Bedrijven met gestegen kosten hebben meer behoefte aan externe financiering

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Voor bijna 6 op de 10 bedrijven vormden de bedrijfskosten een (zeer) belemmerende factor voor de bedrijfsvoering in de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. Dat waren er meer dan een jaar eerder, en deze bedrijven gaven ook vaker aan behoefte te hebben aan externe financiering. Binnen het totale mkb is het aantal bedrijven met behoefte aan financiering licht afgenomen. Dit blijkt uit de Financieringsmonitor, die jaarlijks door het CBS wordt gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Voor dit onderzoek is een enquête gehouden onder bedrijven in de business economy met twee of meer werkzame personen.

Meer bedrijven belemmerd door hoge kosten

Meer bedrijven dan in voorgaande jaren gaven in 2022 aan dat de bedrijfskosten een (zeer) belemmerende factor vormden. 57 procent van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaf dit aan. In 2021 was dit 39 procent. Bij middelgrote bedrijven steeg dit percentage van 43 naar 68. Onder alle grootteklassen is het aandeel bedrijven dat de huidige bedrijfskosten als zeer belemmerend ervaart, relatief sterk toegenomen. Van de bedrijven in het mkb die de huidige bedrijfskosten als (zeer) belemmerend ervaren, heeft 22 procent een externe financieringsbehoefte. Voor bedrijven die hoge kosten niet als belemmerend ervaren is dit 6 procent.

Invloed bedrijfskosten op bedrijfsvoering
BedrijfsgrootteJaarBelemmerend (% bedrijven)Heel erg belemmerend (% bedrijven)
Totaal mkb20224314
Totaal mkb2021336
Totaal mkb2020294
Microbedrijf20224214
Microbedrijf2021326
Microbedrijf2020284
Kleinbedrijf20224816
Kleinbedrijf2021397
Kleinbedrijf2020314
Middenbedrijf20225414
Middenbedrijf2021376
Middenbedrijf2020364
Grootbedrijf20225412
Grootbedrijf2021342
Grootbedrijf2020394

Start en uitbreiding meest genoemde financieringsdoel

De inzet van externe financiering is samen te vatten in drie hoofddoelen: start en uitbreiding, continuering en nieuwe activiteiten. Bedrijven kunnen behoefte hebben aan externe financiering voor meerdere van deze doelen. De meeste bedrijven met financieringsbehoefte hadden het geld nodig voor start en uitbreiding (78 procent). Bij 69 procent was continuering het hoofddoel en bij 58 procent nieuwe activiteiten. Onder de hoofddoelen vallen meerdere subdoelen. Het meest voorkomende financieringsdoel onder start en uitbreiding is uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. In het geval van het hoofddoel continuering is het meest voorkomende subdoel de financiering van voorraden en werkkapitaal (43 procent), en bij nieuwe activiteiten de financiering voor personeelskosten (21 procent).

Doelen van externe financiering, 2022
DoelFinancieringsdoel (% bedrijven met behoefte aan financiering)
Start en uitbreiding78
Uitbreiding32
Onroerend goed20
Marketing14
Personeel14
Verduurzaming14
Overige activa13
Wagenpark13
R&D en innovatie11
Start onderneming11
Digitalisering10
Overname of fusie7
Internationaliseren4
Continuering69
Voorraden en werkkapitaal43
Overbruggen moeilijke periode
door corona
31
Herfinanciering16
Overbruggen moeilijke periode
anders dan door corona
9
Nieuwe activiteiten58
Personeel21
Onroerend goed14
Wagenpark13
Overige activa11
Digitalisering10
Verduurzaming10
R&D en innovatie9
Overname of fusie2

Verwachte financieringsbehoefte kleine en middelgrote bedrijven gestegen

Met ruim 2 op de 10 middelgrote en kleine bedrijven die externe financiering verwachtten nodig te hebben, was de behoefte in deze grootteklassen in 2022 het grootst. Een jaar eerder was de verwachte financieringsbehoefte van deze bedrijven juist relatief klein. Onder grote en microbedrijven nam de verwachte financieringsbehoefte licht af. Dat geldt ook voor het totale mkb, met een afname van 13 procent in 2021 naar 12 procent in 2022.

Verwachte financieringsbehoefte
JaarTotaal mkb (%)Microbedrijf (%)Kleinbedrijf (%)Middenbedrijf (%)Grootbedrijf (%)
20181413172122
20191513222722
20201412212616
20211312151319
20221210212317