwikkeling is zowel te zien bij de uitgaven aan personeel als bij die aan materieel. Jaarlijks wordt ruim 60 procent van de veiligheidszorguitgaven besteed aan personeel.

Uitgaven veiligheidszorg
Uitgaven veiligheidszorg

Bijna de helft uitgegeven aan preventie

Een aanzienlijk deel van de uitgaven voor veiligheid gaat naar preventie. In 2011 was dat met 5,9 miljard euro 45 procent van het totaal. Verder is 2,9 miljard euro ((23 procent) aan opsporing uitgegeven. Tenuitvoerlegging telde met 2,3 miljard euro voor 18 procent mee in de totale uitgaven.

Uitgaven aan veiligheidszorg naar activiteit, 2011*
Uitgaven aan veiligheidszorg naar activiteit, 2011*

Minder uitgegeven aan preventie en opsporing

In 2011 is bijna 9 miljard euro besteed aan preventie en opsporing. De uitgaven hieraan zijn in de afgelopen twee jaar gedaald, na jaren van continue stijging. Vooral de uitgaven aan de politie, die een belangrijk deel van de preventie- en opsporingstaken voor haar rekening neemt, zijn afgenomen. De stijging tot en met 2009 werd veroorzaakt door meer inzet van personeel en hogere lonen.

Uitgaven aan veiligheidszorg naar activiteit, 2007-2011*
Uitgaven aan veiligheidszorg naar activiteit, 2007-2011* 

Meer uitgegeven aan tenuitvoerlegging, vervolging en berechting

Aan tenuitvoerlegging werd in 2011 ruim 2,3 miljard euro uitgegeven. Hoewel de groei is afgevlakt, stijgen deze uitgaven nog steeds. Dit komt vooral door hogere uitgaven aan forensisch psychiatrische centra (tbs-klinieken). Ook de uitgaven aan vervolging en berechting zijn de afgelopen jaren gestegen. Dat hangt deels samen met een verstevigde aanpak van georganiseerde criminaliteit door het Openbaar Ministerie en de rechtspraak.

Raymond Kleingeld en Bart Nauta

Bronnen en achtergrondinformatie: