Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over immigratie

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstige aantal immigranten. Op basis van diverse analyses wordt verondersteld dat op termijn jaarlijks 117duizend immigranten naar Nederland zullen komen. Verwacht wordt dat uit zowel Turkije als Marokko op termijn jaarlijks 3 duizend immigranten komen, onder wie veel gezinsvormers. Auteurr: Han Nicolaas