Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:Marokko
36 resultaten voor keyword:Marokko

Pagina 1 van 2

Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie

Bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie naar migratieachtergrond en generatie

Cijfers

Jongere Turkse en Marokkaanse 2e generatie trouwt later

De tweede generatie van Turkse en Marokkaanse herkomst gaat meer op de groep met Nederlandse achtergrond lijken: ze trouwen later en krijgen later kinderen. De bruid of bruidegom is vaker niet in het...

Artikelen

In november 3,9 duizend asielzoekers en nareizigers

In november 2016 kwamen er meer nareizende gezinsleden, vooral Syriërs, en iets minder asielzoekers dan in oktober.

Artikelen

Jongeren 'buiten beeld' 2013

De tabellenset beschrijft de omvang en kenmerken van de groep jongeren die geen onderwijs meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk, doordat...

Cijfers

Verdeling van personen naar sociaaleconomische categorie en herkomst

De tabel bevat cijfers naar de herkomstlanden Joegoslavië, Turkije, Marokko en Iran voor de jaren 1999, 2007, 2010, 2013.

Cijfers

Verdachten van misdrijven tegen wie een proces verbaal van misdrijf is opgemaakt

De tabel bevat cijfers over aantallen verdachten naar de herkomstlanden Joegoslavië, Turkije, Marokko en Iran voor de jaren 1999, 2007, 2010, 2013.

Cijfers
Cijfers

Bevolkingsprognose 2012-2060: Veronderstellingen migratie

Voor de nieuwe Bevolkingsprognose van het CBS, die op 13 december 2012 is gepubliceerd, is de wijze waarop de veronderstellingen over de migratie worden opgesteld aangepast ten opzichte van eerdere...

Artikelen

Niet-westerse vrouwen hebben vaker voltijdbaan dan autochtone vrouwen

De arbeidsdeelname van niet-westerse vrouwen van 25 tot 65 jaar die in Nederland zijn geboren, is even hoog als die van autochtone vrouwen. Bovendien werkt vooral deze tweede generatie vaker voltijds...

Artikelen

Aandeel van ouderen in de WW afgenomen

Eind december 2012 werden 340 duizend werkloosheidsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als vijf jaar eerder. Er waren vooral meer mannen die een WW-uitkering ontvingen....

Artikelen
Cijfers

Geboorten onder meisjes jonger dan 20 jaar naar herkomstgroep, 2001-2011

Dit is een bijlage bij het artikel: Aandeel tienermoeders bereikt laagste stand ooit.

Cijfers

Bevolkingsprognose 2010-2060: veronderstellingen over emigratie

De emigratieveronderstellingen voor de bevolkingsprognose zijn voor een groot deel gebaseerd op retourpercentages: het aandeel immigranten dat weer uit Nederland vertrekt. De retourpercentages liggen...

Artikelen

Herkomst en vestiging van de eerste generatie Marokkanen in Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009. De eerste generatie Marokkanen kwam in de jaren zestig en zeventig als ‘gastarbeider’ en als gevolg van de daaropvolgende gezinshereniging en gezinsvorming naar...

Artikelen

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika

In dit artikel ingegaan op de (economische) ontwikkelingen in Sub-Sahara Afrika.

Artikelen

Herziene versie: Steeds meer AOW'ers naar het buitenland

In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de vijftien. Het aantal AOW-gerechtigden in het buitenland steeg in tien jaar tijd met ruim 80...

Artikelen

Steeds meer AOW'ers naar het buitenland

In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de twintig.

Artikelen
Artikelen

Daling migratiehuwelijken Turken en Marokkanen zet door

In 2007 trouwden ruim 26 duizend allochtonen, van wie ongeveer een kwart afkomstig was uit Turkije en Marokko.

Artikelen

Aantal geboorten onder meisjes van 15-19 jaar naar herkomstgroepering, 2001-2007

In deze tabel is het aantal geboorten van 2001 tot en met 2007 onder meisjes van 15 tot en met 19 jaar opgenomen, verdeeld over autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Die...

Cijfers

Immigratie uit nieuwe EU-lidstaten stijgt verder

De immigratie is in het derde kwartaal verder gestegen.

Artikelen

Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over immigratie

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstige aantal immigranten. Op basis van...

Artikelen